Detail předmětu

Teorie řízení obchodu

FP-troDAk. rok: 2023/2024

Předmět je postaven na interdisciplinárním základě, syntetizujícím poznatky a vědecké přístupy koncepcí řízení obchodu, poskytujících nástroje a vědecko-výzkumné metody pro analýzy/výzkumy trendů/technik a organizačních forem řízení obchodu a efektivnosti fungování subjektů na domácím i mezinárodním trhu. Záměrem předmětu je kritické posouzení a řešení složitých problémů obchodních subjektů a jejích systémů, syntéza informací a názorů na vývojové trendy a návrhy řešení problémů, které rozšiřují nebo redefinují existující poznání a představují nové přístupy k řešení nové situace v řízení obchodních subjektů a jejich systémů, k tvorbě a redefinování obchodních modelů, k analýze dynamiky udržitelných inovací obchodních modelů z pohledu životního cyklu subjektu a dynamickému podchycení změn a trendů obchodních modelů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška zahrnuje zpracování písemného vědeckého projektu. Zkouška bude probíhat formou rozpravy a obhajoby předložených řešení a metodologických přístupů na vybrané téma metodologicky související s tematickým zaměřením disertační práce. Výuka bude probíhat formou individuálně řízené práce doktorandů.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům doktorského studijního programu teoretickou bázi z vybraných znalostních oblastí podnikovo - hospodářské vědy o obchodě, vycházející z teorie směnných procesů, holistické teorie a teorie sociálních vztahů a poskytnout jim systematický soubor vědeckých nástrojů a metod podporujících inovační, integrační, diverzifikační a internacionalizační procesy v rozvoji obchodních aktivit organizačních subjektů v globálním prostředí. Předmět reflektuje ve svém obsahu soudobé vývojové trendy řízení obchodu.
Získat znalosti při zachycování průmyslových trendů, které mají dopad na účinky udržitelné inovace a výkonnosti. Schopnost respektovat potenciál vertikálních i horizontálních integrovaných řešení úspěch trendů ve vybraných průmyslových odvětvích a otevření příležitostí pro podniky v těchto odvětvích učit se, rozvíjet, přizpůsobovat se a reagovat na měnící se digitální svět, aby konkurovali v konkurenčním tržním prostředí . Schopnost aplikovat získané znalosti ve vybraných odvětvích.

Základní literatura

AMIT, R., ZOTT, Ch. Creating Value Through Business Model Innovation. MIT Sloan Management Review, 2012, 53(3), pp. 41-49.
ZOTT, CH., AMIT, R. 2010. Business models design: An activity system perspective. Long Range Planning, 43(2-3), p. 216-226. http://www.elsevier.com/locate/lrp. DOI 10.1016/j.lrp.2009.07.004
BOONS, F., LÜDEKE-FREUND, F. Business Models for Sustainable Innovation: State of the Art and Steps Towards a Research Agenda. Journal of Cleaner Production, 2013, Vol. 45, pp. 9-19. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652612003459.
DEMIL, B., LECOCQ, X. Business Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency Long Range Planning, 2010, 43, pp. 227-246 Retrieved from: http://www.elsevier.com/locate/lrp.
OSTERWALDER, A., PIGNEUR, Y. 2010. Business model generation: A handbook for visionaries, game changers and challengers, p. 288, New Jersey: John Wiley & Sons.
CLAUSS, T. Measuring business model innovation: conceptualization, scale development, and proof of performance. R&D Management, 2017, 47(3), pp. 385-403.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP-ŘEP doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP-ŘEP-KS doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP-ŘEP doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cíl předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s klasickými i nejnovějšími přístupy v oblasti tvorby obchodních modelů. Seznámit je s jejích aplikacemi ve vybraných odvětvích. Vymezit možnosti jejích dynamiky a inovace v relaci k měnícímu se prostředí a trendům.Využít při teoretickém i aplikačním zpracování východisek a řešení výzkumných projektů sofistikovaných analytických nástrojů a predikcí.

Struktura předmětu
Teoretické přístupy tvorby obchodních modelů;
Analýza dynamiky udržitelných inovací obchodních modelů z pohledu životního cyklu podniku;
Dynamické podchycení změn a trendů obchodního modelu společností ve vybraných odvětvích;
Morfologická analýza k vytvoření prototypů udržitelných inovací obchodního modelu aplikovatelného pro vybrané odvětví;
Využívání dalších sofistikovaných analytických nástrojů statistického a matematického modelování a predikcí pro aplikace obchodních modelů ve vybraných odvětvích;

Výstupy předmětu
Získat znalosti při zachycování průmyslových trendů, které mají dopad na účinky udržitelné inovace a výkonnosti. Schopnost respektovat potenciál vertikálních i horizontálních integrovaných řešení úspěch trendů ve vybraných průmyslových odvětvích a otevření příležitostí pro podniky v těchto odvětvích učit se, rozvíjet, přizpůsobovat se a reagovat na měnící se digitální svět, aby konkurovali v konkurenčním tržním prostředí . Schopnost aplikovat získané znalosti ve vybraných odvětvích.