Detail předmětu

Statistické metody v praxi

FP-smpPAk. rok: 2023/2024

Seznámení s moderními metodami statistického zpracování dat a možnostmi využití statistického software, například pro úlohy spojené s analýzou dotazníkového šetření.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základní poznatky z Matematika 1 a 2: vlastnosti čísel, derivace, integrál,
Základní poznatky z Statistika a Statistické metody a analýza rizika: střední hodnota, rozptyl, kovariance, četnosti, testování hypotéz o střední hodnotě normálního rozdělení, regresní analýza - lineární regrese, trend časové řady,

Znalosti práce na PC, znalost tabulkového procesoru programu MS Excel.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet
Kontrola výsledku semestrální práce. V případe omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Účast na cvičeních je kontrolovaná. Omluvená neúčast studenta na cvičení může být nahrazena náhradními úkoly.

Učební cíle

Studenti budou umět navrhnout vhodným způsobem dotazník a následně vyhodnotit získaná data. Budou schopni pro zpracování využít jak běžně dostupný MS Excel, tak specializovaný statistcký software.
Schopnost práce se specializovaným software, znalost základů analýzy dotazníkových šetření, metody ANOVA a shlukové analýzy.

Základní literatura

ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření : (druhé vydání). 2. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 217 s. ISBN 978-807-4310-195. (CS)
ŘEZANKOVÁ, Hana; HÚSEK, Dušan; SNÁŠEL, Václav. Shluková analýza dat. 2., rozš. vyd. Praha : Professional Publishing, 2009. 218 s. ISBN 978-808-6946-818. (CS)
BUDÍKOVÁ, Marie; KRÁLOVÁ, Maria; MAROŠ, Bohumil. Průvodce základními statistickými metodami. 1. vyd. Praha : Grada, 2010. 272 s. ISBN 978-802-4732-435. (CS)

Doporučená literatura

BUDÍKOVÁ, Marie; KRÁLOVÁ, Maria; MAROŠ, Bohumil. Průvodce základními statistickými metodami. 1. vyd. Praha : Grada, 2010. 272 s. ISBN 978-802-4732-435. (CS)
ŘEZANKOVÁ, Hana; HÚSEK, Dušan; SNÁŠEL, Václav. Shluková analýza dat. 2., rozš. vyd. Praha : Professional Publishing, 2009. 218 s. ISBN 978-808-6946-818. (CS)
ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření : (druhé vydání). 2. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 217 s. ISBN 978-807-4310-195. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP , 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1)Opakování - zpracování datových souborů, testování statistických hypotéz
2)Navržení dotazníku
3)Analýza závislostí
4)Porovnání souborů
5)Principy shlukové analýzy
6)Biologicky inspirované algoritmy

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1)Opakování - zpracování datových souborů, testování statistických hypotéz
2)Navržení dotazníku
3)Analýza závislostí
4)Porovnání souborů
5)Principy shlukové analýzy
6)Biologicky inspirované algoritmy