Detail předmětu

Společenská odpovědnost a etika podnikání

FP-ssepKAk. rok: 2022/2023

Předmět představuje studentům současný etický koncept relevantní v byznyse. Rozvíjí jejich schopnosti definovat problém, analyzovat, řešit a rozhodovat z hlediska etické a sociální perspektivy. Studenti se seznámí s moderními nástroji kultivace podnikatelské etiky a jejich využitím v koždodenním pracovním prostředí. Důraz je kladený na komplexní pojetí etického řízení ve firmě.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístup k podnikání se zaměřením na sociální a etickou sféru. Osvojí si základní dovednosti pro řešení etických dilemat.
Budou moci se zúčastnit tvorby a aplikace současných nástrojů pro zlepšení podnikatelské etiky ve firmě či instituci.
Budou vedeni k tomu, aby dokázali promluvit před publikem a znali pravidla etikety.

Prerekvizity

Znalost obchodních typů společností, nástroje managementu, teorie chování firmy, teorie chování spotřebitelů, mezinárodní obchodní zvyklosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, konzlutace.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet
Analýza CSR ve vybraném podniku v rozsahu 4stran A4.

Osnovy výuky

1.CSR v sytému strategického řízení, hodnoty podniku.
2.Definice CSR, historický vývoj, současné teorie společenské odpovědnosti: teorie stockholedrs, teorie stakeholders, Corporate Governance.
3. Nástroje řízení pro rozvoj podniku: tradiční - kodex, týmová práce, princip předběžné obezřetnosti
4.Moderní nástroje etického řízení - etický ombudsman, etický a sociální audit, mentoring a další.
5. Měření efektivnosti společenské odpovědnosti: GRI, ISO 26 000, AA 1000, SA 8 000, reportování.
6. Směrnice EU 2014/95 - nový koncept pro naplnění CSR
7. Rozvinutí konceptu CSR do všech úrovní řízení podniku- přednáška odborníka z praxe.

Učební cíle

Cílem předmětu je ukázat etické a sociální dimenze podnikání. Globalizace ekonomiky přináší nové výzvy, které by nastupující generace měla být schopná řešit se znalostí současné teorie. Případové studie, které jsou součástí cvičení by mohly pomoci při řešení praktických dilemat v otázkách rozhodování.
Znalost rétoriky a společenského styku je konkurenční výhodou pro naše absolventy na trhu práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Seminární práce.

Základní literatura

PUTNOVÁ,A.: Sociální odpovědnost a etika podnikání. Skriptum pro KS FP VUT v Brně, str.57. 2004, ISBN 8021417841 (CS)
PUTNOVÁ,A., SEKNIČKA ,P.: Etické řízení ve firmě, Grada, Praha 2007, 168 str. ISBN 978 80247 162 3 (CS)
ČERNOHORSKÁ, L.; PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit?. 1. 1. Brno: CERM, 2012. 130 s. ISBN: 978-80-7204-806- 9. (CS)
SEKNIČKA, P.; PUTNOVÁ, A. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Expert. Expert. Praha: Grada, 2016. 200 s. ISBN: 978-80-247-5545- 8. (CS)

Doporučená literatura

KOHOUT, J.: Rétorika, Praha 1995, 159 str. ISBN 80-85943-54-9 (CS)
ROLNÝ,I.: Etika a podniková strategie. Nakladatelství Albert Boskovice, 1998, 128 str. ISBN.:80-85834-53-7 (CS)
SAMPSNOVÁ,E.: Jak si vytvořit působivý image. Praha 1996, 135str., ISBN 80-85943-08-5 (CS)
SEN,A.: Etika a ekonomie. Nakladatelství Vyšehrad 1999,120st. ISBN 98070215496 (CS)
STEINMANN,H.:,LOHR,A.,Základy podnikové etiky, Praha:Victoria Publishig, 133str., ISBN 80-85865-56-4, 1995 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-PFO-KS , 1. ročník, letní semestr, volitelný
    obor MGR-ŘEP-KS , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    obor MGR-UFRP-KS-D , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning