Detail předmětu

Information System of Small Company

FP-BISSCEAk. rok: 2023/2024

Studenti získají znalosti a dovednosti potřebné pro specifikaci požadavků na informační systém, jeho analýzu, návrh a tvorbu, implementaci a následné řízení a vývoj se zaměřením na digitální obchod a podporu manažerských úloh.
Studenti budou dále schopni využít běžných kancelářských aplikací pro řešení manažerských úloh a rovněž připravit projekt informačního systému pro malé a střední podnikání.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základní kompetence v oblasti používání informačních a komunikačních technologií (teoreticky i prakticky) na úrovni středoškolského vzdělávání. Dobré znalosti a dovednosti v používání kancelářských aplikací.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení předmětu se skládá ze dvou částí – zpracování Semestrálního projektu zaměřeného na vybrané téma a písemné zkoušky s alternativní možností ústní zkoušky.
Zpracování a obhajoba projektu je nezbytnou součástí pro získání zápočtu.
Bodové rozvržení dílčích částí je následující:
* Projekt – max 60 bodů, které jsou rozděleny na max 40 bodů za zpracování a max 20 bodů za vlastní obhajobu projektu.
* Písemná zkouška s možností následného ústní části – max 40 bodů. Písemná část je v podobě praktického řešení zadané úlohy se zaměřením na zpracování dat a jejich interpretaci pro podporu rozhodování. (Minimum pro úspěšné složení této části je 50 % - tedy 20 bodů.)
Základní témata pro Semestrální projekt jsou následující:
* Návrh informačního systému pro konkrétní malý či střední podnik.
* Návrh dílčí části informačního systému pro podporu manažerských úloh.
Maximum dosažitelných bodů je 100 a celková klasifikace je založena na celkovém bodovém hodnocení a odpovídá stupnici ECTS. Student musí získat alespoň 50 bodů pro úspěšné absolvování předmětu. V případě nedostatečného množství bodů či potřebě lepšího hodnocení je možné ústní přezkoušení.
Je vyžadována účast na přednáškách i cvičení společně se studiem základní literatury. Kontrola je v kompetenci vyučujícího. Studenti mohou mít maximálně 3 absence, které lze nahradit individuální prací. (Účast na přednáškách a cvičeních není vyžadována u studentů s individuálním studjijním plánem.)

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými metodami, metodologiemi a možnostmi informačních systémů pro rozvoj podnikání v prostředí digitální ekonomiky, a to včetně praktické aplikace v každodenním životě. Dílčím cílem je rovněž zlepšení praktických dovedností v oblasti zpracování dat pro podporu řešení manažerských úloh.
Studenti jsou schopni specifikovat požadavky na informační systém, analyzovat, navrhovat, implementovat a průběžně rozvíjet informační systém jako projekt se zaměřením na digitální obchod a podporu manažerských úloh v podmínkách malých firem.

Studijní opory

Studijní opory předmětu jsou koncentrovány v e-learningu předmětu. 

Základní literatura

LAUDON, K.C. and J.P. LAUDON. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 14th ed. Harlow: Pearson, 2015. 604 p. ISBN-13: 978-0-13-389816-3.
WINSTON, W. L. Microsoft Excel 2013: Data Analysis and Business Modelling. 1st ed. California: O’Reilly Media, Inc., 2014. 889 p. ISBN 978-0-7356-6913-0.

Doporučená literatura

CORONEL, C. and S. MORRIS. Database Systems: Design, Implementation and Management. 12th ed. Boston: Course Technology, 2016. 791 p. ISBN 978-1305627482.
KROENKE, David and Earl McKinney. Processes, Systems, and Information: An Introduction to MIS. New Jersey: Pearson, 2015. 2nd ed. 400 p. ISBN 978-0-3-354675-0.
LAUDON, K. C. and C. G. TRAVER. E-commerce 2017: Business, Technology, Society. 13th ed. Boston: Pearson, 2017. 912 p. ISBN 978-0-13-460156-4.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Informační systém v Globálním prostředí a kooperativní podnikání.
2. Informační systém – organizace, strategie a řízení.
3. Klíčové systémové aplikace v digitální době. (operační dokonalost, elektronické podnikání, řízení znalostí a zlepšování rozhodování).
4. Infrastruktura informačních technologií (IT infrastruktura a současné technologie, telekomunikace, internet a bezdrátové technologie).
5. Informační systém pro malé a střední podnikání (systematický přístup).
6. Vytvoření informačního systému pro malé a střední podnikání.
7. Řízení projektu informačního systému.
8. Řízení a neustálý rozvoj informačního systému.
9. Základy Business Intelligence and informační management.
10. Zpracování dat a jejich analýza v informační systému.
11. Data Science pro malé střední podnikání.
12. Zabezpečení informačního systému – bezpečnost jako klíčový aspekt.
13. Vybraná případová studie.

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení jsou rozdělena do dvou částí.
První část je věnována případovým studiím a praktickým příkladům v přímé vazbě na přednášky. Témata cvičení plně odpovídají tematickému zaměření přednášek.
Druhá část je zaměřena na Semestrální projekt a může být rozdělena následovně:
1. Zahájení projektu!
2.-3. Analyzuj a definuj!
4.-5. Navrhni a vytvoř!
6.-7. Implementuj!
8.-9. Provozuj!
10.-11. Analyzuj výsledný stav (a zlepši)!
12.-13. Shrň (zdokumentuj) a prezentuj výsledky!

eLearning