Detail předmětu

Semestrální projekt

ÚSI-RSSEPAk. rok: 2022/2023

Získání znalostí a dovedností v oblasti realizace samostatné tvůrčí práce, vč. písemné a ústní prezentace dosažených dílčích výsledků vlastní práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

9

Výsledky učení předmětu

Naučí se základní pravidla postupu práce v souvislosti s řešením výzkumných projektů, získají zkušenosti při realizaci projektu vlastní diplomové práce, vč. harmonogramu zpracování, vymezení prioritních problémů řešení, stanovení metod a cílů řešení a obhajoby navrženého řešení technického problému.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalosti a dovednosti budou hodnoceny průběžně na základě následujících výsledků: vytvoření projektu diplomové , harmonogramu postupu prací, vymezení problému, stanovení cílů, metod a postupu vlastního řešení, zpracování literární rešerše řešené problematiky na základě analýzy dostupných zahraničních a tuzemských odborných informačních zdrojů, prezentace postupu a dílčích závěrů vlastní diplomové práce.

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky, specifikace prostředků a cílů
2. Základy vědecké práce, požadavky na zpracování odborných textů
3. Struktura, harmonogram postupu prací, vymezení cílů řešení, stanovení metod, dosažení výsledků a jejich interpretace, formální požadavky
4. Seznámení se základními pojmy profesionálního přístupu k práci
5. Základní myšlenkové operace
6. Metodologie tvůrčí práce
7. Využití informačních zdrojů, zásady správné citace (ČSN/ISO 690)
8. Základy rétoriky, osobní vystupování
9. Způsoby prezentace a principy obhajoby vlastních výsledků řešení
10. – 12. Ústní prezentace (ppt) a obhajoba vlastních dílčích výsledků diplomové práce, analýza problémů, návrh dalšího postupu
13. Shrnutí, diskuse, udělení zápočtu

Učební cíle

Zahájení řešení problematiky diplomové práce, plánován postupu řešení a návrh etapizace postupu prací, tvorba literární rešerše, seznámení s metodologií a zásadami tvorby odborné práce, analýza a prezentace dosažených dílčích výsledků, vytvoření podmínek pro úspěšné dokončení diplomové práce.

Základní literatura

ČMEJROKOVÁ, S, DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha:LEDA, spol.s r.o., 1999, 255 str. ISBN 80-85927-69-1
SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar, a.s., 2005, 327str. ISBN80-551-0904-4

Doporučená literatura

BOLDIŠ, P. Bibliografické citace dokumentu podle CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2: Část 1 - Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3.c 1999-2004, poslední aktualizace 11.11. 2004.
HIERHOLD, E.: Rétorika a prezentace, 1. vydání Praha: Grada Publishing, 2005. 392 s. ISBN 80-247-0782-9
ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě Praha: Academia, 2000. 204 str. ISBN 80-200-0755-5
Zákon č. 35/1965 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých.
Autorské právo, průmyslová práva podle stavu k 13.5. 1998. Ostrava: Sagit, 1998. ISBN 80-7208-069-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRES , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace RRTS , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

78 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor