Detail předmětu

Materiály a technická dokumentace

FEKT-BPC-MTDAk. rok: 2023/2024

Předmět zahrnuje problematiku oblastí: Materiály pro elektrotechniku a elektroniku, klasifikace. Elektricky vodivé a odporové materiály. Supravodivost. Feromagnetické a ferimagnetické materiály. Polovodičové materiály. Dielektrické a izolační materiály. Normalizace dokumentů (ISO, EN, IEC, ETS, ČSN). Výkresy součástí a sestavení. Schémata v elektrotechnice. Dokumentace pro desky plošných spojů (DPS). Textové dokumenty a grafické prvky. Počítačové podpory pro tvorbu dokumentace. Řízení a správa podnikových dat.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a mírně pokročilá znalost angličtiny. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené", kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky zápočtu:
Zpracování a odevzdání protokolu z laboratorní úlohy. Minimálně 80% ní účast na počítačových cvičeních.
Závěrečná zkouška.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu v části "Materiály v elektrotechnice" je seznámit studenty s materiály pro elektrotechniku a elektroniku, s jejich klasifikací a významnými vlastnostmi. Získané informace umožní studentům základní orientaci v materiálech používaných při výrobě elektrických a elektronických zařízení. Současně student zvládne základy odborné terminologie používané v daných oblastech v anglickém jazyce.
V části "Technická dokumentace" je cílem seznámit studenty s normalizací technické dokumentace v oblasti elektrotechniky, způsoby a nároky na její zpracování. Na praktických příkladech se studenti seznámí se základy tvorby technických dokumentů a získají přehled v oblasti počítačové podpory inženýrských prací (CAD, CAM, CAE, PDM). Zvládnou základy užití MS Word a Excel a seznámí se se základním prostředím a ovládáním CAD systémů.
Student získá přehled o materiálech používaných v elektrotechnice a elektronice. Na základě informací o jejich složení, struktuře a vlastnostech je schopen pochopit problematiku aplikací elektrotechnických materiálů. Student je schopen porozumět výkresové technické dokumentaci v elektrotechnice a orientovat se v systémech počítačové podpory inženýrských prací používaných v podnicích a možnostmi vzájemného sdílení dat. Zvládnutá odborná terminologie v dané oblasti v anglickém jazyce umožní studentovi vést komunikaci na technické úrovni.

Základní literatura

BOUDA, V., HAMPL, J., LIPTÁK, J. Materials for electrotechnics. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2000. 207 s. ISBN 80-01-02233-1. (EN)
Josef Jirák, Karel Liedermann. Electrotechnical Materials and Production Processes. Brno: FEKT VUT v Brně, 2006 (EN)

Doporučená literatura

JIRÁK, J., AUTRATA, R., LIEDERMANN, K., ROZSÍVALOVÁ, Z., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Materiály a technická dokumentace: Materiály v elektrotechnice. Elektronické texty. Brno: 2002. (CS)
PROCHÁZKA, P., ROZSÍVALOVÁ, Z. Materiály a technická dokumentace: Technická dokumentace. Elektronické texty. Brno: 2002. (CS)
MAXA, J. Řízení a správa dat. Brno : VUT FEKT, 2006. (CS)
K.M. Gupta, Nishu Gupta, Advanced Electrical and Electronics Materials: Processes and Applications, Willey, 2015 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Purpose and importance of documentation, sorting and types of documents, standardization of technical documents (ISO, EN, IEC, ETS, ČSN). Basic standardization for graphical documents .
Computer aided engineering facilities (CAD, CAM, CAE, PDM).
2) Display methods of drawing documentation, E and A methods.
Appropriate form of parts drawings (dimensioning, tolerance, roughness, geometrical tolerances).
3) Assembly drawings, drawings with electrical assembly.
English terminology in technical preparation of production.

4) Materials for electrical and electronic engineering. Composition, structure and regulation of the material`s properties. Crystalline and amorphous matters. Chemical bonds.
Conductive and resistive materials.Thermocouples. Superconductivity.
Magnetic materials. Magnetically soft- and hard materials.
5) Semiconductors. Elemental, compound and organic semiconductors.
Intrinsic and extrinsic semiconductors. Electrical conductivity of semiconductors.
6) Dielectric classification. Organic and inorganic insulating materials.
Behaviour of dielectric materials in electric field. Basic physical effects in dielectric materials - polarization, conductivity, losses. 

Cvičení na počítači

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Microsoft Office. MS Excel.
SolidWorks. Obrazovka v grafickém režimu, souřadnice, kreslicí pomůcky, hladiny, kreslicí meze. Jednotky. Šablony. Kreslicí a editační příkazy. Textové styly, Kótovací styly. Psaní řádkového a odstavcového textu. Kótování.

Laboratorní cvičení

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Task Number 1:
Measurement of Electrical Resistivity Temperature Dependence of Conductive and Resistive Materials

Task Number 2:
Measurement of Volume and Surface Resistance of Insulating Materials

Task Number 3:
Monitoring Frequency Influence on Parts of Complex Permittivity at Electrical Insulating Materials

Task Number 4:
Basic properties of semiconductor materials

Task Number 5:
Measurement of Initial Permeability Temperature Dependence of Ferrites

Task Number 6:
Measurement of Volume and Surface Resistance of Insulating Materials

Task Number 7:
Monitoring Frequency Influence on Parts of Complex Permittivity at Electrical Insulating Materials

Task Number 8:
Basic properties of semiconductor materials

Task Number 9:
Measurement of Thermoelectric Voltage of Metals

 

eLearning