Detail předmětu

Průmyslová metrologie

FSI-DPMAk. rok: 2023/2024

Předmět Průmyslová metrologie seznámí studenty se základním určením měřících přístrojů a jejich aplikaci. Pozornost je věnována metrologickému zabezpečení výrobních procesů. Důraz je položen na metrologii rozměru, geometrického tolerování a textury funkčních povrchů. Studenti dále zvládnou základní metody hodnocení shody se specifikací v systému ISO GPS. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Přehled o strojírenských technologiích. Základní znalosti o struktuře a vlastnostech materiálů. Principy a jednotky SI pro měření geometrických veličin (Fyzika).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu : prezence ve cvičení, správné vypracování laboratorních protokolů a aktivní přístup na hodinách.
Zkouška: zkouška prověřuje znalost základních měřících metod, zejména jejich aplikaci na praktických příkladech. Zkouška je písemná (i ústní) a je hodnocena klasifikačním stupněm ECTS.
Účast na přednáškách je doporučená. Laboratoře a ateliéry jsou povinné. Zameškanou laboratorní výuku lze v omluvených případech nahradit s jinou studijní skupinou po domluvě s učitelem z této skupiny nebo opět v omluvených případech na konci semestru v rámci náhradních laboratorních cvičení.

Učební cíle

Cílem předmětu Průmyslová metrologie je seznámit studenty se základními měřícími metodami, které dokáží tvůrčím způsobem uplatnit v jednotlivých technologiích. Zvláštní pozornost je věnována také praktické činnosti, citlivosti jednotlivých metod se zřetelem na aplikaci při řízení kvality a uplatňování ISO norem.

Předmět Průmyslová metrologie umožní získat studentům znalosti o některých základních měřících metodách, které se dají uplatnit v jednotlivých technologiích. Studenti se naučí řešit a provádět praktické aplikace v provozních podmínkách.

Základní literatura

Farago, F.T. Handbook of Dimensional Measurement (Third Edition). New York: Industrial Press Inc., 1994. ISBN 0-8311-3053-9. (EN)
DRBÚL, M., ŠAJGALÍK, M. a kol. Strojárska metrológia a kvalita povrchov vytvorených technológiami obrábania. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2014. ITMS 22410320051. (CS)
Čech, J., Pernikář, J., a Poddaný, K. Strojírenská metrologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. 176s. ISBN 80-214-3070-2 (CS)
Pernikář, J. a Tykal, M. Strojírenská metrologie II. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2006. 180 s. ISBN 80-214-3338-8. (CS)
SIMMONS, Colin, Dennis MAGUIRE a Neil PHELPS. Manual of Engineering Drawing. 5. vydání. GB: Butterworth-Heinemann, 2020. ISBN 978-0-12-818482-0. (EN)
SIMMONS, Colin, Dennis MAGUIRE and Neil PHELPS. Manual of Engineering Drawing. 5. vydání. GB: Butterworth-Heinemann, 2020. ISBN 978-0-12-818482-0. (EN)

Doporučená literatura

BUCHER, J. The Metrology Handbook. Amer Society for Quality, 2004. 544 p. ISBN-13: 978-0873896207. (EN)
CZICHOS, H. Springer Handbook of Metrology and Testing. 2nd. edition. Springer, 2011. 1500 p. ISBN-13: 978-3642166402. (EN)
Gao, W. Metrology. Berlin: Springer, 2019. ISBN 978-981-10-4939-2. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace KSB , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace SSZ , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Průmyslová metrologie, základní pojmy
2. Základní statistické nástroje v metrologii
3. Základní metody a přístroje pro měření délek
4. Geometrické specifikace výrobků (GPS) -základy
5. Metrologie rozměru a vzdálenosti 
6. Geometrické tolerance 
7. Metrologie textury 
8. Základní metody a přístroje pro měření parametrů závitů
9. Základní metody a přístroje pro měření parametrů ozubených kol

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Poučení bezpečnosti práce v laboratoři, požadavky na protokoly z laboratorních cvičení
2. Absolutní a inkrementální měřidla, etalony, kalibrace
3. Využití statistických nástrojů pro zpracování výsledků měření
4. Způsobilost měřidel
5. Využití optických měřicích systémů v průmyslové metrologii
6. Využití CMM v průmyslové metrologii
7. Měření a hodnocení parametrů textury v průmyslové metrologii

 

eLearning