Detail předmětu

Diplomový projekt

ÚSI-RSDIPAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na prohloubení odborných znalostí a dovedností, zdokonalení samostatné tvůrčí práce, aplikaci základních vědeckých metod poznání, metodologii a teorii tvorby diplomové práce, vyúsťující v sepsání diplomové práce, vč. prezentace a obhajoby dosažených výsledků a z nich plynoucích závěrů. Jde tedy nejen o prohloubení znalostí studentů v oblasti vyhledávání informačních zdrojů, odborné literatury, zpracování rešerší, správnosti citací, ale také o plánování celého procesu tvorby diplomové práce a seznámení se zásadami jak formální a tak i obsahové úrovně této práce. Seznámit je s nejnovějšími poznatky a naučit je zásady efektivní tvůrčí práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

10

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen zpracovat diplomovou práci v požadované kvalitě, zahrnující zejména analýzu nejnovější teoretických poznatků na základě zpracované rešerše tuzemských i zahraničních zdrojů, vymezení klíčových problémů řešení, provedení kritické analýzy a její aplikaci do řešení daného problému, vč. koncepce a realizace vlastního výzkumu, navržení a analýzu příp. variant řešení problému, vyvození závěrů na základě dosažených výsledků, vč. jejich interpretace, prezentace a obhajoby.

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou cvičení, které podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Dále je nutno splnit podmínky: účast ve cvičeních a splnění podmínek průběžné kontroly stavu prací individuálních zadáních DP (vytvoření projektu DP, vymezení problému, stanovení cílů, metod a postupu řešení, rešerše tuzemských a zahraničních zdrojů, kritická analýza současného stavu, zpracování výsledků, návrh řešení problémů).

Osnovy výuky

Předmět je určen k samostatné tvůrčí práci studentů na diplomové práci pod odborným dohledem vyučujícího ve cvičeních, daném rozsahem hodin za příslušný semestr. Pravidelně probíhá konzultace řešené problematiky a verbální hodnocení průběhu stavu prací.

Učební cíle

Získání znalostí a dovedností, umožňující na požadované úrovni zpracovat vlastní diplomovou práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Základní literatura

ČMEJROKOVÁ, S. et al. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, spol.s r.o., 1999, 255 str. ISBN 80-85927-69-1 (CS)
HIERHOLD, E.: Rétorika a prezentace, 1. vydání Praha: Grada Publishing, 2005. 392 s. ISBN 80-247-0782-9 (CS)
MELOUN, M.; MILITKÝ, J. Statistické zpracování experimentálních dat. 1. vydání Praha, PLUS s.r.o. 1994. 839 s. ISBN 80-85297-56-6 (CS)
POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručena - Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci, 1. vydání Brno, CERM, 2004. 207 s. ISBN 80-7204-348-X (CS)
ČSN ISO 5966 Formální úprava vědeckých zpráv. Praha, ČSNI, 1995. 32 s. MDT 06.055 (CS)
ČSN ISO 7144 Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha, ČSNI, 1996. 21 s. ICS 01.140.20 (CS)
ČSN ISO 690-1: 1996. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha, ČSNI, 1996. 32 s (CS)
POKORNÝ, J. Myslet kreativně, 1. vydání Brno, CERM, 2004. 124 s. ISBN 80-7204-324-2 (CS)

Doporučená literatura

SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar, a.s., 2005, 327str. ISBN80-551-0904-4 (SK)
SURYNEK, A., KOMÁRKOVÁ, R., KAŠPAROVÁ, E. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management Press, 2001, 160 str. ISBN80-7261-038-4 (CS)
ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě Praha: Academia, 2000. 204 str. ISBN 80-200-0755-5 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRES , 2. ročník, letní semestr, povinný
    specializace RRTS , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

78 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor