Detail předmětu

Finanční řízení a investování

ÚSI-REFRIAk. rok: 2022/2023

Finanční analýza 

Finanční plán, metody finančního plánování

Plánovaní čistého pracovního kapitálu 

Vlastní a cizí zdroje 

Současná hodnota investice 

Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů 

Základy z teorie portfolia 

Investice do reálných aktiv 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu budou studenti schopni:
- definovat podnikové cíle a vyhodnocovat míru jejich dosahování;
- posoudit finanční situaci podniku;
- rozhodovat o vhodných způsobech financování podnikových činností;
- znát obsah a postup tvorby finančního plánu podniku, sestavit finanční plán podniku;
- aplikovat metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů.

-sestavit a zhodnotit portfoliovou investici.

-znát aspekty investování do reálných aktiv.

Prerekvizity

 

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka na cvičení (cvičení jsou pro všechny studenty povinné). Povoleny jsou 2 absence bez udání důvodu, další absence s potvrzením od lékaře.

Odevzdání všech požadovaných úkolů ze cvičení plus zadané úkoly 2+2 (2 finance, 2 investice), a to i v případě, že při zadávání úkolu student chyběl. 

Zápočet bude udělen za splnění min. 22 bodů z max. 31.

 

Body ze cvičení k zápočtu (max. 31) lze získat následovně:

- až 11 bodů za příklady z 11 cvičení

- až 20 bodů za 4 semestrální příklady (2 finance, 2 investice)

 
Podmínky pro zkoušku:

Na zkoušku je možné se přihlásit až po získání zápočtu;

Zkouška bude písemná, bude obsahovat mix otevřených a uzavřených otázek a příklad;

Hodnocení předmětu dle zkoušky, úspěch nad 50 %, známky A-E pásma po 10 %.


Osnovy výuky

1. Organizační pokyny, osnova, zdroje, motivace, Rozvaha, výsledovka, cash flow, jejich plánování
2. Finanční analýza (analýza trendů, struktury, poměrové ukazatele)
3. Finanční analýza (souhrnné ukazatele výkonnosti podniku)
4. Finanční plán, metody finančního plánování
5. Plánovaní čistého pracovního kapitálu
6. Financování rozvoje podniku (vlastní a cizí zdroje (dluhopisy, úvěry, leasing), náklady na kapitál
7. Pojetí investice, Současná hodnota investice, diskontování, speciální případy
8. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů (NPV, PI, IRR, PB), investice v podniku
9. Základy z teorie portfolia: výnosnost a riziko portfolia
10. Základy z teorie portfolia: efektivní množina a optimální portfolio
11. Tržní rovnováha, model CAPM, ohodnocování
12. Investice do reálných aktiv
13. Investice do nemovitostí, životní cyklus investice

Učební cíle

Cílem tohoto předmětu je obeznámit studenty s problematikou finančního řízení podniku s akcentem na identifikaci finanční situace podniku, možnosti získávání finančních zdrojů a efektivního investování. Dále je cílem naučit způsoby zhodnocení efektivnosti investic a princip investování do portfolií a reálných aktiv.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů. 

Základní literatura

VALACH, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: EKOPRESS, 2010. ISBN 978-80-86929-71-2.
KISLINGEROVÁ, E. a HNILICA. J. Finanční analýza. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. 137 s.
BREALEY, Richard A., MYERS, Stewart C. a Alan J. MARCUS. Fundamentals of corporate finance. 10th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020. 728 p. ISBN 9781260566093. (CS)
RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 6. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. 152 stran. ISBN 9788027120284. (CS)
HRDÝ, Milan a Michaela KRECHOVSKÁ. Podnikové finance v teorii a praxi. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 271 stran. ISBN 9788075524492. (CS)
FOTR, J., SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: GRADA, 2011. ISBN 978-80-247-3293-0. (CS)
VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 978-80-7357-647-9. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRES , 2. ročník, zimní semestr, povinný