Detail předmětu

Strategický management

FP-smaPAk. rok: 2023/2024

Strategické řízení firmy v tržním - konkurenčním prostředí lze označit za životně důležitý aspekt potenciálního úspěchu firmy. Rozhodnutí o strategii firmy, má-li zvolená strategie přivést firmu k požadovanému cíly, musí vycházet z důkladné strategické analýzy. Teprve na jejím základě lze generovat možná řešení, vybrat a implementovat optimální variantu. V rámci procesu strategické řízení pak management firmy hodnotí faktory jako jsou disponibilní zdroje, poslání a cíle a externí a interní prostředí firmy. Takto pojímaná a vytvořená strategie, se může stát solidním základem konkurenceschopnosti firmy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Studenti musí mít základní znalosti postupů v oblasti plánování, organizování, stimulace a kontroly. Je třeba aby se orientovali v základních funkcích podniku. Vyžaduje se znalost běžných marketingových metod.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro absolvování předmětu je rozhodující počet bodů získaných za práci na projektu (dílčí úkoly a případná obhajoba projektu), práci ve cvičeních a závěrečnou zkoušku (písemná s ústním dozkoušením). Bodování jednotlivých aktivit v jednotlivých částech je následující:

 • Hodnocení práce na projektu a ve cvičeních – až 102 bodů. Pro získání zápočtu je třeba získat alespoň 20 bodů za dílčí úkoly a aktivitu a práci na cvičeních.
  • 4 dílčí úkoly – maximálně 10 bodů za úkol, tj. až 40 bodů za zpracování dílčích úkolů.
  • Aktivita a práce na cvičeních je práce na prvním až šestém cvičení – na každém tomto cvičení je možné získat 2 body – tj. maximálně 12 bodů. Podmínkou je aktivní práce a odevzdání vypracování úkolu po skončení cvičení. Cvičící hodnotí tento úkol a rozhoduje o hodnocení.
  • Obhajoba projektu – až 50 bodů – probíhá formou týmové diskuse. Pro připuštění k obhajobě musí být odevzdány 4 úkoly a zpracováno zadání dle požadavků. V rámci obhajoby studenti musí prokázat znalost projektu a řešeného problému a znalost odpovídající teorie.
 • Závěrečná zkouška – písemná s ústním dozkoušením – až 100 bodů
  • Písemná zkouška s ústním dozkoušení

Penalizace:

 • Pozdní odevzdání (neodevzdání) zadání projektu a/nebo pozdní nahlášení týmů je penalizováno srážkou 10 bodů.

Výsledná klasifikace se odvíjí od celkového počtu získaných bodů (práce nacvičeních, zpracování úkolů, obhajoba a zkouška) a je v souladu s ECTS. Body se sčítají a mají v rámci finálního hodnocení stejnou váhu. Studenti si v rámci výše uvedených pravidel mohou sami volit aktivity pro získání bodů. Prokáží-li například dostatečné znalosti v rámci dílčích úkolů a projektu, mohou být hodnocení za tuto část a nemusí na závěrečnou zkoušku. Opravné termíny zkoušek se řídí studijním a zkušebním řádem.

Studenti s ISP musí zpracovat dva dílčí úkoly (odevzdání ve stejných termínech jako ostatní studenti) a absolvovat závěrečnou zkoušku.

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit studenty s procesem strategického řízení firem v tržním a konkurenčním prostředí. Důraz je kladen na vysvětlení principu analytických metod a možností jejich aplikace a tvorbu strategie a její realizace.
Studenti budou seznámeni s procesem strategického řízení ve firmě a principy strategického myšlení. Budou seznámeni s analytickými postupy pro strategickou analýzu interních i externích faktorů. Naučí se postupu pro formulaci strategií založeném na hierarchické struktuře strategií - corporate, business, a funkční strategie. Naučí se jak postupovat při výběru, realizaci a hodnocení strategie.

Základní literatura

HITT, M.A. - IRELAND, R.D. - HOSKISSON, R.E. Strategic Management - Competitiveness and Globalization: Concepts. 6th ed. South-Western College Pub, 2004. 544 p. ISBN 0324275307
JOHNSON, G. - SCHOLES, K. Cesty k úspěšnému podniku. Přel. Z. Strnad. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 803 s. Přel. z: Exploring Corporate Strategy. ISBN 80-7226-220-3
ZICH, R. Koncepce úspěchuschopnosti Konkurenceschopnost - vítězství, nebo účast v soutěži?. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 125 s. ISBN: 978-80-7204-818- 2.

Doporučená literatura

GRANT, R.M. Contemporary strategic analysis. 6th ed. Blackwell Publishing, 2008. 482 p. ISBN 978-1-4051-6309-5.
KOTLER, P. Matrketing Management. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 720 s. ISBN 80-247-0016-6.
MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 1.vyd., Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 246 s. ISBN 978-80-247-1911-5.
MINTZBERG - QUINN - GHOSHAL The Strategic Management Process. Revised European Edition. Prentice Hall Europe 1998, 1036 p. ISBN 0-13-675984-X.
PORTER, MICHAEL E. Competitive Advantage. First Free Press Export Edition: Free Press 2004. 557 s. ISBN: 0-7432-6087-2.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MGR-IM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program MGR-SRP magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Strategický management – vymezení procesu strategického řízení, hierarchie firemní strategie.
2. Strategické cíle, vazba cílů na vizi, misi, firemní, business a funkční strategii.
3. Vymezení a analýza tržního prostředí. Identifikace relevantních faktorů obecného a oborového okolí. Analýza konkurenčního prostředí. Identifikace zákazníků a konkurentů. Analýza konkurenčních vztahů.
4. Analýza interních faktorů konkurenční výhody na základě funkčního přístupu. Aplikace hodnotového řetězce jako nástroje pro analýzu a rozvoj konkurenční výhody.
5. Aplikace pojetí založeného na zdrojích a koncepce základních kompetencí v procesu identifikace a rozvoje konkurenční výhody.
6. Definice business strategie. Konkurenční charakter business strategie. Využití business modelu pro vymezení business strategie.
7. Formulace vize a mise. Firemní strategie v kontextu diversifikace. Restrukturalizační opatření. Firemní strategie v kontextu rozvoje strategické konkurenceschopnosti.
8. Hierarchie firemní strategie v kontextu internacionalizačních aktivit firmy.
9. Strategický rozvoj prostřednictvím externí spolupráce. Strategické aliance a sítě. Strategické dopady fúzí a akvizic.
10. Implementace strategie. Organizační aspekty implementace strategie. Strategická kontrola. Strategické vůdcovství a role managementu v implementaci strategie.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Řešení případových studií
Prezentace projektů

eLearning