Detail předmětu

Pokročilé metody, techniky a nástroje řízení projektů

FP-IsroPAk. rok: 2023/2024

Výuka je zaměřena na pokročilé metody, techniky a nástroje v projektovém managementu, které jsou využitelné při řízení projektů v současném neustále se měnícím prostředí. Studentům budou na praktických konkrétních příkladech představeny nejnovější poznatky z oblasti řízení projektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalosti řízení projektů, operační a systémové analýzy, kvantitativních metod a managementu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU
Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je písemná, formou otevřených otázek (max. 20 bodů) vycházejících z probrané problematiky. V případě potřeby ústní dozkoušení.
Známky a jim odpovídající body dle ECTS stupnice:
A (20-18), B (17-16), C (15-14), D (13-12), E (11-10), F (9-0).

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU PRO STUDENTY S INDIVIDUÁLNÍM STUDIEM
Požadavky ke zkoušce:
Stejné jako v sekci ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU.


Účast na přednáškách je nepovinná.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je poskytnout teoretické základy i praktické poznatky, které jsou nezbytné pro řízení projektů v praxi. Důraz je kladen na využití pokročilých metod, technik a nástrojů v projektech.
Studenti budou schopni vytvářet a řídit jednotlivé projekty v praxi.

Studijní opory

Viz Literatura k předmětu.
Studijní materiály dostupné na e-learningu.

Základní literatura

FIALA, P. Projektové řízení – modely, metody, trendy. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2004. 276 s. ISBN 80-86419-24-X (CS)
DOLEŽAL, J., MÁCHAL, P., LACKO, B., a kol. Projektový management podle IPMA. 2. akt. a doplň. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 528 s. ISBN 978-80-247-4275-5. (CS)
DOSKOČIL, R. Metody, techniky a nástroje řízení projektů. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2013. 165 s. ISBN: 978-80-7204-863-2 (CS)

Doporučená literatura

LAUDON K. C.; LAUDON J. P. Management information systems. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 07458, 2006. ISBN 0-13-230461-9 (EN)
MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-7169-410-X (CS)
UČEŇ, P. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2472-0 (CS)
CVIS.CZ. Dostupné z www: http://www.cvis.cz. ISSN 1214-4991 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pokročilé metody, techniky a nástroje v projektovém managementu: úvod do problematiky, tematické celky, terminologie.
2. Modelování a simulace v projektovém řízení.
3. Modelování a simulace v projektovém řízení – případová studie.
4. Zdrojová a nákladová analýza projektu.
5. Zdrojová a nákladová analýza projektu – případová studie.
6. Metoda kritického řetězce.
7. Metoda kritického řetězce – případová studie.
8. Nové trendy v projektovém managementu: nové přístupy, změny v jednotlivých metodikách.
9. Nové trendy v projektovém managementu – případová studie.
10. Projektový manažer v éře průmyslu 4.0
11. Agilní metody vers. waterfall. Vymezení základních odlišností jednotlivých přístupů, uvedení základních agilních metod, vymezení rozdílnosti v přístupu řízení týmů.
12. Agilní metody vers. waterfall - případová studie.
13. Prince 2 metodika: základní principy dané metodiky.