Detail předmětu

Competitiveness and Branding of Small Company

FP-BCCSMEAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen rozvoj značky a konkurenceschopnosti malých a středních firem a podnikatelských projektů, v různých fázích vývoje. Prezentuje praktické přístupy k rozvoji konkurenceschopnost a značky v kontextu business modelu. Konkurenceschopnost vychází z modifikovaného konceptu Porterových konkurenčních strategií a koncepce úspěchuschopnosti. Základní přístup k rozvoji značky vychází z identity a positioningu. Ramce rozvoje značky zahrnují zejména prvky značky, budování povědomí a asociací se značkou, včetně celkového vnímání značky.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro absolvování předmětu je rozhodující počet bodů získaných za zpracování a obhajobu projektu a ústní zkoušku zaměřenou na obahojobu projektu rozvoje značky. Bodování jednotlivých částí je následující:
• Hodnocení zpracování a obhajoby mezinárodního projektu – až 50 bodů.
• Zkouška – obhajoba projektu rozvoje značky vlastního projektu nebo firmy – až 50 bodů

Hodnocení zahrnuje bodové srážky za absence ve výuce. Účast na cvičeních a přednáškách je povinná a kontrolovaná. Každá neúčast na předepsané formě výuky je hodnoceny srážkou 2 bodů z finálního hodnocení. Maximální počet absencí je 4.


Výsledná klasifikace se odvíjí od celkového počtu získaných bodů a je v souladu s ECTS. Opravné termíny zkoušek se řídí studijním a zkušebním řádem.

Podmínky pro studenty s ISP

- zpracování projektu rozvoje značky dle individuální zadání - max 100 bodů.

 

 Učební cíle

Cílem předmětu je představit koncept strategického přístupu k rozvoji malého a středního podniku s důrazem na jeho vlastní konkurenceschopnost, komunikaci a rozvoj značky.

Studenti se seznámí s přístupy chápání strategie, konkurenceschopnosti a rozvoje značky. Naučí se aplikovat koncepci úspěchuschopnosti v podmínkách malých a středních firem. Budou schopni definovat a vyhodnotit strategické cíle rozvoje podniku na základě analýzy konkurenčního prostoru. Studenti budou umět zvolit adekvátní přístupy k rozvoji konkurenční výhody a konkurenceschopnosti malé a střední firmy. Seznámí se s principy rozvoje hodnoty, základních kompetencí, zdrojů a rozvoje značky v kontextu konkurenceschopnosti firmy. Budou umět vymezit teoretické postupy při hodnocení strategie, konkurenceschopnosti a značky firmy a naučí se jak je uplatňovat v praxi. Naučí se vnímat rozdíly mezi jednotlivými marketingově komunikačními nástroji v kontextu komunikace značky, produktu a firmy. Budou schopni rozhodovat, který přístup k rozvoji značky je vhodný vzhledem ke strategickým cílům podnikatele.

Základní literatura

HAWKINS, D.I., and D. L. MOTHERSBAUGH. Consumer Behavior: Building Marketing Strategy. 13. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2015. ISBN 978-1259232541.
HITT, M.A., IRELAND, R.D. and R.E. HOSKISSON. Strategic Management - Competitiveness and Globalization: Concepts and Cases. 12th ed. South-Western College Pub, 2017. 896 p. ISBN 978-1-305-50214-7.
KAPFERER, J.N. The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking (New Strategic Brand Management: Creating & Sustaining Brand Equity). 5th ed. Kogan Page, 2012. 512 p. ISBN 0749465158.
PELSMACKER, P.D., GEUENS, M., and J.V.D. BERGH. Marketing communications: a European perspective. 4th ed. Harlow: Pearson, 2010, xxiii, 660 s. ISBN 978-0-273-72138-3.

Doporučená literatura

COLLIS, D.J. and C.A. MONTGOMERY. Corporate strategy - Resources and the Scope of the Firm. 2nd ed. McGraw-Hill, 2004. 204 p. ISBN 978-0072312867.
DOYLE, P. Value-Based Marketing: Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value. 2. vydání. Chichester: Wiley, 2008. ISBN 978-0-470-77314-7.
FILL, C. Marketing Communications: Interactivity, Communities and Content. Harlow: Prentice Hall, 2009. ISBN 978-0-273-71722-5.
HOLLENSEN, A. and V. MAILA. Marketing management: a relationship approach. 2nd ed. Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2010. ISBN 978-027-3706-830.
KELLER, K.L. Strategic brand management: building, measuring, and managing brand equity. 4th ed. Boston: Pearson, c2013, 562 p. ISBN 978-013-2664-257.
PORTER, M. E. Competitive Advantage. First Free Press Export Edition: Free Press 2004. 557 s. ISBN: 0-7432-6087-2.
STAHLBERG, M. and V. MAILA. Shopper marketing: how to increase purchase decisions at the point of sale. Philadelphia: Kogan Page, c2010. ISBN 978-074-9457-020.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní myšlenka rozvoje značky a její prezentace

Motivy rozvoje značky

Význam značky z hlediska firem a organizací

Značka a její základní charakteristiky

Tři aspekty úspěšného podnikání a úspěšné značky

Přístup BEA1 při rozvoji značky

Výzkumně analytický přístup při rozvoji značky

Rámec rozvoje značky model „Four Bubbles“

Hodnocení struktury trhu z pohledu značky

Identita a positioning značky

Prvky značky

Hodnota značky, hodnota pro zákazníka

Povědomí o značce, rozeznávání značky, asociace, image značky

Strategický, taktický a operativní pohled na značku a její rozvoj

Analýza značky konkurence

Hodnocení značky z pohledu zákazníka

Sestavení rámce rozvoje značky – lean varianta a komplexní rámec

Konkurenční prostředí a jeho hodnocení

Segmentace trhu a zákazníků

Tvorba hodnoty pro zákazníka

Konkurenční strategie

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování projektu rozvoje značky.

eLearning