Course detail

FP-SsrnKAcad. year: 2022/2023

The course deals with methods and procedures for strategic cost management and the use of cost functions in price decisions and designing pricing strategies, methods and procedures for calculations and their application in decision-making tasks of strategic cost management in companies and non-profit organisations. The course focuses on modern tools of strategic cost management, decision-making tasks, the use of the ABC methods and the related method of process and activity management (ABM). The course mainly provides information for strategic cost management and, in particular, information for decision-making in practice.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

5

Mode of study

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Students will understand the importance and need of strategic cost management for companies and non-profit organisations and their interdependence with managerial accounting and control. Students will take the theory of managerial accounting as a basis and know the strategy of cost management; they will also know the information about past phenomena, as well as the information necessary for decision-making – tools of calculation methods and decision-making tasks. Upon completion of the course, the students will be able to evaluate the results achieved, find shortcomings, propose their solutions and make justifications and decisions from the point of view of the strategic cost management.

Prerequisites

Students are expected to have general economic knowledge.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Lectures consist of an explanation of basic principles, methodology of the discipline, problems and their solutions.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Completion of the course consists of a assignment paper on a given topic in cost management in a company or organisation and a written examination of professional knowledge.

In the written exam, the student will be given three calculation examples and three questions from the theoretical part defined by lectures in the given area of strategic cost management.

The assignment paper is marked with a maximum of 25 points.The written examination is marked with a maximum of 75 points, of which the calculation example is worth a maximum of 20 points and the theoretical question a maximum of 5 points.

Completion of the course in distance form:

Completion of the course consists of a assignment paper on a given topic in cost management in a company or organisation and a written examination (online).

In the written exam, the student will be given three computational examples and three questions from the theoretical part defined by the lectures in the given area of strategic cost management.

The assignment paper is marked with a maximum of 25 points.

The written examination is marked with a maximum of 75 points, of which the calculation example is worth a maximum of 20 points and the theoretical question a maximum of 5 points.

Course curriculum

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a postupy strategického řízení nákladů, a to s využitím nákladových funkcí v cenovém rozhodování a tvorbě cenových strategií, s metody a postupy kalkulací a jejich uplatnění v rozhodovacích úlohách nákladového řízení. Student se dále seznámí s moderními nástroji strategického řízení nákladů TC, LCC, dále s kalkulací nákladů podle dílčích aktivit (ABC) a s ní související metodou řízení procesů a aktivit (ABM), tyto nástroje jsou ve velké míře používané v zahraničních společnostech. Po absolvování předmětu budou studenti schopni využít tyto nástroje pro různé rozhodovací úlohy související s řízením nákladů a strategií ve výrobních podnicích i v neziskových organizacích.
1. Obsah a pojetí řízení nákladů a strategie. Využití řízení nákladů. Systémový přístup k řízení nákladů. Současné mezinárodní obchodní prostředí. Strategické těžiště řízení nákladů.
2. Pojetí strategického řízení nákladů, faktory ovlivňující strategické řízení nákladů (TQM, JIT, Teorie omezení).
3. Členění nákladů a výnosů z hlediska potřeb řízení orientované na rozhodování, oportunitní náklady.
4. Rozhodovací úlohy, základní klasifikační hlediska těchto úloh, strategická role CVP (Cost-Volume-Profit) analýzy. CVP analýza pro plánování bodu zvratu, CVP pro plánování výnosů/příjmů a nákladů/výdajů.
5. Rozhodovací úlohy o optimalizaci objemu výroby, optimalizaci sortimentu a rozhodovací úlohy „buď anebo“.
6. Metoda ABC (Activity-Based Costing) – kalkulace podle dílčích aktivit (využití ve výrobních podnicích, v neziskových organizacích). ABC a strategické řízení nákladů.
7. Metoda ABC/M (Activity-Based Costing and Management) – řízení procesů, činností a aktivit.
8. Kalkulace cílových nákladů (Target Costing) a kalkulace životního cyklu výrobku (Life Cycle Costing).
9. Strategické odhady nákladů. Metody odhadu nákladů. Analýza (rozbor). Regresní analýza.
10. Cost Cutting – alternativní přístupy snižování nákladů.

Work placements

Not applicable.

Aims

The aim of the “Strategic Cost Management” course is to acquaint students with methods and procedures of strategic cost management, using cost functions for price decision-making and designing pricing strategies, with the methods and procedures of calculations and their application in decision-making tasks of cost management. Students will also learn about modern tools of strategic cost management, TC and LCC, the calculation of costs according to partial activities (ABC) and the related method of process and activity management (ABM); these tools are widely used in foreign companies. Upon completion of the course, students will be able to use these tools for various decision-making tasks related to the management of costs and strategies in manufacturing companies and non-profit organisations.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

The checking during the semester is based on the completion of the assignment paper. In the case of excused absence from seminars, teacher can, in justified cases, set a alternative condition - usually the procession of the alternative.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 4.aktual. vyd. Praha: Management Press, 2019. ISBN 978-80-7261-217-8.
ŠOLJAKOVÁ, L. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-199-7

Recommended reading

DRURY, C. Management and Cost Accounting.Cengage Learning EMEA, 2016. ISBN 978-1-4808-9393-1.
BLOCHER J. E. et al. Cost Management – A Strategic Emphasis. Published by McGraw-Hill/Irwin, 2016. ISBN-13: 978-0077733773.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-SRP-KS Master's, 2. year of study, summer semester, compulsory

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

16 hours, optionally

Teacher / Lecturer