Detail předmětu

Mezinárodní ekonomie

FP-mePAk. rok: 2023/2024

Cílem předmětu „Mezinárodní ekonomie“ je rozšířit znalosti studentů získané v základním kurzu makroekonomie o pokročilé teorie mezinárodního obchodu a seznámit je s nástroji mezinárodní obchodní politiky, teoriemi vnější ekonomické rovnováhy a měnového kurzu a s rolí institucí při regulování mezinárodních ekonomických vztahů. Student/studentka absolvováním předmětu bude schopen/schopna vysvětlit východiska a principy fungování vybraných modelů mezinárodního obchodu a aplikovat tyto modely v kontextu soudobého ekonomického vývoje.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalosti z makroekonomie, mikroekonomie a mezinárodního obchodu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studující získá zápočet, pokud obdrží minimálně 15 bodů z 30 možných bodů udělovaných na cvičeních. Body budou udělovány za znalosti na cvičeních, které budou ověřovány ve formě písemného testu (maximální hodnocení činí 15 bodů, minimální hodnocení činí 9 bodů) a ve formě zpracování a obhajoby assignmentu (maximální hodnocení 15 bodů, minimální hodnocení činí 8 bodů). Pokud studující nezíská dostatečný počet bodů z písemného testu, může tento test opakovat v jednom opravném termínu stanoveném cvičícím.
Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet. Forma zkoušky je písemná. V úvahu se berou ucelené znalosti z mezinárodní ekonomie. Maximální počet bodů činí 70, přičemž studující musí získat minimálně 35 bodů. V případě, že studující obdrží z písemné zkoušky minimální počet bodů, přičítají se k těmto body ze zápočtu.
Stupnice pro výslednou klasifikaci:
A: 90-100 bodů
B: 80-89 bodů
C: 70-79 bodů
D: 60-69 bodů
E: 50-59 bodů
F: méně než 50 bodů
Studující má právo se od zkoušky odhlásit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. Studující, který se od zkoušky odhlásil(a), je posuzován(a), jako kdyby nebyl(a) ke zkoušce přihlášen(a). Odstoupí-li studující od zkoušky po jejím začátku, nedostaví-li se ke zkoušce bez řádné omluvy, nebo jeho/její omluva není přijata, je klasifikován(a) stupněm „F”.
Neodhlásil-li se studující včas od zkoušky, může se z vážných, zejména zdravotních, důvodů omluvit zkoušejícímu i dodatečně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od určeného termínu pro konání zkoušky nebo od odpadnutí překážky bránící omluvě. Studující v omluvě uvádí vážný důvod, proč se ke zkoušce nemohl(a) dostavit.
Nesouhlasí-li studující s hodnocením předmětu, pak má právo se proti tomuto výsledku odvolat a to do 24 hodin od doby, kdy bylo hodnocení vloženo do IS VUT.


Účast na cvičení je nepovinná.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů získané v základním a středně pokročilém kurzu makroekonomie o pokročilé modely mezinárodního obchodu, obchodní politiky, měnového kurzu a vnější ekonomické rovnováhy.
Student absolvováním předmětu bude schopen vysvětlit východiska a principy fungování vybraných modelů mezinárodního obchodu a aplikovat tyto modely v kontextu soudobého ekonomického vývoje a hospodářské politiky vlády.

Základní literatura

Soukup, A. (2012). Mezinárodní ekonomie. Nakladatelství Aleš Čeněk. ISBN 978-80-7380-392-6.
Krugman, P. R., Obstfeld, M. (2015). International Economics. Theory and Policy. Pearson. ISBN 978-1-292-01955-7.
Mankiw, N. G. (2015). Principles of Macroeconomics. Cengage Learning, ISBN 978-1-285-16591-2.
Griffin, W. R., Pustay, M. W. (2015). International Business. Pearson. ISBN 978-1-292-01821-8. (EN)
Neumann, P., Žamberský, P., Jiránková, M. (2010). Mezinárodní ekonomie. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3276-3. (CS)

Doporučená literatura

Çolak, G., Durnev, A., & Qian, Y. (2017). Political Uncertainty and IPO Activity: Evidence from U.S. Gubernatorial Elections. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 52(6), 2523-2564. doi:10.1017/S0022109017000862
Laura A. Wellman, 2017. "Mitigating political uncertainty," Review of Accounting Studies, Springer, vol. 22(1), pages 217-250, March.
Savor, P., & Wilson, M. (2013). How Much Do Investors Care About Macroeconomic Risk? Evidence from Scheduled Economic Announcements. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 48(2), 343-375. doi:10.1017/S002210901300015X
Kim, Chansog (Francis & Pantzalis, Christos & Park, Jung. (2014). Political Geography and Stock Returns: The value and risk implications of proximity to political power.
Rodolphe Desbordes, Gary Koop (2016). Should we care about the uncertainty around measures of political-economic development? Journal of Comparative Economics, Volume 44, Issue 3, pp. 752-763. (EN)
Scott R. Baker, Nicholas Bloom, Steven J. Davis; Measuring Economic Policy Uncertainty, The Quarterly Journal of Economics, Volume 131, Issue 4, 1 November 2016, Pages 1593–1636, https://doi.org/10.1093/qje/qjw024 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Klasická teorie mezinárodního obchodu – model jedno-faktorové ekonomiky.
2. Směna dvou zemí v modelu více faktorové ekonomiky (model specifických faktorů).
3. Směna dvou zemí v modelu více faktorové ekonomiky (Heckscher-Ohlinův model).
4. Mezinárodní směna dvou zemí ve standardním modelu.
5. Mezinárodní směna a úspory z rozsahu.
6. Mezinárodní mobilita výrobních faktorů.
7. Cíle a nástroje obchodní politiky.
8. Analýza nástrojů obchodní politiky.
9. Kontroverze v obchodní politice.
10. Determinace měnového kurzu v krátkém a dlouhém období.
11. Teorie optimální měnové oblasti a zkušenosti Evropské měnové unie.
12. Fiskální a monetární politika v otevřené ekonomice.
13. Teorie mezinárodní ekonomické integrace.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, klasická teorie mezinárodního obchodu – model jedno-faktorové ekonomiky - příklady a případové studie
2. Směna dvou zemí v modelu více faktorové ekonomiky (model specifických faktorů) - příklady a případové studie
3. Směna dvou zemí v modelu více faktorové ekonomiky (Heckscher-Ohlinův model) - příklady a případové studie, prezentace seminárních prací
4. Mezinárodní směna dvou zemí ve standardním modelu - příklady a případové studie, prezentace seminárních prací
5. Mezinárodní směna a úspory z rozsahu - příklady a případové studie, prezentace seminárních prací
6. Mezinárodní mobilita výrobních faktorů - příklady a případové studie, prezentace seminárních prací
7. Cíle a nástroje obchodní politiky - příklady a případové studie, prezentace seminárních prací
8. Analýza nástrojů obchodní politiky - příklady a případové studie, prezentace seminárních prací
9. Kontroverze v obchodní politice - příklady a případové studie, prezentace seminárních prací
10. Determinace měnového kurzu v krátkém a dlouhém období - příklady a případové studie, prezentace seminárních prací
11. Teorie optimální měnové oblasti a zkušenosti Evropské měnové unie - příklady a případové studie, prezentace seminárních prací
12. Fiskální a monetární politika v otevřené ekonomice- příklady a případové studie, písemný test
13. Teorie mezinárodní ekonomické integrace - příklady a případové studie

eLearning