Detail předmětu

Teorie marketingových koncepcí

FP-tmkDAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřený na charakteristiky marketingových koncepcí a dopady těchto koncepcí na jejich praktické aplikace v marketingovém řízení tržních subjektů.
1. Historický vývoj marketingových vědeckých teorií a jejich dopady do managementu institucí
2. Postupy marketingového výzkumu - specifikace problémových oblastí a možností jejich řešení z metodického a praktického hlediska v různých fázích tvorby a realizace marketingové strategie
3. Vybrané soudobé marketingové koncepce z oblasti B2C a B2B, dopady specifik různých trhů a jejich promítnutí v teoretických marketingových koncepcích vztahového marketingu, CRM a managementu zákaznických řešení

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Podmínkou pro účast v tomto předmětu je úspěšné absolvování magisterského studia a složení přijímacích zkoušek do doktorského studia. Předpokládá se pokročilá znalost základních marketingových pojmů a kategorií a souvislostí mezi nimi v oblasti strategického a taktického marketingového řízení.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení předmětu je založeno na posouzení úrovně zpracované písemné semestrální práci, při zadání tématu práce se bude přihlížet k samotnému tématu disertačních práce. Podmínkou úspěšného zakončení studia je úspěšná obhajoba písemné semestrální práce. Klasifikace je založena jednak na posouzení obsahové a formální stránky písemné semestrální práce (50 bodů) a na posouzení argumentačních schopností a znalostí v průběhu "obhajoby" písemné semestrální práce (50 bodů), přičemž hranicí pro složení zkoušky je dosažení min 35 bodů v každé z těchto dílčích částí.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit znalosti soudobých vědeckých koncepcí, uplatňovaných v marketingovém řízení, zejména s orientací na problematiku získávání, zpracování, interpretace a využívání marketingových dat a řízení zákaznických řešení a CRM při tvorbě a realizaci marketingových strategií. Dílčím cílem je rozšířit znalost těchto koncepcí, jejich podstaty, přínosů a omezení - a to jak na spotřebitelském, tak průmyslovém trhu - také o prostor pro jejich kritickou analýzu. Konečným efektem předmětu je přispět k rozvoji schopností využít získané znalosti ve své vědecké práci při formulaci východisek a samotném řešení disertačních prací.
Absolventi předmětu získají přehled o soudobých koncepcích marketingového řízení, jejich přínosech a omezeních, a to v oblasti:
- spotřebitelského a průmyslového trhu, a to jak v komplexně pojaté oblasti výroby "hmotných" produktů a služeb,
- moderních metod marketingového výzkumu,
- řízení vztahů se zákazníky
- vztahového marketingu
- tvorby a managementu zákaznických řešení
Spolu se získáním přehledu tento předmět přinese absolventům příležitost pro prohloubení jejich analytických schopností při posuzování jednotlivých přístupů / koncepcí a pro kritické zhodnocení jejich potenciálních přínosů jak v oblasti teoretické, tak v oblasti aplikační (nejen pro jejich disertaci, ale také pro jejich praktické využití).

Základní literatura

BONACCHI, M., PEREGO, P. 2012. Measuring and Managing Customer Lifetime Value: A CLV Scorecard and Cohort Analysis in a Subscription-based Enterprise. Management Accounting Quarterly, 2012, 14(1), p. 27-39.
BOHARI, A. M., 2011. Customer Lifetime Value Model in Perspective of Firm and Customer: Practical Issues and Limitation on Prospecting Profitable Customers of Hypermarket Business. International Journal of Business and Management, 2011, 6(8), p. 161-169.
KUMAR, V. 2008. Customer Lifetime Value: The Path to Profitability. Foundations and Trends in Marketing, 2(1), p. 1–96.
VAN RAAIJ, E. M. 2005. The Strategic Value of Customer Profitability Analysis. Marketing Intelligence & Planning, 23(4), p. 372-381.
KUMAR,V., SHAH, D. Handbook of Research on Customer Equity in Marketing. Edvard Elgar Publishing Limited, 2015, ISBN 978-1781004975.
OFEK, E., MULLER, E. Innovation Equity: Assessing and Managing the Monetary Value of New Products and Services. The University of Chicago Press, Chicago, 2016, ISBN-13: 978-0-226-61829-6.
KOWALKOWSKY, Ch., ULAGA, W. Service Strategy in Action: A Practical Guide for Growing Your B2B Service and Solution Business. 2017, ISBN 9780692819104.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP-ŘEP doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP-ŘEP-KS doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP-ŘEP doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor