Detail předmětu

Lidská výkonnost a omezení

FSI-CLOAk. rok: 2022/2023

Základní kurs určený pro specializace související s létáním a leteckým provozem v užším slova smyslu. Zahrnuje úlohu lidského faktoru v letectví a omezení výkonnosti člověka jednak z hlediska okolního prostředí a jednak z hlediska zvláštnosti člověka jako živé soustavy - a to člověka jako 1. druhu, 2. jedince zdravého (fyziologie), nemocného (patofyziologie) 3. ovlivněného vyšší nervovou soustavou (psychologie), součásti určité společnosti (sociologie). Náplň předmětu vyplývá z JAR FCL-1 a byla modifikována novějším JAR-FCL 3.Výuka tohoto předmětu je požadavkem ICAO.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti z kvantitativních i kvalitativních vlivů vnějšího i vnitřního prostředí na funkci lidského organismu, na jeho potřeby i na limitaci výkonu člověka v letecké službě, na jeho způsobilost zdravotní, psychofyziologickou, osobnostní i odbornou.

Prerekvizity

Znalost biologie člověka na úrovni učebnice pro gymnázia (Jelínek, Zicháček).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je 80% účast na cvičeních a vypracování seminární práce. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je získání zápočtu. Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu FSI.

Učební cíle

Cílem je seznámit studenty s funkcí lidského faktoru v letectví a s jeho rozhodujícím vlivem na ovlivnění bezpečnosti a efektivity letecké dopravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinné a účast je kontrolovaná třídní knihou. Při absenci vyšší než 80% musí student, po dohodě s vyučujícím, individuálně nahradit absenční hodiny.

Základní literatura

PhDr. Mudr.L. Háčik,CSc.: Lidská výkonnost a omezení (CS)
Jiří Šulc: Letecká fyziologie (CS)

Doporučená literatura

Jelínek, Zicháček: Biologie pro gymnázia (CS)
Silbernagl, Despopoulos: Alas fyziologie člověka (EN)
Trollip,S.R-Jensen,R.S.: Human Factors for General Aviation. Jeppesen Sanderson, Englewood, 1991. (EN)
Handzo a spol.: Telovýchovné lekárstvo (SK)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Lidské faktory v letectví.
2. Dostatečná schopnost a omezení a procesy vývoje v dostatečně schopného pilota.
3. Statistika nehod a pojmy bezpečnosti letu.
4. Základy fyziologie letu.
5. Člověk a prostředí – smyslový systém.
6. Zdraví a hygiena.
7. Zpracování informace člověkem.
8. Omyl a spolehlivost člověka.
9. Rozhodování.
10. Předcházení a zvládání omylů – zvládnutí činnosti v pilotním prostoru.
11. Osobnost.
12. Přetížení a nevytížení člověka.
13. Pokroková automatizace pilotního prostoru.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Lidské faktory v letectví.
2. Dostatečná schopnost a omezení a procesy vývoje v dostatečně schopného pilota.
3. Statistika nehod a pojmy bezpečnosti letu.
4. Základy fyziologie letu, jednotlivé tělní systémy v letectví.
5. Člověk a prostředí – integrace smyslových vstupů.
6. Zdraví a hygiena – problémové oblasti pro piloty.
7. Ztráta pracovní schopnosti.
8. Zpracování informace člověkem.
9. Omyly a spolehlivost lidského chování.
10. Rozhodování, vědomí bezpečnosti i koordinace (pojmy vícečlenné posádky).
11. Osobnost.
12. Přetížení a nevytížení člověka.
13. Pokroková automatizace pilotního prostoru.