Detail předmětu

Law in Entrepreneurship

FP-BLENEAk. rok: 2023/2024

Obsahem předmětu jsou právní problémy spojené s podnikáním. Předmět se zaměřuje jak na živnostenské podnikání, tak na podnikání podle jiných právních předpisů. Současně studentům nabídne i přehled o jednotlivých typech obchodních korporací a základní výklad o veřejných rejstřících (zejména obchodním rejstříku), nekalé soutěži, hospodářské soutěži, insolvenčním řízení, likvidaci a ochraně spotřebitele.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Všeobecný přehled v rozsahu znalostí středoškolského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet není udělován, předmět je zakončen písemnou zkouškou, která se skládá z 30 otázek se čtyřmi možnostmi, přičemž 0-4 možnosti mohou být správně. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba minimálně 50 % bodů. Klasifikace probíhá v souladu se směrnicí Fakulty podnikatelské VUT. Účast na zkoušce je povinná.
V průběhu výuky kontrola neprobíhá. Výuka je realizována formou přednášek, na nichž není účast studentů povinná.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními právními problémy spojenými s podnikáním. První část předmětu se věnuje formám a způsobům, jakým lze podnikání provozovat, a to zejména živnostenskému podnikání, podnikání podle jiných právních předpisů a jednotlivým typům obchodních korporací. Na to bude navázáno výkladem o obchodním rejstříku a veřejných rejstřících obecně, nekalé soutěži, hospodářské soutěži, insolvenčním řízení, likvidaci a ochraně spotřebitele. Na základě těchto znalostí budou studenti schopni kvalifikovaně posoudit a vybrat nejvhodnější právní formu podnikání.
Po absolvování předmětu budou studenti schopni charakterizovat jednotlivé formy podnikání a typy obchodních korporací a popsat jejich rozdíly. Budou se orientovat v problematice veřejných rejstříků, nekalé soutěži, právu hospodářské soutěže, insolvenčním řízení a souvisejících oblastech.

Základní literatura

HAVEL, Bohumil. Czech Corporate Law on its Way. European Company [online]. 2015, 12(1), 19-44. ISSN 16132548. (EN)
Civil & Commercial Law. Czech Legislation. [online]. Dostupné z: http://www.czechlegislation.com/en/civil-and-commercial-law (EN)
Law No. 89/2012 Coll., Civil Code (EN)
Law No. 90/2012 Coll. on commercial companies and cooperatives (Law on commercial corporations) (EN)
Law No. 455/1991 Coll. on Trades (Trade Act) (EN)
Law No. 182/2006 Coll. on Bankruptcy and Settlement (Insolvency Act) (EN)

Doporučená literatura

BEJČEK, Josef, Robert NERUDA, Michal PETR a David RAUS. Competition law in the Czech Republic. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2015. ISBN 978-90-411-5879-6. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Jednotlivé formy podnikání – úvod, základní problémy
2. Živnostenské podnikání – živnost, druhy, podmínky, překážky, provozovna, správní delikty
3. Podnikání podle jiných právních předpisů – pojem „svobodné povolání“, advokacie, daňové poradenství
4. Úvod do obchodních korporací – dělení, založení, vznik, zrušení, zánik, vklad, základní kapitál
5. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost – charakteristika, odlišnosti
6. Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost – charakteristika, odlišnosti
7. Družstvo a evropská akciová společnost – charakteristika, odlišnosti
8. Obchodní rejstřík – účel, druhy, forma, obchodní rejstřík, sbírka listin
9. Nekalá soutěž – problematika, generální klauzule, skutkové podstaty
10. Hospodářská soutěž – srovnání s nekalou soutěží, zakázané dohody, dominantní postavení, spojování soutěžitelů
11. Insolvenční řízení, likvidace – rozdíly, zahájení, průběh, ukončení, úpadek
12. Ochrana spotřebitele – obecné principy, rozhodčí doložky, nakupování přes internet, možnosti obrany spotřebitele

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor