Detail předmětu

Projektové řízení

FP-prPAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na teoretické vymezení základních principů, metod a nástrojů projektového řízení. Teoretické vymezení předmětu vychází z mezinárodních metodik PRINCE2, PMI a IPMA a využívá současné trendy v projektovém řízení. Získané znalosti a dovednosti budou aplikovatelné při řízení podniku a projektů na nižším a středním manažerském stupni. Důraz bude kladen na možnosti využití financování pomocí dotačních programů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Studenti by měli mít znalost z managementu a to konkrétně v oblasti vedení a řízení týmů, komunikace a motivace.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU:
Požadavky k zápočtu:
Studenti získají zápočet za vypracování společného semestrálního projektu dle zadání vyučující na prvním cvičení.
Požadavky ke zkoušce:
Zkouška probíhá písemně. Je rozdělena na dvě části: na část testovou, kde má student 4 varianty odpovědí a na část s otevřenými otázkami, kde student odpovídá na položenou otázku.


ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU PRO STUDENTY S INDIVIDUÁLNÍM STUDIEM
Požadavky k zápočtu:
Vypracování semestrálního projektu dle zadání vyučující.
Požadavky ke zkoušce:
Zkouška probíhá písemně. Je rozdělena na dvě části: na část testovou, kde má student 4 varianty odpovědí a na část s otevřenými otázkami, kde student odpovídá na položenou otázku.


Studenti zpracovávají jednotlivá zadání. 

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základním principy, metodami a nástroji projektového řízení s využitím mezinárodních metodik PRINCE2, PMI a IPMA.


Po absolvování předmětu studenti získají základní teoretické znalosti a dovednosti v oblasti projektového řízení aplikovatelné při výkonu ekonomicko - manažerských funkcí na nižším a středním stupni řízení podniku.

Základní literatura

DOLEŽAL, J.; MÁCHAL, P.; LACKO, B. a kol. Projektový management podle IPMA. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009. 512 s. ISBN 978-80-247-2848-3.
DOLEŽAL, J. Projektový management - Komplexně, prakticky a podle světových standardů. Grada Publishing, s.r.o., 2016. 424 s. ISBN 978-80-247-5620-2.
DOLEŽAL, J.; KRÁTKÝ, J.; CINGL,O. 5 kroků k úspěšnému projektu. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4631-9.
DOLEŽAL, J.; KRÁTKÝ, J. Projektový management v praxi - Naučte se řídit projekty! Grada Publishing, s.r.o., 2016. 176 s. ISBN 978-80-247-5693-6.
FOTR, J. a I. SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 416 s. ISBN 978-80-247-3293-0.
ŠTEFÁNEK, R. Projektové řízení pro začátečníky. Computer Press, 2011. 304 s. ISBN 978-80-251-2835-0.
ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3. vyd. Praha: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1506-0.
FIALA, P. Řízení projektů. 2. vyd. VŠE v Praze: Nakladatelství Oeconomica, 2008. 186 s. ISBN 978-80-245-1413-0.

Doporučená literatura

KERZNER, H. R. Project Management: A Systems Approach to Planning Scheduling, and Controlling. John Wiley and Sons, 2013, 1220 s. ISBN 978-11-184-1585-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět je zaměřen na teoretické vymezení základních principů, metod a nástrojů projektového řízení. Teoretické vymezení předmětu vychází z mezinárodních metodik PRINCE2, PMI a IPMA a využívá současné trendy v projektovém řízení. Získané znalosti a dovednosti budou aplikovatelné při řízení podniku a projektů na nižším a středním manažerském stupni. Důraz bude kladen na možnosti využití financování pomocí dotačních programů.

1. Úvod do projektového řízení (definice projektového řízení, úspěšné projektové řízení výhody projektového řízení, problematické stránky projektového řízení).
2. Definice základních pojmů (projekt, vymezení projektu, trojimperativ, vymezení na základě 5 atributů, rozdíl mezi projektem a rutinou).
3. Prvky strategie projektu, životní fáze projektu (předprojektová, projektová a poprojektová).
4. Zpracování projektové žádosti o dotaci se zaměřením na studii proveditelnosti a studii příležitostí.
5. Zpracování projektové žádosti o dotaci – důraz kladen na plánování projektu.
6. Kritéria úspěšnosti projektu (měkká a tvrdá kritéria projektu), zainteresované strany (primární a sekundární zainteresované strany, řízení zainteresovaných stran).
7. Metoda logického rámce (princip, přínosy, definice záměru, cíle, kontrolovatelných výstupů, klíčových aktivit, objektivně ověřitelných ukazatelů, způsobu ověření a předpokladů).
8. Projektový manažer (vlastnosti, dovednosti, kompetence a zodpovědnost v projektu).
9. Týmová práce v projektu (základní charakteristiky projektového týmu, týmové role v projektu, životní fáze projektového týmu).
10. Projektová fáze (zahájení projektu, plánování projektu, realizace a ukončení projektu).
11. Řízení rizik v projektu (definice rizika, kvantitativní analýza rizik, kvalitativní analýza rizik, metoda RIPRAN)
12.Poprojektová fáze (zhodnocení projektu, zhodnocení benefitů projektu)
13. Nové trendy v projektovém řízení (budoucnost projektového manažera, agilní metody a jejich využití v projektech, SCRUM).

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor