Detail předmětu

Accounting and Taxes

FP-BATEAk. rok: 2023/2024

Předmět seznamuje studenty se základy českého účetnictví a s daňovou soustavou České republiky. V oblasti daní je pozornost věnována především daním přímým, okrajově jsou studenti seznámeni rovněž s principy procesní úpravy správy daní.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základní znalost ekonomiky podniku a práva.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU

Zápočet
1. Aktivní účast na cvičeních, prezentace úkolů zadaných v předchozím týdnu.

2. Úspěšné absolvování čtyř průběžných kontrolních testů (max. 30 bodů; pro úspěšné získání zápočtu je nutné získat alespoň 50 % z každé části; náplní písemek je řešení krátkých modelových příkladů).

Zkouška
Zkouška je písemná a je průřezově zaměřena na prověření znalostí odpřednášené a procvičené látky. Zkouška má podobu testu (tzv. multichoice test) – 30 otázek s dílčími 3 podotázkami (pouze jedna odpověď je správná). Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat min. 50 % z celkového počtu možných bodů. Délka trvání testu: 30 minut.

Bodové hodnocení odpovědí:
- správná odpověď: + 1 bod
- neodpovězeno: 0 bodů
- chybná odpověď: - 1 bod

Celková závěrečná klasifikace
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Výsledná klasifikace předmětu je ovlivněna i prací v průběhu semestru (viz dále).

Podíl na výsledném hodnocení:
- zápočtové písemky (50%),
- výsledek zkoušky (50%).

Účast na přednáškách i cvičeních je povinná a bude kontrolována. Na cvičeních je vyžadována aktivní účast.

 

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU PRO STUDENTY S ISP

Příklady: absolvování jednoho souhrnného testu zaměřeného na řešení modelových příkladů - čtyři dílčí části (zapotřebí získat alespoň 50 % z každé dílčí části).

Zkouška dle podmínek uvedených výše.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit student se základními principy českého účetnictví, účetními výkazy a s daněmi obsaženými v současné daňové soustavě České republiky. Předmět je koncipován tak, aby student získali širší povědomí o účetních a daňových otázkách ve vazbě na výkon podnikatelské činnosti.

Studenti budou znát základní aspekty právní úpravy účetnictví v České republice, účetní výkazy a základy hmotněprávní úpravy daní v České republice. Studenti si osvojí základní pojmy a dovednosti potřebné pro porozumění běžným účetním a daňovým otázkám, stejně jako znalosti nutné pro řešení jednodušších problémů.

Základní literatura

STÁROVÁ, Marta. Accounting theory: lectures and seminars. Praha: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2017. ISBN 978-80-213-2745-0.
STÁROVÁ, Marta. Accounting theory - with practical applications. Praha: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2015. ISBN 978-80-213-2588-3.
RADVAN, Michal. Czech Tax Law. 4. vyd. Brno: Masaryk University, 2020. 114 s. Textbook, no. 550. ISBN 978-80-210-9673-8.
Material law (particular tax acts) governing the taxes included in the Czech tax system (above all the Act No. 586/1992 Coll., on Income Taxes, as amended).
Act No. 561/1993 Coll., on Accounting, as amended.

Doporučená literatura

Web pages of the Czech Financial Administration (available at: http://www.financnisprava.cz/en/).

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Účetnictví v České republice – právní úprava, principy, význam účetnictví pro rozhodování podnikatele
2. Účetnictví v České republice – klasifikace účetních jednotek a jejich povinnosti, české účetní výkazy a práce s nimi
3. Účetnictví v České republice – základní hospodářské operace a jejich dopad na výsledek hospodaření, stanovení výsledku hospodaření, sankce za špatně vedené účetnictví
4. Daňová soustava ČR – definice, determinanty, daňová soustava ČR, daně v kontextu životního cyklu podnikatelského subjektu
5. Daňová soustava ČR – procesní úprava, registrační povinnosti
6. Daň z příjmů fyzických osob - předmět, osvobození, dílčí základy daně z příjmů fyzických osob
7. Daň z příjmů fyzických osob - prostředky daňové optimalizace, výpočet daňové povinnosti, povinnosti váznoucí k dani z příjmů fyzických osob, daňové přiznání, povinnosti podnikatele coby zaměstnavatele
8. Daň silniční – konstrukční prvky daně, daňové přiznání, povinnosti váznoucí k dani silniční
9. Daň z příjmů právnických osob - poplatníci, předmět daně, osvobození, stanovení základu daně
10. Daň z příjmů právnických osob - sazba daně, možnosti daňové optimalizace, daňové přiznání
11. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí – konstrukční prvky daně, daňové přiznání, základní povinnosti váznoucí k těmto daním
12. Daň z přidané hodnoty – princip fungování, výhody a nevýhody toho být plátcem DPH, předmět DPH, povinnosti váznoucí k DPH
13. Případová studie – daně v kontextu životního cyklu podnikatelského subjektu

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsahem cvičení je prezentace úkolů zadaných studentům.

eLearning