Detail předmětu

Strategické řízení nákladů

FP-srnPAk. rok: 2022/2023

Předmět pojednává o metodách a postupech strategického řízení nákladů a o využití nákladových funkcí v cenovém rozhodování a tvorbě cenových strategií, o metodách a postupech kalkulací a jejich uplatnění v rozhodovacích úlohách strategického nákladového řízení v podnicích i neziskových organizacích. Předmět je zaměřen na moderní nástroje strategického řízení nákladů, rozhodovací úlohy, na využití metody ABC a s ní související metodu řízení procesů a aktivit (ABM). Předmět poskytuje především informace pro strategické řízení nákladů a zejména informace pro rozhodování v praxi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti pochopí význam a potřebu strategického řízení nákladů pro podniky i neziskové organizace a jejich provázanost na manažerské účetnictví a kontrolu. Studenti budou vycházet z teorie manažerského účetnictví a budou znát strategii řízení nákladů, také budou znát informace o minulých jevech, ale i informace nezbytné pro rozhodování – nástroje kalkulačních metod a rozhodovací úlohy. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zhodnotit dosažené výsledky, najít nedostatky, navrhnout jejich řešení, zdůvodnit a rozhodnout z hlediska strategického řízení nákladů.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti získané v průběhu studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu: Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a popřípadě ústní zkouškou. U písemné zkoušky dostane student otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti strategického řízení nákladů, v případě ústní zkoušky (při nerozhodné známce u písemné zkoušky) jsou ověřovány hlubší znalosti studenta z dané problematiky.

Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě písemných testů. TEST1 (5. a 6. týden ak. r.): max. 20 bodů; TEST2 (9. a 10. týden ak. r.): max. 20 bodů.Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů. Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem: Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a popřípadě ústní zkouškou. U písemné zkoušky dostane student otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti strategického řízení nákladů, u ústní zkoušky (při nerozhodné známce u písemné zkoušky) jsou ověřovány hlubší znalosti studenta z dané problematiky.

Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě testů. TEST1 max. 20 bodů; TEST2max. 20 bodů Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů. Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Zakončení předmětu v distanční formě: Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou zkouškou formou testu otevřených otázek (on-line) z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti strategického řízení nákladů.

Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě on-line testu. Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě písemných testů. TEST1 (5. a 6. týden ak. r.): max. 20 bodů; TEST2 (9. a 10. týden ak. r.): max. 20 bodů. Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů. Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Osnovy výuky

1. Obsah a pojetí řízení nákladů a strategie. Využití řízení nákladů. Systémový přístup k řízení nákladů. Současné mezinárodní obchodní prostředí. Strategické těžiště řízení nákladů.
2. Pojetí strategického řízení nákladů, faktory ovlivňující strategické řízení nákladů (TQM, JIT, Teorie omezení).
3. Členění nákladů a výnosů z hlediska potřeb řízení orientované na rozhodování, oportunitní náklady.
4. Rozhodovací úlohy, základní klasifikační hlediska těchto úloh, strategická role CVP (Cost-Volume-Profit) analýzy. CVP analýza pro plánování bodu zvratu, CVP pro plánování výnosů/příjmů a nákladů/výdajů.
5. Rozhodovací úlohy o optimalizaci objemu výroby, optimalizaci sortimentu a rozhodovací úlohy „buď anebo“.
6. Metoda ABC (Activity-Based Costing) – kalkulace podle dílčích aktivit (využití ve výrobních podnicích, v neziskových organizacích). ABC a strategické řízení nákladů.
7. Metoda ABC/M (Activity-Based Costing and Management) – řízení procesů, činností a aktivit.
8. Kalkulace cílových nákladů (Target Costing) a kalkulace životního cyklu výrobku (Life Cycle Costing).
9. Strategické odhady nákladů. Metody odhadu nákladů. Analýza (rozbor). Regresní analýza.
10. Cost Cutting – alternativní přístupy snižování nákladů.

Učební cíle

Cílem předmětu „Strategické řízení nákladů“ je seznámit studenty s metodami a postupy strategického řízení nákladů, a to s využitím nákladových funkcí v cenovém rozhodování a tvorbě cenových strategií, s metody a postupy kalkulací a jejich uplatnění v rozhodovacích úlohách nákladového řízení. Student se dále seznámí s moderními nástroji strategického řízení nákladů TC, LCC, dále s kalkulací nákladů podle dílčích aktivit (ABC) a s ní související metodou řízení procesů a aktivit (ABM), tyto nástroje jsou ve velké míře používané v zahraničních společnostech. Po absolvování předmětu budou studenti schopni využít tyto nástroje pro různé rozhodovací úlohy související s řízením nákladů a strategií ve výrobních podnicích i v neziskových organizacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě absolvování dvou testů. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Základní literatura

KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 4.aktual. vyd. Praha: Management Press, 2019. 790s. ISBN 978-80-7261-000-00. (CS)
ŠOLJAKOVÁ, L. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-199-7 (CS)

Doporučená literatura

DRURY, C. Management and Cost Accounting.Cengage Learning EMEA, 2016. ISBN 978-1-4808-9393-1.
BLOCHER J. E. et al. Cost Management – A Strategic Emphasis. Published by McGraw-Hill/Irwin, 2016. ISBN-13: 978-0077733773.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning