Detail předmětu

Radionavigace I

FSI-DRNAk. rok: 2022/2023

Předmět představuje první část tématiky 062 (Radionavigace I), spňující požadavky Nařízení komise (EU) č. 1178/2011. Obsahem jsou: Úvod do základů radiotechniky a šíření elektromagnetických vln. Dopplerův jev v radiotechnice.
Letecká rádiová navigační zařízení (rádiové zaměřovače a kompasy, nesměrové i směrové rádiové majáky, rádiové přibližovací a přistávací systémy). Pozemní letecké primární impulsní radary.
Letecký palubní radar, používaný v civilních letadlech. Pasivní sledovací systémy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti funkce a použití základních druhů rádiových navigačních zařízení a způsobů indikace jejich výstupních informací na palubě (část Radionavigace I).
Znalosti obsahů relevantních částí dokumentu CAE Oxford Aviation Academy, Oxford 2020, Radio Navigation.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost středoškolské fyziky a matematiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu:
- 100% účasti na cvičeních,
- dosažení alespoň 50% správných odpovědí v písemném testu.
Zkouška je písemná a ústní.
Kontroly výsledků výuky:
- průběžná kontrola znalostí jednotlivců při cvičeních a seminářích během semestru.
Klasifikace se řídí pravidly ETCS.

Učební cíle

Studenti se seznámí s účelem, použitím, principy činnosti a hlavními částmi používaných a perspektivních radionavigačních zařízení.
Pochopí možnosti jejich využití během vzletu, letu po trati a při přibližování na přistání.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je téměř výhradně audiovizuální a vyžaduje přítomnost na přednáškách a cvičení. Zameškané hodiny je ve velmi omezeném rozsahu možno nahradit konsultacemi s vyučujícím nebo řízeným samostudiem pod vedením vyučujícího.

Základní literatura

Vosecký, S.: Radionavigace - učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL-1(062 00), akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno 2006. (CS)
KULČÁK a kol.: Učebnice pilota vrtulníku II, CERM, ISBN 978-80-7204-638-6, Brno 2009. (CS)
Aviationexam.com, JAA/EASA-FCL, 062 Radio Navigation, Edition 2013. (EN)
Kayton, M.; Fried,W.R.: Avionics Navigation Systems, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1997, second edition. (EN)

Doporučená literatura

VOSECKÝ, S. a kol.: Základy leteckých navigačních zařízení I a II, učebnice Univerzity obrany, Brno 1988. (CS)
GROVES, P.D.: Principles of GNSS, Inertial, And Multisensor Integrated Navigation Systems, ISBN - 13:978 - 1 - 58053 - 255 - 6, USA, BOSTON/LONDON ARTECH HOUSE 2008. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod - kontrola úrovně předběžného vzdělání studentů (fyzika, radiotechnika; základy radiotechniky - opakování/seznámení).
2. Šíření elektromagnetických vln v atmosféře Země.
3. Využití Dopplerova jevu v letecké radiotechnice (měření GS a úhlu snosu/Doppler radar).
4. Letecké pozemní zaměřovače (VDF).
5. Letecký všesměrový maják (NDB); palubní automatický rádiový kompas (ADF).
6. Pozemní směrové rádiové majáky (VOR, DVOR).
7. Letecký přibližovací systém (ILS).
8. Letecký přistávací systém (MLS).
9. Základy radiolokace (základy impulsní techniky; druhy radarů).
10. Letecké primární přehledové impulsní radary.
11. Letecký palubní povětrnostní radar (AWR).
12. Pasivní radary (metoda TDOA; VERA, TAMARA) 
13. Rezerva (konzultace, cvičení, příprava na zápočet).

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Příklady z eltechniky (přepočty,modulace, směšování).
2.Šíření vln v různých kmitočtových pásmech (troposféra, ionosféra, odrazy vln).
3.Princip činnosti Doppler Navigator.
4.Určení zaměření letadla pomocí ADF. Indikace.
5.Funkce radiokompasu. Indikace. 
6.Funkce VOR. Indikace na palubě.
7.Princip činnosti DVOR, PVOR, TVOR.
8.Princip ILS. Využití ILS. Indikace na palubě.
9.Princip MLS. Lomené trajektorie přiblížení. Přesnost.
10.Základy radarové techniky.
11.Letecké přehledové i palubní radary (funkce).
12.Konzultace/příprava na test.
13.Zápočet - test.

eLearning