Detail předmětu

Principles of Entrepreneurship

FP-BPENEAk. rok: 2023/2024

Předmět podává základní vymezení celé oblasti podnikatelství z pohledu teorie i praxe. Předmět se zaměřuje na životnostní křivku podniku, tj. od rozhodování budoucího podnikatele o samostatné podnikatleské činnosti, před proces zakládání podniku a jeho řízení v oblasti růstu, až po přežívání či pokles.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Před studiem daného předmětu studenti musejí mít následující znalosti a dovednosti: kreativní myšlení pro založení vlastního podniku.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro získání zápočtu je podmínkou postupné povinné zpracování úkolů navázaných na projekty studentů. Každý z úkolů je hodnocen maximálně 15 body. Pro získání zápočtu je třeba získat alespoň 40 bodů. Získané body se započítávají do finálního hodnocení.

Zkouška probíhá formou zpracování zadaného úkolu v týmu a následné obhajoby zpracování. Hodnotí se jak kvalita zpracování, tak odpovídající teoretická znalost. Při zpracování mohou studenti využívat pouze materiály přidělené pro zpracování. Na zpracování má tým 4 hodiny. Následuje prezentace a obhajoba výstupu. Za zkoušku je možné získat až 100 bodů.

Výsledné hodnocení je dáno součtem bodů získaných v rámci zápočtu a zkoušky. Klasifikace je dána stupnicí ECTS. Možnost opakování se řídí studijním a zkušebním řádem.

Studenti s ISP si před začátkem semestru domluví zpracování písemného projektu nahrazujícího 4 dílčí úkoly a absolvují zkoušku.

Učební cíle

Cílem předmětu, je dát studentům základní znalostí pro analýzu a zhodnocení vlastního potenciálu pro samostatné podnikání a formulaci strategických cílů a plánů pro podnikatelskou činnost. Dalším cílem předmětu je vybrat vhodnou podnikatelskou entitu a pro tuto entitu vytvořit podnikatelský plán.
Znalosti: studenti budou mít znalosti z oblasti znalostí uplatňované v celém podnikatelském procesu.
Dovednosti: studenti budou schopni:
1. Kriticky analyzovat a vyhodnocovat podnikatelské prostředí.
2. Definovat, vyhodnocovat a volit odpovídající formu podnikatelské aktivity a vytvářet podnikatelský plán, a prezentovat jej různým cílovým skupinám.
3. Analyzovat a vyhodnocovat pozici podnikatelského subjektu na trhu.
4 Formulovat cíle a plány rozvoje podnikatelských aktivit.

5 Kontrolovat realizaci podnikatelských projektů

Kompetence: studenti si procvičí kompetence potřebné pro založení a rozvoj podniku a realizaci podnikatelských projektů. 

Základní literatura

BURNS, P. Entrepreneurship and Small Business. UK: Palgrave. 540 pp., 2016. ISBN 978-1-137-43035-9. (EN)
HISRICH, Robert D a Michael P PETERS. Entrepreneurship. 4th ed. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 1998. ISBN 0256234787. (EN)
BYGRAVE, William D a Andrew ZACHARAKIS. Entrepreneurship. Hoboken: John Wiley, 2008. ISBN 978-0-471-75545-6. (EN)

Doporučená literatura

KORÁB, V. Principles of Entreprenruship. Handbook. Brno: BMF, 2016. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní náplň přednášek se vztahuje k následujícím oblastem:
1. Úvod do podnikatelství, historický pohled na podnikání.
2. Malé podniky v ekonomice a jejich funkce.
3. Inovace v podnikání a ekonomika.
4. Základní kameny úspěšného podnikatelství, podnikatelský proces a jeho stádia.
5. Podnikatel, jeho vlastnosti a sebehodnocení, intrapodnikatel.
6. Rozhodovací proces při vytváření nového podniku, výběr místa podnikání.
7. Vznik nového podniku, uplatnění Franchisingového konceptu.
8. Podnikatelský plán, části podnikatelského modelu.
9. Řízení úvodních fází nového podniku, řízení zdrojů nového podniku.
10. Řízení růstu podniku.
11. Aspekty internacionalizace podniku.
12. Rodinné podnikání.
13. Zralost podniku, prodej podniku, signály bankrotu, pokles a pád.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Náplní cvičení je rozvoj vlastních projektů v návaznosti na jednotlivé oblasti podnikání.

eLearning