Detail předmětu

Angličtina v inženýrství rizik

ÚSI-RSAIRAk. rok: 2022/2023

Předmět se zaměřuje na získání a prohloubení praktických jazykových kompetencí. V rámci studia se studenti naučí používat odborné znalosti, dovednosti a odborné způsobilosti z oblasti řízení rizik v anglickém jazyce.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Porozumění specifickým informacím v mluvené i psané formě.
Schopnost komunikovat ve vybraných situacích spojených s řízením firmy, prezentovat firmu a její produkty, vyjadřovat se o firemních záležitostech v ústní i písemné formě. Schopnost jednat na různých úrovních.
Odpovídající rozšíření specifické slovní zásoby.

Prerekvizity

Předpokladem studia je znalost anglického jazyka na úrovni B1(středně pokročilý). Výuka angličtiny na uvedenou úroveň navazuje.

Způsob a kritéria hodnocení

Prezentace tématu souvisejícího se závěrečnou prací studenta.
Podmínkou k úspěšnému absolvování předmětu je také aktivní účast ve cvičeních, plnění úkolů zadaných vyučujícím a splněná docházka.

Osnovy výuky

1. Analýza a hodnocení rizik - slovní zásoba, odborné texty, konverzace
2. Metody, nástroje a techniky rizikového inženýrství - slovní zásoba, odborné texty, konverzace
3. Právní pojmy - základní slovní zásoba a ustálená slovní spojení
4. Základní pojmy z oblasti ekonomie a finančnictví - slovní zásoba, konverzace
5. Základní pojmy z oblasti managementu rizika - slovní zásoba, odborné texty, konverzace
6. Anotace vybraného článku zahraničního periodika; zopakování použití členů, trpného rodu a slovosledu
7. Záznamy zahraničních přednášek v technických oborech - poslech
8. Motivační dopis a žádost o zaměstnání v technickém oboru
9. Interpretace vybraného odborného článku studentem, diskuse k tématu
10. Interpretace vybraného odborného článku studentem, diskuse k tématu
11. Příprava prezentace k tématu diplomové práce studenta
12. Vlastní krátká prezentace studenta k tématu se závěrečnou prací studenta
13. Vlastní krátká prezentace studenta k tématu se závěrečnou prací studenta

Učební cíle

Cílem je záskání zvláštních jazykových kompetencí v oblasti analýzy rizik.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Výuka jazykového cvičení je povinná.

Základní literatura

Ibbotson, Mark: Professional English in Use, Engineering, Cambridge University Press, 2009 (CS)
Grussendorf, Marion: English for Presentations, Fraus, 2008 (CS)
Downes, Colm: Cambridge English for Job-hunting, Cambridge University Press, 2008 (CS)
Štepánek, Libor, de Haaff, Janice a kol.: Academic English, Grada Publishing, a.s., 2011 (CS)
Ostrom, Lee T a Cheryl A. Wilmhelmsen: Risk assessment: tools, techniques, and their applications. Hoboken: John Wiley, 2012 (CS)
Burgman, Mark A.: Risks and decisions for conservation and environmental management. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2005 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRES , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace RRTS , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor