Detail předmětu

Účetnictví

FP-ucePAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na oblasti podstaty a základních principů účetnictví, a to ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů, utváření výsledku hospodaření a průběhu peněžních toků v obchodní korporaci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají předpoklady pro porozumění základním principům účetnictví a provázanosti účetních operací a účetních výkazů. Studenti získají dovednosti v oblasti identifikace účetních operací, jejich vlivu na položky účetních výkazů a sestavení účetních výkazů.

Prerekvizity

Základní všeobecné znalosti ekonomiky podniku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v rozsahu 2 hodiny týdně, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení v rozsahu 2 hodiny týdně jsou zaměřena zejména na praktické ovládnutí problematiky prezentované na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: Pro získání zápočtu je potřeba splnit požadovanou účast na cvičeních (maximálně 3 neúčasti jsou omluveny).
Zápočtová písemná práce v závěru semestru, zpravidla ve 12. nebo 13. týdnu výuky.  Požadovaná minimální úspěšnost je 50 % bodového hodnocení.
Zkouška: Písemný (elektronický) test s uzavřenými odpověďmi. Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.

Bodové hodnocení zápočtu vstupuje do celkového hodnocení předmětu v poměru 40% zápočet : 60% zkouška.

Pro individuální studijní plán platí stejné podmínky s výjimkou minimální požadované účasti na seminářích.

Osnovy výuky

V předmětu se studenti seznamují s obecnou charakteristikou účetnictví, jeho metodickými nástroji a právní úpravou. Hlavní pozornost je věnována
obsahu účetní závěrky, vazbám mezi jednotlivými výkazy a využití zveřejněných účetních informací ve finančním řízení podniku.
A. Podstata a význam účetnictví a vykazování, základní principy a metodické nástroje. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty.
B. Základní postupy účtování oběžných aktiv, zúčtovacích vztahů, účtování o dlouhodobém majetku, vlastním kapitálu a dlouhodobých cizích
zdrojích.
C. Uzávěrkové práce a sestavení účetní závěrky, její zveřejnění a audit.
D. Historie účetnictví, informační technologie ve vedení účetnictví.
Regulace a harmonizace účetních systémů.

 

Učební cíle

Cílem předmětu je vysvětlit studentům základní principy účetnictví a primární návaznosti v účetních výkazech, které jsou klíčové pro pochopení jakéhokoli systému účetnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast studentů na cvičeních je evidovaná,  jsou možné max. 3 absence v průběhu semestru.

Základní literatura

ÚZ č. 1568 Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024.Vyd. Sagit, 2024. ISBN: 978-80-7488-448-1 (CS)

Doporučená literatura

BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-913-0
Kolektiv autorů: meritum Účetnictví podnikatelů 2023. Praha: Wolters Kluwer, 540 s.  ISBN 978-80-7676-641-9   (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BAK bakalářský

  obor BAK-EP , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor BAK-UAD-D , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BAK-EP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BAK-MIn-D bakalářský

  obor BAK-MIn , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BAK-UAD bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah přednášek
1. Podstata a význam účetnictví, základní principy a metodické nástroje
2. Rozvaha - bilanční princip, 4 základní rozvahové změny
3. Náklady a výnosy, výsledek hospodaření, výkaz zisku a ztráty
4. Zásady vedení účetnictví, účet, účetní knihy a další metodické nástroje
5. Základní postupy účtování oběžných aktiv (finanční účty a zásoby)
6. Základní postupy účtování v oblasti zúčtovacích vztahů
7. Základní postupy účtování o dlouhodobém majetku
8. Základní postupy účtování vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů
9. Přehled nákladů a výnosů, uzávěrkové práce
10. Struktura účetní závěrky, její zveřejnění a audit
11.Historie účetnictví, informační technologie ve vedení účetnictví
12. Regulace účetnictví, národní a mezinárodní účetní systémy
13. Harmonizace účetnictví, aplikace IFRS

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah seminárních cvičení:

1. Organizační záležitosti, základní principy a metodické nástroje účetnictví

2. Rozvaha - bilanční princip, 4 základní rozvahové změny

3. Náklady a výnosy, výsledek hospodaření, výkaz zisku a ztráty

4. Zásady vedení účetnictví, účet,účtový rozvrh  a další metodické nástroje

5. Pravidla účtování na aktivních, pasívních a výsledkových účtech

6. Základní postupy účtování  na finančních účtech

7. Základní postupy účtování v oblasti zúčtovacích vztahů

8. Metody účtování o zásobách

9. Základní postupy účtování o dlouhodobém majetku
10. Základní postupy účtování vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů
11. Uzávěrkové práce, stuktura účetní závěrky
12. Závěrečný kontrolní test
13. Diskuse výsledků testu, konzultace problémových oblastí

eLearning