Detail předmětu

Účetnictví

FP-BucePAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen do oblasti podstaty a základních principů účetnictví, a to ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů, utváření výsledku hospodaření a průběhu peněžních toků v obchodní korporaci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti základních principů účetnictví a provázanosti účetních operací a účetních výkazů. Studenti získají dovednosti v oblasti identifikace účetních operací, jejich vlivu na položky účetních výkazů a sestavení účetních výkazů.

Prerekvizity

Základní všeobecné znalosti ekonomiky podniku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v rozsahu 2 hodiny týdně, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení v rozsahu 2 hodiny týdně jsou zaměřena zejména na praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:
Zápočtová písemná práce - komplexní příklad (ve 12. týdnu semestru). Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.

Zkouška:
Písemný test s uzavřenými odpověďmi. Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.

Bodové hodnocení zápočtu vstupuje do celkového hodnocení předmětu v poměru 40 % zápočet : 60 % zkouška.

Pro individuální studijní plán platí stejné podmínky, pouze je možné dohodnout jiné termíny testů a zkoušky.

Osnovy výuky

V předmětu se studenti seznamují s obecnou charakteristikou účetnictví, jeho metodickými nástroji a právní úpravou. Hlavní pozornost je věnována obsahu účetní závěrky, vazbám mezi jednotlivými výkazy a využití zveřejněných účetních informací ve finančním řízení podniku.
1. Podstata a význam účetnictví, základní principy.
2. Rozvaha - bilanční princip, 4 základní rozvahové změny.
3. Náklady a výnosy, výsledek hospodaření, výkaz zisku a ztrát.
4. Zásady vedení účetnictví, účet, účetní knihy a další metodické nástroje.
5. Základní postupy účtování oběžných a dlouhodobých aktiv, vlastního kapitálu a cizích zdrojů.
6. Přehled účtování nákladů a výnosů, uzávěrkové práce.
7. Struktura účetní závěrky, její zveřejnění a audit.
8. Historie účetnictví, informační a komunikační technologie v účetnictví.
9. Regulace a harmonizace účetnictví, mezinárodní účetní systémy.

Učební cíle

Cílem předmětu je naučit studenty základním principům účetnictví a primárním návaznostem v účetních výkazech, které jsou klíčové pro pochopení jakéhokoli systému účetnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast na cvičeních je evidovaná, max. 3 neúčasti.

Základní literatura

BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-603-8.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
České účetní standardy pro účetní jednotky č. 001 až 024, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená literatura

ÚZ č. 1412 Účetnictví podnikatelů, Audit, 2021.Vyd. Sagit, 2021. ISBN: 978-80-7488-448-1


BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-913-0
STROUHAL, J. a kol. Meritum - Účetnictví podnikatelů. Praha: Wolter Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-518-5.
MALBURG, C. R. Accounting for the New Business. Adams Media Corporation Avon, Massachutsetts. ISBN 1-55850-759-0.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah přednášek
1. Základní účetní pojmy a principy, legislativa a finanční výkazy v České republice
2. Rozvaha - bilanční princip, čtyři základní rozvahové změny
3. Náklady a výnosy, výsledek hospodaření, výkaz zisku a ztráty
4. Zásady vedení účetnictví, účet, účetní knihy a další metodické nástroje
5. Základní postupy účtování oběžných aktiv (finanční účty a zásoby)
6. Základní postupy účtování v oblasti zúčtovacích vztahů
7. Základní postupy účtování o dlouhodobém majetku
8. Základní postupy účtování vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů
9. Přehled nákladů a výnosů, uzávěrkové práce
10. Struktura účetní závěrky, její zveřejnění a audit
11. Historie účetnictví, informační technologie ve vedení účetnictví
12. Regulace účetnictví, národní a mezinárodní účetní systémy
13. Harmonizace účetnictví ve světě

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah seminárních cvičení:
1. Organizační záležitosti, základní principy a metodické nástroje účetnictví
2. Rozvaha - bilanční princip, 4 základní rozvahové změny
3. Náklady a výnosy, výsledek hospodaření, výkaz zisku a ztráty
4. Zásady vedení účetnictví, účet, účetní knihy a další metodické nástroje
5. Základní postupy účtování oběžných aktiv (finanční účty a zásoby)
6. Základní postupy účtování v oblasti zúčtovacích vztahů
7. Základní postupy účtování o dlouhodobém majetku
8. Základní postupy účtování vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů
9. Přehled nákladů a výnosů, uzávěrkové práce
10. a 11. Struktura účetní závěrky, její zveřejnění a audit
12. Závěrečný kontrolní test
13. Diskuse výsledků testu, konzultace problémových oblastí

eLearning