Detail předmětu

Management kvality a ochrany životního prostředí

ÚSI-RSMJEAk. rok: 2022/2023

Předmět seznámí studenty se základními požadavky na systém managementu jakosti (ČSN EN ISO 9001) a systém managementu orientovaného na životní prostředí (ČSN EN ISO 14001). Studenti pochopí zásady procesního přístupu ke všem činnostem systému managementu kvality, které dokáží aplikovat rovněž na systém managementu rizika. Bude se orientovat v možnostech hodnocení dopadu výrobku, výrobního procesu nebo služby na životní prostředí. Pochopí princip neustálého zlepšování procesů a jeho vliv na spokojenost zákazníka a ochranu životního prostředí v souladu s politikou EU a vlastními cíli podniku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Absolvent získá schopnost vnímání:
- rizika z pohledu zajišťování kvality produktu (výrobku nebo služby),
- významu principu neustálého zlepšování procesů na snižování rizik a
- potřeby řízení dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí.

Prerekvizity

Student by měl mít základní znalosti z vysokoškolské matematiky - statistika a pravděpodobnostní počet.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalosti a dovednosti získané studiem předmětu jsou ověřovány formou semestrálního projektu a ústní zkouškou.

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky managementu jakosti a environmentálního managementu
2. Přehled a aplikace metod a nástrojů řízení kvality
3. Metody preventivního zabezpečování kvality v předvýrobních etapách
4. Metody preventivního zabezpečování kvality ve výrobní etapě - 7 základních nástrojů
5. Metody preventivního zabezpečování kvality ve výrobní etapě - SPC
6. Normy ISO řady 9000 - úvod
7. Normy ISO řady 9000 - dokončení
8. Environmentální politika EU
9. Normy ISO řady 14000
10. Uvádění výrobků na trh a do provozu
11. Hodnocení dopadu výrobku nebo služby na životní prostředí (LCA, EPD, EIA)
12. Certifikace a posuzování shody
13. Příklady dokumentace a záznamů EMS

Učební cíle

Studenti získají přehled o požadavcích systému managementu kvality (ČSN EN ISO 9001) a systém managementu orientovaného na životní prostředí (ČSN EN ISO 14001) a možných způsobech jejich splnění.
Dále absolventi kurzu pochopí zásady procesního přístupu ke všem činnostem systému managementu jakosti, které dokáže aplikovat rovněž na systém managementu rizika.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení jsou povinná, přednášky doporučené.

Základní literatura

VAVŘÍK, I., BLECHA, P.: Jakost I - řízení jakosti, interní učební texty ÚVSSR
VAVŘÍK, I., BLECHA, P.: Jakost II - metody a nástroje zabezpečování jakosti, interní učební texty ÚVSSR
ČSN EN ISO 9001:20016
ČSN EN ISO 14001:20016

Doporučená literatura

MASING, W.: Handbuch der Qualitätssicherung, München: C. Hanser, 1988, ISBN 3446151729
HERING, E., TRIMEL, J., BLANK, H.: Qualitätssicherung für Ingenieure, VDI-Verlag, 1993, ISBN 3184011003
REDEKER, G.: Grundlagen der Qualitätssicherung, Institut für Qualitätssicherung, učební texty Uni. Hannover

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRES , 1. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace RRTS , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning