Detail předmětu

Řízení projektů

FP-BrprPAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen do oblasti řízení projektů. Předmět objasňuje současné trendy a mezinárodní standardy řízení projektů. Zabývá se tím, jak plánovat a řídit projekty tak, aby mohly být dokončeny včas, v potřebné kvalitě a v rámci stanoveného rozpočtu. Nedílnou součástí je i SW podpora plánování a sledování projektu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí plánovat a řídit projekty dle mezinárodních standardů International Project Management Association (IPMA) a ČSN ISO 21 500. V rámci předmětu budou rovněž objasněny strategické souvislosti využívání ICT pro podporu business cílů. Trénované metody projektového řízení jsou plně využitelné i v dalších oblastech manažerské praxe, nejen při výběru a implementaci informačních systémů. Konkrétně budou trénovány čtyři klíčové okruhy projektového managementu: tvorba strategie projektu, efektivní plánování projektů, principy řízení projektů a ukončování projektů. Předmět rovněž objasní principy formování a vedení projektových týmů a problematiku koordinace více projektů.
Vzhledem ke kompatibilitě s mezinárodními standardy připraví předmět studenty i k certifikační zkoušce dle IPMA (viz. http://www.ipma.cz/). Studenti budou schopni návazně získat certifikát v oblasti projektového řízení IPMA-D.

Prerekvizity

nejsou

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednášky budou probíhat s využitím didaktické techniky za použití Power Pointu.
Cvičení budou probíhat jako výpočtové i laboratorní za použití produktu Microsoft Project.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Zápočet se skládá z vypracování semestrální práce a její obhajoby a s průběžných testů znalostí. Zkouška je vedena formou ústního zkoušení a bude monitorovat jak konkrétní znalosti, tak i to, zda-li studenti skutečně prošli v rámci semestru celým procesem vzdělávání.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Studenti s individuálním studijním plánem mají stejné podmínky.

Osnovy výuky

1 týden: Základní pojmy v projektovém řízení (základní terminologie; pojmy a definice)
2 týden: Standardy projektového řízení; informace o možnostech certifikace
3 týden: Úvod do projektového řízení (vlastnosti projektu; životní cyklus projektu; typy projektů; projekt v rámci trvalé organizace)
4 týden: Kontextové kompetence projektového manažera (vazba na program a portfolio)
5 týden: Fáze předprojektová (cíle a přínos projektu, trojimperativ projektu, identifikace a analýza zainteresovaných stran)
6 týden: Fáze zahájení/inicializace projektů (SMART cíle, logický rámec projektu - přínosy, cíle, klíčové produkty, aktivity, předpoklady a rizika úspěšné realizace, stanovování metrik a zdrojů projektu)
7 týden: Identifikace a analýza rizik (pojetí rizika v projektovém řízení, metoda RIPRAN, rozhodovací stromy)
8 týden: Fáze plánování projektů (plán činností, WBS, časový plán,týmové role a práce v týmu; efektivní komunikace)
9 týden: Softwarová podpora pro plánování a řízení projektů (program MS Project a jiné produkty, význam a použití, základní operace - činnosti, doby trvání, vazby, zdroje, výstupy; základní funkce - WBS, síťový graf, Ganntův diagram, analýza zdrojů, analýza nákladů)
10 týden: Fáze řízení projektů (realizace a monitorování projektu; řízení komunikace; analýza dosažené hodnoty EVM, řízení změn, monitorování rizik)
11 týden: Řízení projektů ve výrobním odvětví (příklady z praxe průmyslových podniků)
12 týden: Behaviorální kompetence projektového manažera (vedení a vývoj projektových týmů a týmová práce, krize a konflikty v projektu)
13 týden: Fáze ukončování projektů (ukončení projektu; udržitelnost projektu; výstupy z projektu; projektová dokumentace) 

Cvičení budou zaměřena na praktické procvičení přednášené problematiky. V rámci cvičení budou rozebírány konkrétní případové studie realizovaných projektů. Část cvičení proběhne formou moderovaných diskusí, během nichž si studenti procvičí metody procesního poradenství a formování projektových týmů.

 

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je tréninkovou formou seznámit studenty s mezinárodně uznávanými principy, trendy a postupy při plánování a řízení projektů. Druhým cílem je umět efektivně využít informačních a komunikačních technologií v oblasti projektového řízení. Třetím cílem je ukázat to, že pro úspěšné řízení projektů je podstatné týmové porozumění problému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná formou zpětnovazebních testů. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů. Způsob nahrazování zameškané výuky bude formou písemných prací a rešerší a je plně v kompetenci učitele.

Základní literatura

DOLEŽAL, J. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, 418 s. ISBN 978-80-247-5620-2. (CS)
JEŽKOVÁ, Z. Projektové řízení: jak zvládnout projekty. Kuřim: Akademické centrum studentských aktivit, 2013. 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7.
ŘEHÁČEK, P. Komentované vydání normy ČSN ISO 21500 pro management projektu. Praha : Česká společnost pro jakost,2013. 117 s. ISBN 978-80-02-02508-5.
DOLEŽAL, J, J. KRÁTKÝ a O. CINGL. 5 kroků k úspěšnému projektu: 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 181 s. ISBN 978-80-247-4631-9.
DVOŘÁK, D., J. KALIŠ a J. SIRŮČEK. Mistrovství v Microsoft Project 2010. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 520 s. ISBN 978-80-251-3074-2.

Doporučená literatura

MÁCHAL, P. a kol. Mezinárodní standard projektového řízení IPMA ICB v. 4 2017. Praha: IPMA Czech Republic, 2017. ISBN 978-80-270-3314-0. (CS)
SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2011. 632 s. ISBN 978-80-251-2882-4.
SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 2. vyd. Praha : Grada, 2011. 380 s. ISBN 978-80-247-3611-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Okruh 1: Úvod do projektového řízení (základní terminologie, pojmy a definice; vlastnosti projektu; životní cyklus projektu; typy projektů; projekt v rámci trvalé organizace; standardy projektového řízení; informace o certifikaci IPMA)
Okruh 2: Fáze předprojektová (cíle a přínos projektu; trojimperativ projektu; identifikace a analýza zainteresovaných stran)
Okruh 3: Fáze zahájení/inicializace projektů (SMART cíle; logický rámec projektu - přínosy, cíle, klíčové produkty, aktivity, předpoklady a rizika úspěšné realizace, stanovování metrik a zdrojů projektu; identifikace rizik)
Okruh 4: Fáze plánování projektů (plán činností; WBS; časový plán; omezené zdroje; týmové role a práce v týmu; efektivní komunikace; analýza rizik)
Okruh 5: Softwarová podpora pro plánování a řízení projektů (program MS Project a jiné produkty; význam a použití; základní operace - činnosti, doby trvání, vazby, zdroje, výstupy; základní funkce - WBS, síťový graf, Ganntův diagram, analýza zdrojů, analýza nákladů)
Okruh 6: Fáze řízení projektů (realizace a monitorování projektu; řízení komunikace; analýza dosažené hodnoty EVM; řízení změn; monitorování rizik; krize a konflikty v projektu)
Okruh 7: Fáze ukončování projektů (ukončení projektu; udržitelnost projektu; výstupy z projektu; projektová dokumentace)
Okruh 8: Předmět "Řízení projektů" je akreditovaným vzdělávacím programem u Společnosti pro projektové řízení.
Každý z okruhů představuje jeden až tři týdny semestru.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení budou zaměřena na praktické procvičení přednášené problematiky při využití Microsoft Project.
V rámci cvičení budou rozebírány konkrétní případové studie realizovaných projektu.
Část cvičení proběhne formou moderovaných diskusí, během nichž si studenti procvičí metody procesního poradenství a formování projektových týmu.