Detail předmětu

Systémové pojetí rizikového inženýrství

ÚSI-RSSYPAk. rok: 2022/2023

Obsah předmětu je zaměřen na následující oblasti: technické stránky problémů rizik systémů, objektů a konstrukcí, jejich hodnocení a analýzu rizika. Rizikologické a defektologické pojmy. Náhodnost v rizikologii. Základní nástroje rizikových analýz a rozhodovací procesy. Vyjádření spolehlivosti technických systémů, objektů a konstrukcí navrhování na podkladě pravděpodobnostních přístupů a metody dílčích součinitelů spolehlivosti. Výpočet pravděpodobnosti vzniku poruchy systému a objektu. Sběr dat a predikci zaměřenou na problematiku rizikového inženýrství. Efekt studia se projeví v analýzách a modelování problémů z oblasti rizikového inženýrství a ve schopnostech formulovat kritické body (identifikace nebezpečných míst) projektu, resp. existující konstrukce. Při aplikacích bude využíváno výpočetní techniky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu bude student schopen se orientovat a samostatně provádět základní rizikovou analýzu technických systémů, objektů a konstrukcí.

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečný test, diskuze během přednášek a cvičení.

Osnovy výuky

1. Úvod a vymezení předmětu "Systémové pojetí rizikového inženýrství"
2. Analýza rizik - umění a věda, hodnocení rizika
3. Základní pojmy z oblasti analýzy a modelování
4. Náhodnost a spolehlivostní inženýrství
5. Modelování rozhodovacích procesů, stochastické a deterministické modely, váhy kritérií
6. Spolehlivost konstrukcí a systémů, tvorba modelů
7. Tvorba modelů, lineární modelování, sestavení modelu, způsoby řešení
8. Analýza technického rizika - identifikace nebezpečných jevů (segmenty a zdroje)
9. Kvantifikace rizika, nástroje pro kvantifikaci rizik (expertní metody, metoda Monte Carlo)
10. Nástroje pro kvantifikaci rizik, srovnávací a analytické metody (FMEA, UMRA)
11. Nástroje pro kvantifikaci rizik, analytické metody – pokračování (stromové diagramy)
12. Nástroje pro kvantifikaci rizik, analytické metody – pokračování (např. HAZOP a další)
13. Použití genetických algoritmů a umělých neuronových sítí, Definice nejistot a citlivostní analýzy

Učební cíle

Rizikové pojetí základních přístupů k hodnocení technických systémů, objektů a konstrukcí, systémový přístup k identifikaci rizik.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Základní literatura

TICHÝ, M.: Ovládání rizika, Ch. Beck, Praha 2006, ISBN 80-7179-415-5 (CS)
HAIMES, Y. Y.: Risk modeling, assessment and management. John Wiley and sons, 2004, ISBN 0-471=48048 (EN)
ČSN EN 31010 Management rizik – Techniky posuzování rizik (CS)

Doporučená literatura

PMBOK Guide. Project management Institute, 2004, 3rd edition (EN)
RAIS, K., SMEJKAL,V.: Řízení rizik, Grada, 2004, ISBN 80-247-0198-7 (CS)
MODARRES, M., KAMINSKIY, M., KRIVTSOV, V.: Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide, Second Edition. CRC Press, 2009, ISBN 9781420008944. (CS)
TIJMS, H. C.: A first course in Stochastic Models. John Wiley and sons, 2003, ISBN 0-471-49881-5 (EN)
PROSKE, D.: Catalogue of Risks, Springer 2008, ISBN 978-3-540-79554-4 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRES , 1. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace RRTS , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning