Detail předmětu

Zdanění právnických osob

FP-UzpoPAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen zejména na zdaňování tuzemských právnických osob. Znamená to především ovládnutí základní pojmů a metod stanovení základu daně a vlastní daňové povinnosti poplatníka – právnické osoby. Současně je předmět zaměřen na společná ustanovení zákona o dani z příjmů fyzických a právnických osob a to i ve vztahu k ostatním souvisejícím právním předpisům, které se bezprostředně promítají při stanovování základu daně právnické osoby.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát základní pojmy z oblasti zdaňování právnických osob daní z příjmů právnických osob, dále se naučí jednotlivé vazby na ostatní zákony, které mohou ovlivnit daňovou povinnost poplatníka a v neposlední řadě si také osvojí praktické způsoby při určování těchto daňových povinností.

Prerekvizity

Znalost vedení účetnictví, znalost účetních výkazů, základy obchodních vztahů dle obchodního zákoníku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních, kde budou procvičovány dílčí praktické metody výpočtu daně.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu – min 50% dílčích příkladů.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace (zejména stanovení odpisů u různých druhů hmotného a nehmotného majetku, technického zhodnocení a to i na najatém majetku, výpočty operativního a finančního leaingu, určení daňové povinnosti pro různé právnické osoby, znalost položek zvyšujících a snižujících výsledek hospodaření, odčitatelné položky, slevy na dni, příjmy zdaňované, nezdaňované a osvobozené, atd.).
Forma zkoušky kombinovaná – písemná část (příklad) a v případě potřeby ústní dozkoušení.

Osnovy výuky

Základní tématická náplň přednášek je následující:
 Úvod do předmětu "Daň z příjmu právnických osob" (definování základních pojmů, jednotlivých typů právnických osob a jejich bližší specifikace, vymezení příjmů, které jsou předmětem daně u různých právnických osob)
 Osvobození od daně a základ daně (definice pojmů, jejich rozbor z pohledu jednotlivých právnických osob, zjišťování základu daně, odpočitatelné položky ze základu daně, sleva na dani)
 Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, výdaje daňově neuznatelné (jejich přesná specifikace s uvedením konkrétních případů)
 Hmotný a nehmotný majetek (definování základních pojmů - HM, NIM, odpisy, majetek vyloučený z odpisování, majetek ve spoluvlastnictví, částečný odpis, technické zhodnocení)
 Odpisy majetku (odpisové skupiny, zatřiďování majetku, způsoby jeho odpisování, odpisování při provedeném technickém zhodnocení)
 Leasing (operativní, finanční, definice, výhody, nevýhody, podmínky leasingu, náležitosti smlouvy, ukončení smlouvy před koncem doby jejího sjednání)
 Zvláštní sazba daně (členění dle jednotlivých příjmů, vybírání daně), přechodná a závěrečná ustanovení
 Neziskové organizace (jejich specifické postavení z hlediska zákona o dani z příjmu, způsob stanovení příjmů podléhajících zdanění, způsoby určování nákladů ke zjištění základu daně)
 Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (srovnání společností, podíly společníků a jejich zdaňování, zjišťování základu daně, uplatňování odpočtu
 Sdružení fyzických osob (postavení účastníků ve sdružení, určení základu daně, dělení výdajů a příjmů a jejich evidence)
 Daňové přiznání (stručný popis, způsob vyplnění dle jeho členění)
 Daňové přiznání (vymezení obsahu jednotlivých položek daňového přiznání, praktické vyplnění
Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a výpočet dílčích i komplexních příkladů (individuálně i skupinově).

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro správné určení daňové povinnosti poplatníka. K tomu je nutné zvládnout důležitá ustanovení zákona č. 586/92 Sb. v platném znění o dani z příjmů. Dále je nutné tyto základní vědomosti umět aplikovat na praktických příkladech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Základní literatura

Zákon č. 586/1992 Sb. ve znění p.p. o dani z příjmů fyzických a právnických osob (CS)
Obchodní zákoník v platném znění (CS)
Občanská zákoník v platném znění (CS)
Pokyna řady D - Finanční zpravodaj (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-UAD-D , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní tématická náplň přednášek je následující:
 Úvod do předmětu "Daň z příjmu právnických osob" (definování základních pojmů, jednotlivých typů právnických osob a jejich bližší specifikace, vymezení příjmů, které jsou předmětem daně u různých právnických osob)
 Osvobození od daně a základ daně (definice pojmů, jejich rozbor z pohledu jednotlivých právnických osob, zjišťování základu daně, odpočitatelné položky ze základu daně, sleva na dani)
 Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, výdaje daňově neuznatelné (jejich přesná specifikace s uvedením konkrétních případů)
 Hmotný a nehmotný majetek (definování základních pojmů - HIM, NHIM, odpisy, majetek vyloučený z odpisování, majetek ve spoluvlastnictví, částečný odpis, technické zhodnocení)
 Odpisy investičního majetku (odpisové skupiny, zatřiďování majetku, způsoby jeho odpisování, odpisování při provedeném technickém zhodnocení)
 Leasing (operativní, finanční, definice, výhody, nevýhody, podmínky leasingu, náležitosti smlouvy, ukončení smlouvy před koncem doby jejího sjednání)
 Zvláštní sazba daně (členění dle jednotlivých příjmů, vybírání daně), přechodná a závěrečná ustanovení
 Neziskové organizace (jejich specifické postavení z hlediska zákona o dani z příjmu, způsob stanovení příjmů podléhajících zdanění, způsoby určování nákladů ke zjištění základu daně)
 Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (srovnání společností, podíly společníků a jejich zdaňování, zjišťování základu daně, uplatňování odpočtu
 Sdružení fyzických osob (postavení účastníků ve sdružení, určení základu daně, dělení výdajů a příjmů a jejich evidence)
 Daňové přiznání (stručný popis, způsob vyplnění dle jeho členění)
 Daňové přiznání (vymezení obsahu jednotlivých položek daňového přiznání, praktické vyplnění
Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a výpočet dílčích i komplexních příkladů (individuálně i skupinově).

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsahem cvičení jsou praktická řešení dílčích příkladů dle přednášených témat včetně navrhování jiných alternativních řešení při různých modifikacích daného příkladu. Obsahově jednotlivá cvičení kopírují obsahovou náplň jednotlivých přednášek.