Detail předmětu

Systémová metodologie a systémový přístup k řešení expertních problémů

ÚSI-RSSYMAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na problematiku využití systémového přístupu pro řešení problémových situací, zejména v oblasti techniky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti umožňující uplatňovat systémový přístupu při řešení složitých problémových situací, zejména v oblasti techniky.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška bude sestávat z písemné části formou testu a z ústní části. Podmínkou ústní zkoušky je správné zodpovězení 70 % otázek testu.

Osnovy výuky

1. Systémová metodologie - teorie systémů, pojmy systém a soustava, systémový přístup, systémové myšlení.
2. Systém podstatných veličin (SPV) na objektu, základní pojmy v teorii systémů, systémové pojetí problémových situací a problémů.
3. Systémový postup při řešení problémů - problémy poznávací; systémové pojetí systémových metod.
4. Rizikové inženýrství - systémové vymezení (základní pojmy, metodologie zjišťování bezpečnosti technických objektů, kategorizace poruch, jejich důsledků a kolektivních velikostí rizik, metody používané při bezpečnostních studiích, management v oblasti řízení rizika technických objektů).
5. Teorie modelování - vymezení modelování, struktura modelování, základní charakteristiky a zobecněná struktura modelu, zobecněná struktura modelování, základní činnosti v modelování, typy modelování, výpočtové modelování - klasické výpočtové modelování, simulační modelování.
6. Systémové pojetí experimentu - systémový přístup k experimentu - základní pojmy, etapy technického experimentu, počítačová podpora experimentu, teorie experimentu, technická diagnostika.
7. Systémové pojetí mezních stavů technických objektů - vymezení základních pojmů, mezní stavy technických objektů, členění mezních stavů, mezní stavy při oceňování majetku, základní přístupy ke kvantifikaci hodnoty majetku.
8. Stanovení hodnoty majetku nákladovým, výnosovým, porovnávacím způsobem.
9. Stanovení výše majetkové újmy, právní úprava pro náhradu škody, algoritmy výpočtu výše škody.
10. Expertní a znalecká činnost právní úprava: organizace znalecké činnosti, jmenování znalců; odvolávání znalců; evidence znalců, řízení a kontrola znalecké činnosti, požadavky na znalce, přibírání znalce k podání posudku. Znalecký posudek (formální a obsahové náležitosti písemného ZP).
11. Znalecká činnost – požadavky dle právních předpisů, praktický výkon znalecké činnosti a aplikovatelné postupy v expertní činnosti (znalecká činnost jako informační proces, systémový přístup k řešení znaleckých problémů (prvotní znalecké úkony, přehled spisu, úplnost podkladů, technická přijatelnost podkladů, příprava nálezu ZP, předběžný ZP, zpracování posudku, formulace odpovědí).
12. Posudky pro potřeby řízení před orgány veřejné moci: podíl znalce na zajištění důkazu – základní pojmy, obvyklé důkazní prostředky, zvláštní způsoby dokazování v TŘ, obecné zásady zajištění důkazů, ohledání v TŘ, vyšetřovací a znalecký experiment (příprava, provedení), ohledání v ostatních druzích řízení.
13. Odpovědnost znalce a experta za podaný znalecký posudek (odpovědnost za škodu, trestní odpovědnost znalce, správní delikty znalců, sankce v trestním a občanskoprávním řízení).

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je získání obecných znalostí z oblasti systémové metodologie - systémový přístup, systémové myšlení, systémové metody, systémové postupy a dále speciálních odborných znalostí vybraných systémových metod (modelování, experiment, mezní stavy, statistika).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná výuka na přednáškách

Základní literatura

JANÍČEK, P.: Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky, hledání souvislostí. 1. díl AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, Brno 2007, ISBN (CERM) 978-80-7204-555-6
KLEDUS, R. Obecná metodika soudního inženýrství. VUT v Brně, 2. vyd. Brno 2014 ISBN 978-80-214-5041-7 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRES , 1. ročník, letní semestr, povinný
    specializace RRTS , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning