Detail předmětu

Reverzní logistika

FP-SrlKAk. rok: 2022/2023

Předmět poskytne studentům náhled do problematiky reverzní logistiky a její provázání s obchodními činnostmi, především v rámci spotřebitelského trhu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se v problematice reverzní logistiky ve vazbě na obchod a obchodní procesy v podniku.

Prerekvizity

Studenti musí znát obecný popis podnikového prostředí a s tím spojená témata jako jsou logistika, ekonomika podniku, obchod a marketing. Vyjma uvedených témat musí studenti úspěšně absolvovat předmět Obchodní podnikání (1r./ZS).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Řízené konzultace jsou věnovány zejména konzultaci a kontrole úkolů zadaných k samostatnému zpracování.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Pro udělení klasifikovaného zápočtu je třeba, aby student zpracoval zadaný projekt a úspěšně absolvoval zápočtový test. Prostřednictvím zápočtového testu prokáže student získané teoretické znalosti a jejich aplikaci. Za úspěšné absolvování je považováno dosažení minimálně 50% bodů podle stupnice ECTS.
Pro ohodnocení práce v průběhu semestru je uvažován následující systém bodového hodnocení: (1) zpracování týmového projektu 25 b; (2) prezentace 10 b; (3) oponentura projektu 10 b; (4) aktivita na cvičeních 5 b.
Za cvičení je možné získat celkem 50 bodů a minimálně musí student získat 50 % z tohoto počtu. Pro udělení zápočtu musí student absolvovat zápočtový test, kde může získat 100 b. Aby výsledné hodnocení odpovídalo klasifikaci ECTS, bude celkový bodový výsledek přepočten pomocí následujícího vztahu: (body_cvičení+body_test)/1,5=(50+100)/1,5=100 b
Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení minimálně 50 bodů po přepočtu.

Osnovy výuky

Předmět je vystavěn na teoretické výuce v podobě přednášek. Základní tematická náplň těchto přednášek je následující:
1. přednáška: Podniková logistika a systémové přístupy ve vazbě na zákaznické požadavky, pojmy a definice; Klasifikace logistiky a její principy, úkoly, cíle a strategie
2. přednáška: Supply chain management jako nástroj tvorby logistických cest
3. přednáška: Úvod do reverzní logistiky, základní terminologie, pojmy a definice
4. přednáška: Reverzní logistika v kontextu SCM a v podniku, specifikace jednotlivých činností
5. přednáška: Právní úprava reverzní logistiky
6. přednáška: Management zásob a jejich rozdělení, požadavky na skladování
7. přednáška: Řízení zboží, obalů a odpadu v podniku
8. přednáška: Logistické koncepce ve vazbě na environmentální požadavky
9. přednáška: Vliv vládních institucí na reverzní logistiku
10. přednáška: Udržitelná logistika a Supply Chain Management, City logistika
11. přednáška: Organizace logistického systému podniku a měření výkonnosti
12. přednáška: E-business a E-commerce
13. přednáška: Aktuální situace v České republice a Evropské unii
Obsah jednotlivých cvičení vyplývá z témat praktické výuky. Základní tematická náplň těchto cvičení je následující:
1. cvičení: Seznámení se s požadavky cvičení; Metody využívané v dopředné logistice a možné způsoby řešení vzniklých problémů
2. cvičení: Vliv logistiky na ekonomické stránku podniku, logistické metriky, jejich vyjádření a členění; Zapojení reverzní logistiky do logistických toků podniku
3. cvičení: Řízení podnikových zásob; Pasivní a aktivní prvky logistického systémů, jejich aplikace v reverzní logistice
4. cvičení: Efektivnost manipulačních prostředků a používaných logistických systémů
5. cvičení: Minimalizace nákladů na činnosti reverzní logistiky
6. cvičení: Prezentace projektu, Zápočtový test, udělení zápočtu

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s reverzní logistikou, jejími principy a využitím dílčích činností ve výrobních procesech. Studenti získají základní přehled o používaných činnostech reverzní logistiky a jejich využití v podnikovém prostředí s cílem tvorby dlouhodobých obchodních vztahů (s důrazem na obchodní činnosti).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není vyžadována. Účast na cvičeních je kontrolovaná osobní prezencí přímo vyučujícím. Dílčí zadaná práce (seminární, týmová, individuální) bude kontrolována dle zadaných kritérií. Nahrazení zameškané a řádně omluvené absence je formou vypracování nového náhradního úkolu a jeho hodnocení podle kritérií pro udělení zápočtu.

Základní literatura

DeANGELIS, R. (2018). Business models in the circular economy. Cham: Palgrave Macmillan, 112 p. ISBN 978-3-319-75126-9. (EN)
GORDON, R.L. (2016). Contracting, logistics, reverse logistics: The project, program and portfolio approach. Washington DC: Westphalia Press, 187 p. ISBN 978-1-63391-406-3. (EN)
IANUZZI, A. (2018). Greener products: The making and marketing of sustainable brands. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 250 p. ISBN 978-1-138-74689-3. (EN)
STAROSTKA-PATYK, M. (2017). Reverse logistics of defective products in management of manufacturing enterprises. 2nd ed. Katowice: Wydawnicwo Naukowe Sophia, 201 p. ISBN 978-83-65929-00-6. (EN)

Doporučená literatura

ACHILLAS, CH., AIDONIS, D., BOCHTS, D., FOLINAS, D. (2019). Green supply chain management. Oxon: Routledge, 179 p. ISBN 978-1-138-64461-8. (EN)
JABŁOŃSKI, A. (2019). Sustainable business models. Basel: MDPI AG, 499 p. ISBN 978-3-03897-560-1. (EN)
LEHMACHER, W. (2017). The global supply chain: How technology and circular thinking transform our future. Cham: Springer, 169 p. ISBN 978-3-319-51114-6. (EN)
MALETZ, R., DORNACK, CJ., ZIYANG, L. (2018). Source separation and recycling: Implementation and benefits for a circular economy. Cham: Springer, 318 p. ISBN 978-3-319-69071-1. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor