Detail předmětu

Obchodování cenných papírů a komodit

FP-OocpPAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na problematiku investic do cenných papírů a komodit a na jejich obchodování na veřejných organizovaných trzích. Výklad směřuje od podstaty funkce burzovních trhů přes systémové vymezení jejich vnitřní struktury až k mechanismu jejich fungování a k možným ekonomickým dopadům v případě selhání. Následně se zaměřuje na jednotlivé druhy finančních investičních instrumentů, zejména pak na burzovně obchodovatelné cenné papíry a komodity, cizí měny, termínové derivátové instrumenty, cenné papíry investičních a podílových fondů a v neposlední řadě i na veřejně obchodovatelné strukturované produkty. A součástí výkladu je i fundamentální, technická a psychologická analýza, jakož i praktický nácvik obchodování cenných papírů jak na burzách v České republice, tak v zahraničí. Absolvováním předmětu získá student jednak komplexní pohled na soudobé způsoby používání finančních investičních instrumentů při externím financování podniku (resp. rozpozná smysl finančních transakcí prováděných tzv. nadnárodními finančními konglomeráty), jednak se naučí spravovat vlastní majetek. A vzhledem k nabytým poznatkům ohledně zásad investování a znalostí jak s cennými papíry a komoditami obchodovat, bude schopen samostatně provádět obchodní transakce jak v České republice, tak i na zahraničních burzách.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládají se základní znalosti matematiky, statistiky, makroekonomie, mikroekonomie a základů práva.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je zakončen udělením klasifikovaného zápočtu, a to na základě úspěšného napsání písemného testu sestávajícího ze dvou částí, z nichž obě dvě musí úspěšně splnit. První část testu, tvoří výpočet tří příkladů, z nichž za každý správně vypočtený příklad může student získat max. 5 bodů. Student může z této části testu získat max. 15 bodů, přičemž minimální počet bodů, za který lze tuto část testu uznat je 10.
Druhá část testu spočívá ve dvaceti otázkách, majících různé počty správných odpovědí, které student kroužkuje. Za správnou odpověď získá kladný bod, za špatnou odpověď se mu bod odečítá. K nezakroužkovaným odpovědím se nepřihlíží. Pokud student dosáhne 90% maximálního počtu správných odpovědí, je hodnocen klasifikačním stupněm A, při dosažení 85% správných odpovědí stupněm B, při dosažení 80% správných odpovědí stupněm C, při dosažení 75% správných odpovědí stupněm D a při dosažení 70% správných odpovědí stupněm E.


Účast na 2/3 soustředění
Samostatná příprava na soustředění
Samostatné studium literatury
Zpracování 1 semestrální práce
Příprava na závěrečný test

Učební cíle

Student bude chápat funkci finančních trhů a význam cenných papírů, provádět analýzy potřebné při rozhodování o investicích na finančních trzích, diverzifikovat riziko, navrhovat investiční strategie a bude vybaven potřebnými vědomostmi a znalostmi o způsobech obchodování cenných papírů, cizích měn a komodit.

Základní literatura

REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. 760 s. Profesional. ISBN 978-80-247-3671-6.

Doporučená literatura

MISHKIN, Frederic S., MATTHEWS, Kent a GIULIODORI, Massimo. The economics of money, banking and financial markets. Harlow: Pearson Education, 2013. xxix, 625 s. ISBN 978-0-273-73180-1.
MELUZÍN, T. Finanční trhy - cvičení: (základy finanční matematiky). 3., přeprac. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-214-4615-
MELUZÍN, T., ZINECKER, M. a ŁAPIŃSKA, J. Initial public offering: theory and practice of Czech and Polish companies. Toruń: Polish Economic Society, Branch in Toruń, 2012. ISBN 978-83-62049-15-
REJNUŠ,O., Finanční trhy - Učebnice s programem na generování cvičných testů. Praha, GRADA, 1. vydání, 2016, 380 stran.
GLADIŠ, D. Akciové investice. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. Investice. ISBN 978-80-247-5375-1.
Wystup, Uwe. FX options and structured products. Chichester: John Wiley & Sons, 2006. xv, 323 s. Wiley finance series. ISBN 0-470-01145-9. (EN)
Kislingerová, Eva a Hnilica, Jiří. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. xiii, 135 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-713-5. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Vymezení organizovaných trhů, jejich charakteristika a ekonomický význam.
Burzovní systémy, specifické funkce jejich jednotlivých dílčích segmentů.
Základní faktory investiční strategie.
Druhy akcií, jejich vlastnosti a způsoby obchodování.
Fundamentální akciová analýza.
Technická analýza.
Psychologická analýza.
Burzovní obchodování akcií.
Druhy dluhopisů, jejich vlastnosti, způsoby oceňování a obchodování.
Specifické vlastnosti komodit, jejich analýza a způsoby obchodování; specifika obchodování drahých kovů a cizích měn.
Termínové derivátové instrumenty; specifika burzovního obchodování futures, opcí a opcí na futures.
Specifika klasických fondů kolektivního investování, „Exchange traded funds“ a fondů kvalifikovaných investorů (resp. hedgeových fondů).
Druhy strukturovaných produktů a specifika jejich obchodování.

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor