Detail předmětu

Kreativní programování 1

FaVU-KREAP1Ak. rok: 2023/2024

Předmět teoreticky i prakticky seznámí studující se základními koncepty programování (datové typy, podmínky, cykly, třídy) a jejich podobou i specifikami v programovacím jazyku Python 3. Předmět se taktéž dotkne související oblasti vývoje softwaru: práci s příkazovou řádkou, editorům, správě kódu, jeho dokumentaci a formám online spolupráce.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Základní uživatelská znalost systému Windows, Mac, nebo Linux.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je udělen za splnění následujících podmínek:

 • alespoň 60% aktivní účast na přednáškách s cvičeními, případně nahrazení programovací úkolem dle individuální domluvy,
 • splnění závěrečného programovacího úkolu (oprava 2 nefunkčních skriptů s vysvětlením),
 • odevzdání závěrečného programovacího projektu (program dle vlastního uvážení). 

Výuka probíhá v uèebnách FaVU VUT v hodinách urèených rozvrhem. Úèast na výuce je povinná (5 povolených neomluvených absencí). Vyšší množství absencí lze po dohodì a vyuèujícími kompenzovat pøedložením alternativního úkolu.

 

Učební cíle

Cílem předmětu je prakticky i teoreticky seznámit studující se základními koncepty programování. Studující si osvojí schopnost tvorby skriptů v open-source programovacím jazyce Python 3 v základní, avšak prakticky použitelné úrovni. Studující porozumí konceptům proměnná, podmínky, cykly, kolekce, třídy, objekty, mají přehled o základních built-in funkcích a modulech Pythonu a dokáží je použít.

 


Absolvováním kurzu studující získají znalosti základních konceptù v programování (promìnné, cykly, podmínky, funkce, tøídy) a nauèí se je prakticky využít, dokáží psát skripty v jazyce Python 3 v základní, avšak prakticky využitelné úrovni, získají kompetence pro automatizaci, data-mining, datovou analýzu, interaktivní textové programy, práci se soubory, jež rozšíøí paletu dovedností využitelných v autorské kreativní praxi.

 

Základní literatura

Začátečnický kurz. Nauč se Python [online]. Praha: pyvec.org, 2019 [cit. 2019-03-10]. Dostupné z: https://naucse.python.cz/course/pyladies/

Doporučená literatura

HARMS, Daryl D. a Kenneth MCDONALD. Začínáme programovat v jazyce Python. 2., opr. vyd. Přeložil Ivo FOŘT, přeložil Lubomír ŠKAPA. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2161-0.
MARTIN, Robert C. Clean code: a handbook of agile software craftsmanship. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, c2009. ISBN 978-0-13-235088-4.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program DES_B bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do kurzu: instalace a příprava prostředí: instalace Python IDLE, editoru VS Code, se-známení s příkazovou řádkou, Hello world!, interaktivní mód Pythonu
 2. Seznámení s programováním v Pythonu: co je program (vstup, výstup, řízení běhu, ukládání dat), interpretovaný vs. kompilovaný jazyk, tvorba a spuštění Python skriptu
 3. Proměnné a datové typy: proměnná vs. hodnota, základní datové typy (int, float, str, bool, None), funkce input(), porovnávání hodnot, logické operátory: “or”, “and”, “not”.
 4. Řídící struktury: podmínka “if”, cykly WHILE a FOR, klíčová slova “continue” a “break”
 5. Funkce, built-in funkce, tvorba vlastní funkce
 6. Kolekce: Ntice, Seznamy, Množiny
 7. Kolekce: Slovníky, některé další operace s kolekcemi 
 8. Import modulu, užitečné built-in moduly, procvičování
 9. Objektově orientované programování: třídy, metody
 10. Reference, modul copy, mělké a hluboké kopie, funkce copy a deepcopy
 11. Absolutní a relativní cesty, práce se soubory – čtení a zápis
 12. Další built-in moduly, debug mode v IDLE
 13. Závěrečný projekt 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning