Detail předmětu

Corporate Economics

FP-OcePAk. rok: 2023/2024

Studenti získají teoretické znalosti z oblasti ekonomiky podniku v anglickém jazyce. V přednáškách je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie v anglickém jazyce. Studenti získají znalosti z oblasti ekonomiky podniku a dovednosti pro řízení ekonomického provozu podniku. Budou disponovat kompetencemi pro efektivní fungování podniku v současném podnikatelském prostředí.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Ekonomika podniku
Anglický jazyk B2 - 2

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 25 bodů ze 45 možných bodů udělovaných za zpracování dílčích úkolů na cvičeních (maximálně 25 bodů) a zápočtový test (minimálně 10 bodů, maximálně 20 bodů). Forma zkoušky je písemná. Maximální počet bodů ze zkoušky je 55 bodů, přičemž student musí získat minimálně 25 bodů. Za účelem celkového hodnocení předmětu se body ze cvičení a ze zkoušky sčítají.

Klasifikační stupnice:
Stupeň Bodové ohodnocení
A 100 - 90
B 89 - 80
C 79 - 70
D 69 - 60
E 59 - 50
F 49 - 0

Účast na přednáškách je nepovinná.
V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými znalostmi z ekonomiky podniku. Zabývá se fungováním podniku v mezinárodním prostředí. Důraz je kladen na osvojení odborné terminologie v anglickém jazyce.
Studenti získají teoretické znalosti z oblasti ekonomiky podniku v anglickém jazyce. Na základě získaných vědomostí a dovedností by studenti měli být schopni v rámci semestrální práce řešit komplexní úkol týkající se problematiky podnikové ekonomiky v anglickém jazyce.

Základní literatura

Burns, P. Entrepreneurship and small business. Palgrave Macmillan, 2001. ISBN 0-333-91474-0

Doporučená literatura

David E. Financial Analysis and Decision Making. McGraw-Hill, 2003. ISBN 0-07-141559-9.
Drury, C. Management and cost accounting. Cengage Learning, 2015. ISBN 978-1-4080-9393-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Mezinárodní podnikatelské prostředí. Vymezení oboru podnikové ekonomiky.
2. Předmět a metody podnikové ekonomiky.
3. Řízení podle cílů. Shareholders versus stakeholders value.
4. Národní a nadnárodní právní formy podnikání. Corporate governance.
5. Bilanční teorie. Klasické pojetí rozvahy. Nové přístupy.
6. Produkční teorie a teorie nákladů.
7. Řízení cash flow. Přímá a nepřímá metoda sestavení výkazu cash flow.
8. Úloha, dílčí složky a systémy nákladového účetnictví. Různé přístupy ke kalkulaci nákladů. Cenová rozhodování.
9. Manažerské pojetí nákladů. CVP analýza.
10. Financování podniku v mezinárodním prostředí. Finanční plánování jako dílčí část podnikového plánování.
11. Investiční rozhodování. Investiční plánování a investiční propočty.
12. Tvorba systému plánů a rozpočtů podniku.
13. Podniková statistika a rozbory.

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení jsou zaměřena na praktické zvládnutí přednášených témat a vypracování případových studií (jednotlivě i ve skupinách). Cvičení navazují na témata předchozích přednášek s důrazem na praktické uplatnění získaných znalostí.