Detail předmětu

Spalovací motory

FSI-ESMAk. rok: 2023/2024

Výuka předmětu je zaměřena na seznámení studentů se současným stavem a perspektivami použití pístových spalovacích motorů v dopravní a manipulační technice. Současný stav ve vývoji spalovacích motorů. Paliva. Charakteristiky pístových spalovacích motorů. Tvorba směsi paliva se vzduchem u zážehových a vznětových motorů. Alternativní pohony.Motory dvoudobé. Zvyšování výkonu. Charakteristika konstrukce spalovacích motorů z hlediska jejich provozního použití.Konstrukce dílů pístových spalovacích motorů: píst, pístní kroužky, píst. čep,ojnice, ojniční šrouby, klikový hřídel, ložiska a těsnění klikové hřídele, kliková skříň a blok válců, blok motoru, válec a hlava válců, rozvod,sací a výfukový systém spalovacích motorů, přímé a nepřímé chlazení, mazání s mokrou a suchou klikovou skříní.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Student musí mít znalosti odpovídající předmětům teoretického základu bakalářského studia FSI VUT v Brně.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu: prezentace ve cvičeních.Odevzdání laboratorních protokolů.
Zkouška: prověřuje znalosti v rozsahu odpřednášené látky a poznatků získaných ve cvičení.
Zkouška je písemná a ústní.
Výuka ve cvičeních je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů a ve zcela výjimečných případech je řešena individuálně s garantem předmětu.

Učební cíle

Cílem výuky předmětu je seznámit studenty se základními principy funkce spalovacích motorů, vlastnostmi, charakteristikami a konstrukcí motorů, jejich jednotlivých prvků, skupin a agregátů.
Úkolem je pochopení souvislostí mezi požadavky na spalovací motor jako zdroj energie a vlastnostmi motorů ve vztahu k ekonomičnosti provozu a negativnímu působení na životní prostředí.
Kurz umožňuje získání přehledu o vývoji a současném stavu konstrukce pístových spalovacích motorů a jejich prvků. Získané znalosti umožňují posouzení konstrukce stávajících pístových spalovacích motorů a to jak z hlediska vhodnosti použití motoru pro požadovaný účel, tak i z hlediska provozní spolehlivosti a vlivů jeho provozu na životní prostředí.

Základní literatura

Macek, J, Suk, B..: Spalovací motory I
Koehler E.: Verbrennungsmotoren, Vieweg-Verlag Braunschweig,2002, ISBN 3-528-23108-4
Kovařík, L. a kol.: Konstrukce vozidlových spalovacích motorů , NV Praha 1992
Braess H.,Seiffert U.: Vieweg Handbuch Kraftfahrzeugtechnik, 2005, ISBN 3-528-33114-3
Basshuyesen R., Schaefer F.: Handbuch Verbrennungsmotoren, 2005, ISBN 3-528-23933-6
Hoepke E.: Nutzfahrzeugtechnik, 2004, ISBN 3-528-23898-4

Doporučená literatura

Rauscher J.: Spalovací motory, Studijní opory, VUT FSI Brno, 2004
Vlk F.,Rauscher J.: Příslušenství motorových vozidel, Studijní opory. VUT FSI Brno, 2004
Rauscher, J.: Vozidlové motory, Studijní opory, VUT FSI Brno, 2004

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace SSZ , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj spalovacích motorů a jejich použití v dopravní technice.
2. Paliva pro pístové spalovací motory. Kapalná a plynná.
3. Tepelné oběhy a charakteristiky skutečných spalovacích motorů.
4. Tvoření směsi paliva se vzduchem a spalování u zážehových motorů.
5. Tvoření směsi paliva se vzduchem a spalování u vznětových motorů.
6. Alternativní pohony a zvyšování výkonu pístových spalovacích motorů.
7. Základy konstrukce provedení spalovacích motorů a prvky pístní skupiny.
8. Ojnice a klikový hřídel, ložiska a těsnění klikového hřídele .
9. Kliková skříň a blok válců motoru, válec a hlava válců.
10. Rozvod pístových spalovacích motorů .Dvoudobý a čtyřdobý motor.
11. Sací a výfukový systém spalovacích motorů. Katalyzační tlumiče.
12. Chlazení pístových spalovacích motorů. Přímé a nepřímé.
13. Mazání pístových spalovacích motorů. Ztrátové a oběhové.

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zkoušení pístových spalovacích motorů, druhy a normalizace zkoušek.
2. Zkušební stanoviště v laboratořích. Měřící technika.
3. Vnější otáčková charakteristika motoru , měřené veličiny dle ČSN.
4. Měřící přístroje na zkušebním stanovišti, měření.
5. Mechanická a objemová účinnost motoru. Podmínky a postup měření.
6. Měřící přístroje na zkušebním stanovišti, měření.
7. Diagnostická měření pístových spalovacích motorů.
8. Seznámení s diagnostickými přístroji, ukázkové měření.
9. Konstrukční prvky pístových spalovacíchmotorů. Pístní skupina, ojnice.
10. Klikový hřídel, kliková skříň, blok, válec, hlava válců.
11. Rozvod dvoudobých a čtyřdobých pístových spalovacích motorů, sací a výfukový systém.
12. Přímé a nepřímé chlazení pístových spalovacích motorů.
13. Ztrátové a oběhové mazání pístových spalovacích motorů

Elektronické učební texty

eLearning