Detail předmětu

Strategické řízení nákladů

FP-SsrnKAk. rok: 2022/2023

Předmět pojednává o metodách a postupech strategického řízení nákladů a o využití nákladových funkcí v cenovém rozhodování a tvorbě cenových strategií, o metodách a postupech kalkulací a jejich uplatnění v rozhodovacích úlohách strategického řízení nákladů v podnicích i neziskových organizacích. Předmět je zaměřen na moderní nástroje strategického řízení nákladů, rozhodovací úlohy, na využití metody ABC a s ní související metodu řízení procesů a aktivit (ABM), dále na kalkulace cílových nákladů (TC) a kalkulace životního cyklu (LCC). Předmět poskytuje především informace pro strategické řízení nákladů a zejména informace pro rozhodování v praxi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti pochopí význam a potřebu strategického řízení nákladů pro podniky i neziskové organizace a jejich provázanost na manažerské účetnictví a kontrolu. Studenti budou vycházet z teorie nákladů a manažerského účetnictví a budou znát strategii řízení nákladů, také budou znát informace o minulých jevech, ale i informace nezbytné pro rozhodování – nástroje kalkulačních metod a rozhodovací úlohy. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zhodnotit dosažené výsledky, najít nedostatky, navrhnout jejich řešení, zdůvodnit a rozhodnout z hlediska strategického řízení nákladů.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti získané v průběhu studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu se skládá z vypracování semestrální práce na zadané téma z řízení nákladů ve společnosti nebo organizaci a z odborných znalostí z písemné zkoušky.

U písemné zkoušky dostane student tři výpočtové příklady a tři otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti strategického řízení nákladů.

Semestrální práce je hodnocena max. 25 body.

Písemná zkouška je hodnocena max. 75 body, z toho výpočtový příklad max. 20 bodů a teoretická otázka max. 5 bodů.

Zakončení předmětu v distanční formě:

Zakončení předmětu se skládá z vypracování semestrální práce na zadané téma z řízení nákladů ve společnosti nebo organizaci a z odborných znalostí z písemné zkoušky (on-line).

U písemné zkoušky dostane student tři výpočtové příklady a tři otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti strategického řízení nákladů.

Semestrální práce je hodnocena max. 25 body.

Písemná zkouška je hodnocena max. 75 body, z toho výpočtový příklad max. 20 bodů a teoretická otázka max. 5 bodů.

Osnovy výuky

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a postupy strategického řízení nákladů, a to s využitím nákladových funkcí v cenovém rozhodování a tvorbě cenových strategií, s metody a postupy kalkulací a jejich uplatnění v rozhodovacích úlohách nákladového řízení. Student se dále seznámí s moderními nástroji strategického řízení nákladů TC, LCC, dále s kalkulací nákladů podle dílčích aktivit (ABC) a s ní související metodou řízení procesů a aktivit (ABM), tyto nástroje jsou ve velké míře používané v zahraničních společnostech. Po absolvování předmětu budou studenti schopni využít tyto nástroje pro různé rozhodovací úlohy související s řízením nákladů a strategií ve výrobních podnicích i v neziskových organizacích.
1. Obsah a pojetí řízení nákladů. Systémový přístup k řízení nákladů. Současné mezinárodní obchodní prostředí. Strategické těžiště řízení nákladů.
2. Pojetí strategického řízení nákladů. Faktory ovlivňující strategické řízení nákladů.
3. Členění nákladů a výnosů z hlediska potřeb řízení orientované na rozhodování, oportunitní náklady.
4. Rozhodovací úlohy, základní klasifikační hlediska těchto úloh, strategická role CVP (Cost-Volume-Profit) analýzy. CVP analýza pro plánování bodu zvratu, CVP pro plánování výnosů/příjmů a nákladů/výdajů.
5. Rozhodovací úlohy o optimalizaci objemu výroby, optimalizaci sortimentu a rozhodovací úlohy „buď anebo“.
6. Metoda ABC (Activity-Based Costing) – kalkulace podle dílčích aktivit (využití ve výrobních podnicích, v neziskových organizacích). ABC a strategické řízení nákladů.
7. Metoda ABC/M (Activity-Based Costing and Management) – řízení procesů, činností a aktivit.
8. Kalkulace cílových nákladů (Target Costing) a kalkulace životního cyklu výrobku (Life Cycle Costing).
9. Strategické odhady nákladů. Metody odhadu nákladů. Analýza (rozbor). Regresní analýza.
10. Cost Cutting – alternativní přístupy snižování nákladů.

Učební cíle

Cílem předmětu „Strategického řízení nákladů“ je seznámit studenty s metodami a postupy strategického řízení nákladů, a to s využitím nákladových funkcí v cenovém rozhodování a tvorbě cenových strategií, s metody a postupy kalkulací a jejich uplatnění v rozhodovacích úlohách nákladového řízení. Student se dále seznámí s moderními nástroji strategického řízení nákladů TC, LCC, dále s kalkulací nákladů podle dílčích aktivit (ABC) a s ní související metodou řízení procesů a aktivit (ABM), tyto nástroje jsou ve velké míře používané v zahraničních společnostech. Po absolvování předmětu budou studenti schopni využít tyto nástroje pro různé rozhodovací úlohy související s řízením nákladů a strategií ve výrobních podnicích i v neziskových organizacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě vypracování semestrální práce. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Základní literatura

KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 4.aktual. vyd. Praha: Management Press, 2019. ISBN 978-80-7261-217-8.
ŠOLJAKOVÁ, L. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-199-7

Doporučená literatura

DRURY, C. Management and Cost Accounting.Cengage Learning EMEA, 2016. ISBN 978-1-4808-9393-1.
BLOCHER J. E. et al. Cost Management – A Strategic Emphasis. Published by McGraw-Hill/Irwin, 2016. ISBN-13: 978-0077733773.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor