Detail předmětu

Analýza profesního diskurzu

FEKT-BPC-DANAk. rok: 2023/2024

Obsahem předmětu je vysvětlení a praktické procvičení metod analýzy odborného diskurzu v angličtině a využití analýzou získaných výsledků při překladu, tvorbě a porozumění různých typů textů, především pak technicky a akademicky zaměřených. Kromě psaných žánrů  budou probírána také specifika přirozeného i připraveného mluveného projevu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Je požadována znalost anglického jazyka a základů lingvistiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocena bude krátká esej - studie vlastností vybraného textu s využitím vybraného a specifikovaného analytického rámce. Ústní část zkoušky bude probíhat formou kolokvia. Diskuze ve skupinách se bude týkat teoretického základu předmětu a znalostí získaných v průběhu kurzu. Předpokladem pro úspěšné ukončení kurzu je prezentace na zadané téma v průběhu semestru.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu

Učební cíle

Cílem kurzu je naučit studenty různé přístupy k rozboru odborných anglických textů na základě funkčního analytického rámce. Student by měl být schopen posoudit vlastnosti diskurzu a své znalosti využít při překladu, tvorbě a porozumění odborného anglického jazyka.
Studenti si osvojí základy různých metod analýzy odborného diskurzu, určení pravidel a vlastností analyzovaného diskurzu a jejich klasifikace. Své znalosti využijí při překladu, tvorbě textů i jejich interpretaci.

Základní literatura

WIDDOWSON, Henry. Discourse Analysis. Oxford: OUP, 2007. ISBN 9780194389211. (EN)
GEE, James Paul. How to do Discourse Analysis: A Toolkit. Routledge, 2011. ISBN 9780415725576. (EN)
ZMRZLÁ, Petra. Discourse under investigation: a brief summary of theoretical background and concepts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. ISBN 978-80-214-6056-0. (EN)

Doporučená literatura

KRHUTOVÁ, Milena. The language of electrical engineering as a special province. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-80-7204-562-4. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-APE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

  • Úvod
  • Diskurz, kontext a text; diskurzní analýza
  • Analytický rámec; funkční větná perspektiva
  • Kooperativní princip; mluvený a psaný diskurz
  • Text, typy textu, intertextualita
  • Žánr a styl
  • Variace v jazyce; registr a dialekt
  • Funkce jazyka
  • Koheze a koherence
  • Komunikativní konvergence; vztahy mezi významy; figury
  • Akademický diskurz
  • Kolokvium
 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod
 2. Diskurz, kontext a text; diskurzní analýza
 3. Analytický rámec; funkční větná perspektiva
 4. Kooperativní princip; mluvený a psaný diskurz
 5. Text, typy textu, intertextualita
 6. Žánr a styl
 7. Variace v jazyce; registr a dialekt
 8. Funkce jazyka
 9. Koheze a koherence
 10. Komunikativní konvergence; vztahy mezi významy; figury
 11. Akademický diskurz
 12. Kolokvium

eLearning