Detail předmětu

Business Intelligence

FP-IbinPAk. rok: 2023/2024

Předmět podává přehled o principech a přístupech k řešení Business Intelligence (BI) a o možnostech jejich využití v řízení podniku. Vytváří tak předpoklady pro plnění funkce analytiků a konzultantů aplikací určených pro podporu rozhodování v podniku. Pro praktickou část výuky se používá prostředí MS SQL Serveru a jeho integrovaných funkcí BI.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Vstupní požadavky na studenta jsou kladeny na úrovni znalostí databázových systémů, datových skladů a základních programovacích technik.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky zápočtu:
Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tedy 20 bodů ze 40.
Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, či u půlsemestrálního testu, zápočet nebude udělen s možností zvážení zahájení disciplinárního řízení.
Půlsemestrální test - písemně, (odpovědi mohou být volbou jedné správné z několika, větné odpovědi nebo jejich kombinace) a vypracováním praktického úkolu dle zadání. Neexistuje opravný termín. (20 bodů)
Vypracování projektu - jeden projekt dle zadání s příslušnou dokumentací. Se zadáním jsou studenti seznámeni na druhé přednášce. (20 bodů)

Podmínky zkoušky:
Závěrečná zkouška - písemně, formou testu (odpovědi mohou být volbou jedné správné z několika, větné odpovědi nebo jejich kombinace) a ústním přezkoušením. (60 bodů pro písemnou část zkoušky, pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné písemnou část zkoušky vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 30 body, v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body s hodnocením F.)

Účast na přednášce není povinná. Cvičení s počítačovou podporou jsou povinná, docházka je kontrolovaná. Jednu absenci na cvičení může vyučující omluvit. Student nahradí tuto absenci vypracováním zvlášť zadaného domácího úkolu.

Cvičení s počítačovou podporou jsou zaměřena na výuku integračních, analytických a predikčních funkcí a nástrojů MS SQL Serveru. Během semestru se píše semestrální test za maximálně 20 bodů. Pro tento semestrální test neexistuje opravný termín. Pokud má student řádně doloženou a vyučujícím omluvenou absenci právě ve cvičení, kde se píše půlsemestrální zkouška, může se nahlásit na náhradní termín.

Ve druhé přednášce je zadán studentům samostatný projekt za maximálně 20 bodů. Aby byl tento projekt uznán, musí za něj student získat min. 10 bodů. Projekt student odevzdá v zápočtovém týdnu.
Studenti, kteří mají Individuální studijní plán, tzn. nechodí do výuky, musí pro získání zápočtu vypracovat a odevzdat zvláštní samostatný projekt. Za tento zvláštní projekt lze získat max. 30 bodů.

Předmět je zakončen písemnou zkouškou za max. 60 bodů. Účast na zkoušce je povinná.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy Business Inteligence (BI), vývoj v BI, postavení v architektuře IS/ICT, implementací úloh BI a získání praktických dovedností s analytickými částmi BI.
Studenti získají znalosti a budou schopni navrhnout a reálně implementovat kompletní řešení BI (multidimenzionální analýzy, datové pumpy,
multidimenzionální kostky, data mining až po prípravu klientských aplikací).

Základní literatura

Novotný, O., Pour, J., Slánský D.: Business Intelligence, Jak využít bohatství ve vašich datech. Praha: Grada 2005, 256s. ISBN 80-247-1094-3
Lacko L.. Business Intelligence v SQL Serveru 2005, Brno, Computer Press, 2006, 387s. ISBN 80-251-1110-5
Kříž J.: Business Intelligence, Scriptum FP VUT v Brně

Doporučená literatura

Brust J.A., Forte S.: Mistrovství v programování SQL Serveru 2005. Tvorba databázových aplikací a řešení pro BI. Brno, Computer Press, 2007, 833s. ISBN 978-80-251-1607-4

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní principy Business Intelligence, vývoj v BI, postavení v architektuře IS/ICT, vazby na ostatní aplikace.
Základní principy MS Analysis Services, funkce a možnosti (Integrační procesy, datové kostky)
Principy implementace úloh BI, datové pumpy, ETL – princip.
Principy dimenzionálního modelování, řešení vztahu sledovaných ukazatelů a odpovídajících dimenzí, fyzický návrh a modelování, řízení kvality dat.
Základní technologie OLAP (On Line Analytical Processing).
Aplikační oblasti BI, specifikace základních aplikačních oblastí, uplatnění BI v řízení firmy, efekty aplikací BI.
Databázové prostředí, prostředí datového skladu - MS SQL Server- principy, architektura, jednotlivé komponenty.
Řízení úloh BI, efekty a kritické faktory úspešnosti úloh BI, plánování a analýza úloh BI.
Řešení klientských aplikací BI, MS Office - Excel, Access, export OLAP kostky - off-line, dotazovací prostredky do multidimenzionálních databází.
Základní principy MS Analysis Services, funkce a možnosti (Data mining)
Dolování dat - Data Mining, vymezení základních principu a aplikacních možností, rešení vztahu BI a dalších aplikací, vztah CRM a BI - CustomerIntelligence.
Segmenty trhu BI, trendy v BI, příklady BI produktu.
Případové studie BI.

Cvičení s počítačovou podporou

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsahem cvicení je procvicování prednášených témat a zpracování zadaných úkolu.

eLearning