Detail předmětu

Advanced Project Management Techniques

FP-IapmtPAk. rok: 2023/2024

Předmět navazuje na základní kurzy navazujícího magisterského studia v oblasti managementu, IT/ICT a nástrojů na podporu rozhodování. Předmět je zaměřen na vysvětlení základních teoretických východisek souvisejících s vybranými technikami, metodami a nástroji řízení projektů a na jejich praktickou aplikaci. Výběr techniky, metod a nástrojů odráží nové trendy v projektovém řízení.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Klasifikovaný zápočet je realizován písemnou formou. Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je zpracování semestrálního projektu do předem stanoveného termínu a absolvování zápočtového testu. Výsledná známka, odpovídající součtu (max. 20 bodů), sestává z bodů získaných odpovědí na otevřené, ale cíleně položené otázky v rámci zápočtového testu.
Známky a jim odpovídající body:
A (20-18), B (17-16), C (15-14), D (13-12), E (11-10), F (9-0).
Viz podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti vybraných technik, metod a nástrojů řízení projektů. Důraz je kladen jak na výklad nezbytných teoretických východisek, tak na praktickou aplikaci. Vybrané techniky, metody a nástroje odráží nové trendy v projektovém řízení.
Studenti budou schopni samostatně modelovat konkrétní projekty ve všech jeho základních aspektech (čas, zdroje, náklady) a o těchto aspektech uvažovat v logických souvislostech. Pro konkrétní projekt budou způsobilí doporučit vhodné techniky, metody a softwarové nástroje pro podporu plánování a řízení projektu, včetně možnosti využití speciálních softwarů pro modelování a simulaci vybraných projektových procesů.

Studijní opory

Viz Literatura k předmětu.
Studijní materiály dostupné na e-learningu.

Základní literatura

DOSKOČIL, R. Metody, techniky a nástroje řízení projektů. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2013. ISBN: 978-80-7204-863-2.
DOLEŽAL, J., MÁCHAL, P., LACKO, B., a kol. Projektový management podle IPMA. 2. akt. a doplň. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4275-5.
FIALA, P. Řízení projektů. 2. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008. ISBN 978-80-245-1413-0.

Doporučená literatura

ANDERSON, D. R. et all. Quantitative Methods for Business. Boston: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-285-86631-4.
BERKUN, S. Making Things Happen: Mastering Project Management. 1. edition. Published by O’Reilly Media, 2008. ISBN 978-0596517717.
DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5620-2.
HERMARIJ, J. Better Practices of Project Management Based on IPMA-C and IPMA-D. 2.edition. Published by van Haren Publishing. 2010. ISBN 978-9087536473.
ISHIZAKA, A., NEMERY, P. Multi-criteria decision analysis: methods and software. Chichester: John Wiley, 2013. ISBN 978-1-119-97407-9.
LAWRENCE P. L. Critical Chain Project Management. Third edition. Norwood, United States: Artech House Publishers, 2014. ISBN-13 9781608077342.
LESTER, A. Project Management, Planning and Control: Managing Engineering, Construction and Manufacturing Projects to PMI, APM and BSI Standards. 6th Edition, Oxford: Butterworth-Heinemann, 2013. ISBN 9780080983240.
RUBIN, Kenneth S. Essential Scrum: a practical guide to the most popular agile process. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2012. ISBN 9780137043293.
SCHWALBE, K. Information Technology Project Management, Eight Edition. Cengage Learning, 2015. ISBN-13 978-1285452340.
ŠOCHOVÁ, Z. The great scrummaster: #scrummasterway. Boston: Addison-Wesley. Addison-Wesley signature series, 2017. ISBN 978-0134657110.
YADAV, S.R., MALIK, A.K. Operations Research. New Delhi, India: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-809618-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-Z magisterský navazující

    obor MGR-Z , 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor