Course detail

FP-SrlKAcad. year: 2022/2023

Předmět poskytne studentům náhled do problematiky reverzní logistiky a její provázání s obchodními činnostmi, především v rámci spotřebitelského trhu.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

4

Mode of study

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se v problematice reverzní logistiky ve vazbě na obchod a obchodní procesy v podniku.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Řízené konzultace jsou věnovány zejména konzultaci a kontrole úkolů zadaných k samostatnému zpracování.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Pro udělení klasifikovaného zápočtu je třeba, aby student zpracoval zadaný projekt a úspěšně absolvoval zápočtový test. Prostřednictvím zápočtového testu prokáže student získané teoretické znalosti a jejich aplikaci. Za úspěšné absolvování je považováno dosažení minimálně 50% bodů podle stupnice ECTS.
Pro ohodnocení práce v průběhu semestru je uvažován následující systém bodového hodnocení: (1) zpracování týmového projektu 25 b; (2) prezentace 10 b; (3) oponentura projektu 10 b; (4) aktivita na cvičeních 5 b.
Za cvičení je možné získat celkem 50 bodů a minimálně musí student získat 50 % z tohoto počtu. Pro udělení zápočtu musí student absolvovat zápočtový test, kde může získat 100 b. Aby výsledné hodnocení odpovídalo klasifikaci ECTS, bude celkový bodový výsledek přepočten pomocí následujícího vztahu: (body_cvičení+body_test)/1,5=(50+100)/1,5=100 b
Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení minimálně 50 bodů po přepočtu.

Course curriculum

Předmět je vystavěn na teoretické výuce v podobě přednášek. Základní tematická náplň těchto přednášek je následující:
1. přednáška: Podniková logistika a systémové přístupy ve vazbě na zákaznické požadavky, pojmy a definice; Klasifikace logistiky a její principy, úkoly, cíle a strategie
2. přednáška: Supply chain management jako nástroj tvorby logistických cest
3. přednáška: Úvod do reverzní logistiky, základní terminologie, pojmy a definice
4. přednáška: Reverzní logistika v kontextu SCM a v podniku, specifikace jednotlivých činností
5. přednáška: Právní úprava reverzní logistiky
6. přednáška: Management zásob a jejich rozdělení, požadavky na skladování
7. přednáška: Řízení zboží, obalů a odpadu v podniku
8. přednáška: Logistické koncepce ve vazbě na environmentální požadavky
9. přednáška: Vliv vládních institucí na reverzní logistiku
10. přednáška: Udržitelná logistika a Supply Chain Management, City logistika
11. přednáška: Organizace logistického systému podniku a měření výkonnosti
12. přednáška: E-business a E-commerce
13. přednáška: Aktuální situace v České republice a Evropské unii
Obsah jednotlivých cvičení vyplývá z témat praktické výuky. Základní tematická náplň těchto cvičení je následující:
1. cvičení: Seznámení se s požadavky cvičení; Metody využívané v dopředné logistice a možné způsoby řešení vzniklých problémů
2. cvičení: Vliv logistiky na ekonomické stránku podniku, logistické metriky, jejich vyjádření a členění; Zapojení reverzní logistiky do logistických toků podniku
3. cvičení: Řízení podnikových zásob; Pasivní a aktivní prvky logistického systémů, jejich aplikace v reverzní logistice
4. cvičení: Efektivnost manipulačních prostředků a používaných logistických systémů
5. cvičení: Minimalizace nákladů na činnosti reverzní logistiky
6. cvičení: Prezentace projektu, Zápočtový test, udělení zápočtu

Work placements

Not applicable.

Aims

Cílem předmětu je seznámit studenty s reverzní logistikou, jejími principy a využitím dílčích činností ve výrobních procesech. Studenti získají základní přehled o používaných činnostech reverzní logistiky a jejich využití v podnikovém prostředí s cílem tvorby dlouhodobých obchodních vztahů (s důrazem na obchodní činnosti).

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Účast na přednáškách není vyžadována. Účast na cvičeních je kontrolovaná osobní prezencí přímo vyučujícím. Dílčí zadaná práce (seminární, týmová, individuální) bude kontrolována dle zadaných kritérií. Nahrazení zameškané a řádně omluvené absence je formou vypracování nového náhradního úkolu a jeho hodnocení podle kritérií pro udělení zápočtu.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

DeANGELIS, R. (2018). Business models in the circular economy. Cham: Palgrave Macmillan, 112 p. ISBN 978-3-319-75126-9. (EN)
GORDON, R.L. (2016). Contracting, logistics, reverse logistics: The project, program and portfolio approach. Washington DC: Westphalia Press, 187 p. ISBN 978-1-63391-406-3. (EN)
IANUZZI, A. (2018). Greener products: The making and marketing of sustainable brands. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 250 p. ISBN 978-1-138-74689-3. (EN)
STAROSTKA-PATYK, M. (2017). Reverse logistics of defective products in management of manufacturing enterprises. 2nd ed. Katowice: Wydawnicwo Naukowe Sophia, 201 p. ISBN 978-83-65929-00-6. (EN)

Recommended reading

ACHILLAS, CH., AIDONIS, D., BOCHTS, D., FOLINAS, D. (2019). Green supply chain management. Oxon: Routledge, 179 p. ISBN 978-1-138-64461-8. (EN)
JABŁOŃSKI, A. (2019). Sustainable business models. Basel: MDPI AG, 499 p. ISBN 978-3-03897-560-1. (EN)
LEHMACHER, W. (2017). The global supply chain: How technology and circular thinking transform our future. Cham: Springer, 169 p. ISBN 978-3-319-51114-6. (EN)
MALETZ, R., DORNACK, CJ., ZIYANG, L. (2018). Source separation and recycling: Implementation and benefits for a circular economy. Cham: Springer, 318 p. ISBN 978-3-319-69071-1. (EN)

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-SRP-KS Master's, 1. year of study, summer semester, compulsory-optional

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

16 hours, optionally

Teacher / Lecturer