Detail předmětu

Řízení strojů a pohonů

FSI-ERSAk. rok: 2023/2024

Obsah předmětu lze rozdělit do třech provázaných částí. V první části se studenti budou věnovat základním pojmům v oblasti automatického řízení a logickému řízení. V druhé částí se studenti seznámí s řízením v oblasti spojitých a diskrétních soustav. V třetí části se studenti seznámí s jednotlivými částmi regulačního řetězce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Základní znalosti matematiky včetně řešení systému obyčejných diferenciálních rovnic, fyziky a elektrotechniky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je hodnocen zápočtem a zkouškou. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na všech cvičeních a vypracování úlohy dle pokynů cvičícího. Zkouška je písemná a je hodnocena v rozsahu 0-100 bodů. Hodnocení výsledku zkoušky je dáno klasifikační stupnicí dle ECTS.
Kontrolovanou výukou je cvičení. Cvičení jsou povinná. Je kontrolována přítomnost na cvičení a je přezkušována úroveň znalostí formou řešení praktických úloh. Zameškanou výuku musí student absolvovat s jinou skupinou, nebo ve vyjímečných případech zadáním domácí práce na příslušné téma. Úroveň zpracování této práce je vyhodnocena vyučujícím.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a prostředky řízení využívaných ve strojních zařízeních a pohonech.
Schopnost analyzovat a navrhovat lineární spojité i diskrétní zpětnovazební regulační systémy. Studenti získají základní znalosti z automatizace, popisu a klasifikace řídících systémů a určení jejich charakteristik. Studenti budou schopni řešit problémy stabilty regulačních systémů. Studenti bodou schopni vybrat vhodné komponenty regulačního obvodu, vzhledem k požadavkům na regulaci.

Základní literatura

HOFREITER, Milan, 2018. Základy automatického řízení. 2. vydání. V Praze: České vysoké učení technické. ISBN 978-80-01-06380-4. (CS)
HOFREITER, Milan, 2016. Základy automatického řízení - příklady. 4. přepracované vydání. V Praze: České vysoké učení technické. ISBN 978-80-01-05899-2. (CS)
BALÁTĚ, Jaroslav, 2004. Automatické řízení. 2., přeprac. vyd. Praha: BEN - technická literatura. ISBN 80-730-0148-9. (CS)

Doporučená literatura

DRURY, Bill. Control techniques drives and controls handbook, 2nd edition. IET, 2001. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace KSB , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace SSZ , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy z řízení, rozdělení signálů a systémů (spojité vs diskrétní).
2. Logické řízení - základní prvky, zjednodušování logických obvodů.
3. NAND, NOR, kombinační logické obvody.
4. Sekvenční logické obvody.
5. Matematické popis spojitých systémů, Laplacova transformace, bloková algebra.
6. Impulsní funkce a charakteristika, přechodová funkce a charakteristika, dělení regulačních členů, frekvenční přenos, frekvenční charakteristiky.
7. Spojité řízení - základní prvky řízení, PID regulační členy.
8. Spojité řízení - kvalita řízení, stabilita.
9. Diskrétní řízení - rozdíly oproti spojitému řízení, Z transformace.
10. Diskrétní řízení - základní prvky řízení.
11. Prostředky řízení (mikrokontroler, PLC, IPC) - rozděleni, základní vlastnosti, využití.
12. Akční členy.
13. Senzory.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Logické řízení - seznámeni se s softwarem, základní prvky
2. Logické řízení - principy logického řízení, zjednodušování logických obvodů
3. Logické řízení - další obvody logického řízení (časovače, klopné obvody)
4. Spojité systémy - matematický popis, frekvenční přenos, charakteristiky
5. Spojitá regulace - základní prvky
6. Spojitá regulace - ladění regulátorů, stabilita
7. Spojitá regulace - kvalita řízení
8. Diskrétní řízení - vliv
9. Praktická ukázka prostředků řízení - mikroprocesory / mikrokontrolery
10. Praktická ukázka prostředků řízení - PLC
11. Vliv akčních členů a senzorů na vlastnosti regulace
12. Praktická ukázka regulace pohonů
13. Zápočet

eLearning