Detail předmětu

Produkční a logistické systémy

FP-RplsDAk. rok: 2022/2023

Seznámit se s efektivní transformací zdrojů na požadované produkty, výrobky či služby v průmyslové organizaci. Umět definovat požadavky na účinné využití zdrojů v průmyslové organizaci. Rozhodováním vytvořit podmínky pro vysokou výkonnost a pružnost pro dosažení konkurenceschopnosti v dnešním globalizovaném tržním měnícím se prostředí při digitalizaci.
Pro řešení těchto problémů vytvořit znalost modelové a optimalizační techniky při použití systémové teorie a procesního řízení. Dotvořit kreativní řešení na základě kvantitativních nástrojů managementu s využitím IT. Naučit principy transformace vstupních dat na požadované výstupní informace, které umožní volbu optimálních rozhodnutí a to v čase i prostoru.
Hodnotový řetězec a oběhová (cirkulární) ekonomika.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Každý student dostane individuální téma zadání pro zpracování seminární práce v rozsahu cca 15 stran k ověření a realizaci teoretických vědomostí a poznatků.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti:
Ekonomických teorií
Systémové teorie, Procesního řízení, Podnikové ekonomiky, Optimalizačních metod, Statistiky, Řízení výroby a Podnikové logistiky.

Literatura

JUROVÁ,M. Production Management. 1.vyd, Brno, VUT FP 2003, 196s., ISBN 80-214-2359-5 (CS)
KOTTER,R.S. Vedení procesů změny. Přel. Škapová,H., Praha Management Press 2000, s. 192, ISBN 80-7261-014-5 (CS)
BOSSIDY,I.CHARAN,N., BURK,CH. Řízení realizačních procesů. Přel.Grusová,I. Praha Management Press 2004, s.224, ISBN 80-7261-118-6 (CS)
STADTLER,H., KILGER,CH. Supply Chain Management and Advanced Planning. New York Heidelberg Berlin Springer 2005, ISBN 3-540-22065-8 (EN)
JOHNSON,G.SCHOLES,K. Cesty k úspěšnému podniku. Přel. Strnad,Z. Praha Computer Press 2000, s. 801, ISBN 80-7226-220-3 (CS)
BLAŽEWICZ,J.,ECKER,K.H.PESCH,E.,SCHMIDT,G.,WEGLARZ,J. Scheduling Computer and Munifacturing Processes. Berlin Springer 2001, 485s., ISBN3-540-41931-4 (EN)
STADTLER,H., KILGER,CH. Supply Chain Management and Advanced Planning. New York Heidelberg Berlin Springer 2005, ISBN 3-540-22065-8 (EN)
JUROVÁ,M. a kol. Výrobní procesy řízené logistikou. 1.vyd. Praha Albatros Media 2013, 260s. ISBN 978-80-265-0059-9 (CS)
JUROVÁ, Marie a kol. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: GRADA Publishing, 2016, 256 s. ISBN 978-80-271-9330-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška s použitím moderních didaktických metod.
Semináře formou kolektivní účasti všech studentů.
Konzultace individuální - komunikace mezi učitelem a studentem.

Způsob a kritéria hodnocení

Zhodnocení písemné seminární práce - 50 % hodnocení,
ústní zkouška z teoretických poznatků, konzultovaných na povinných přednáškách - 50 %.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Produkční systémy, jejich okolí, manažérské koncepce a typy produkčních systémů, analýza produkčních systémů.
2. Výkonnost produkčních systémů,, modelové možnosti
3. Modely navrhování produkčních systémů při uplatnění hledisek logistických řetězců
4. Modely řízení produkčních systémů
- Total productive Maintenance,
- Total Quality Control,
- The New Seven
- Kanban,
- Just in Time
- Supply Chain Management
5. Procesy globalizace při řízení materiálových toků v sítích
- otevřená ekonomika
- logistické plánování a strategie
- hodnotový řetězec
- oběhová ekonomika

Cíl

Sestavit postupy pro analýzy a modelování produkčních systémů a logistických sítí pro realizaci v českém prostředí s otevřenou tržní ekonomikou, která je vystavena světovému tlaku environmentálnímu, ekonomickému i kulturnímu.
Předmět má za úkol realizovat přístupy změn v řízení průmyslových organizací v rámci logistických sítí s vazbou na oběhovou ekonomiku a hodnoptový řetězec..

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky a konzultace v průběhu vyznačeného semestru. Kontrola pochopení zadané problematiky formou odevzdání písemné seminární práce 14 dnů před termínem ústní části závěrečného hodnocení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DSP-KS doktorský

  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor