Detail předmětu

Letecké pohonné jednotky

FSI-ELVAk. rok: 2022/2023

Rozebírají se otázky spojené bezprostředně s pohonem letadel. Úvodem jsou opakovány základní znalosti na úrovni středoškolské fyziky a mechaniky v souvislosti s konstrukcí, funkcí a provozem pístových spalovacích motorů. Následně jsou rozebrány otázky principu, konstrukce, funkce a provozu lopatkových letadlových motorů. Zvláštní zřetel je brán na provoz letounů třídy B a A, na práci s letovými příručkami a na provoz letounů s ohledem na požadavek minimalizace vlivu na životní prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student získá poznatky a dovednosti z oblasti konstrukce a provozu letadlových pohonných jednotek, potřebné pro výkon funkce dopravního pilota v obchodní letecké dopravě.

Prerekvizity

Znalost matematiky, mechaniky a fyziky v rozsahu učiva pro střední školy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probírané na přednáškách s důrazem na seznámení se s příslušnými strojními součástmi a s dokumentací a příručkami konkrétních letounů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je 80% účast na přednáškách a cvičeních a vypracování projektu na předepsané téma. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je získání zápočtu. Klasifikace probíhá dle Studijního a zkušebního řádu VUT.

Učební cíle

Cílem je seznámit studenty s principy funkce, konstrukcí a provozem letadlových pohonných jednotek na úrovni předepsané pro získání průkazu způsobilosti dopravního pilota. Naučit prakticky využívat teoretických poznatků z konstrukce letadlových pohonných jednotek v pilotní praxi. Připravit studenty k vykonání teoretických zkoušek pro získání ATPL(A).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinné a účast je kontrolována zápisem do třídní knihy. Minimální účast je 80%. Náhrada je možná formou individuálně zadávaných souborů příkladů a témat k samostatnému zpracování, které student musí předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Základní literatura

ADAMEC, Josef. Pohonná jednotka (021 03): [učební texty dle předpisu JAR-FCL 1]. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-720-4477-X. (CS)
ADAMEC, Josef a Jindřich KOCÁB. Letadlové motory. Vyd. 2. Praha: Corona, 2008. ISBN 978-80-86116-54-9. (CS)

Doporučená literatura

KELLER, Ladislav a Jindřich KOCÁB. Učebnice pilota: pro žáky a piloty všech druhů letounů a sportovních létajících zařízení, provozujících létání jako svou zájmovou činnost. Vyd. 2. Cheb: Svět křídel, 2006. ISBN 80-852-8089-2. (CS)
PLC, Rolls-Royce. The Jet engine. 4th ed. Derby, England: Rolls-Royce, 1986. ISBN 09-021-2104-9. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pístový spalovací motor, fyzikální princip činnosti, konstrukce, části.
2. Pracovní cykly pístového spalovacího motoru, motory zážehové a vznětové.
3. Systémy pístového spalovacího motoru, funkce, regulace chodu a ovládání motoru.
4. Parametry pístových spalovacích motorů, režimy provozu, provozní omezení, údržba.
5. Vrtule, typy, konstrukce, funkce, parametry, ovládání, provozní omezení.
6. Lopatkové motory, princip činnosti, teoretické základy.
7. Konstrukce lopatkových motorů, jednotlivé části a jejich funkce.
8. Charakteristika lopatkových motorů, parametry, režimy chodu.
9. Systémy lopatkových motorů, periferní části.
10. Součinnost systémů lopatkových motorů se systémy letounu, provozní omezení.
11. Ovládání letadlových pohonných jednotek, indikační přístroje, postupy, nouzové stavy.
12. Paliva pro letadlové motory, vývoj alternativních paliv, vliv provozu na životní prostředí.
13. Mazací oleje pro letadlové pohonné jednotky, provoz a údržba pohonných jednotek.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Rozlišení konstrukce motorů, identifikace dílů, vysvětlení funkce.
3.-4. Vyhodnocení parametrů pístových motorů, ovládání vrtulí, provozní režimy.
5.-6. Rozlišení konstrukce pístových a turbínových motorů s ohledem na jejich využití.
7.-8. Vyhodnocení charakteristiky jednotlivých motorů, zhodnocení provozních možností.
9.-10. Ovládání turbínových motorů, vyhodnocení údajů přístrojů, nouzové postupy.
11. Praktické cvičení v leteckých dílnách.
12. Volba paliva a mazacího oleje, provozní pokyny, bezpečnost provozu.
13. Ekologie provozu motorů v praxi, zápočet.