Detail předmětu

Produkční a logistické systémy

FP-RplsDAk. rok: 2022/2023

Seznámit se s efektivní transformací zdrojů na požadované produkty, výrobky či služby v průmyslové organizaci. Umět definovat požadavky na účinné využití zdrojů v průmyslové organizaci. Rozhodováním vytvořit podmínky pro vysokou výkonnost a pružnost pro dosažení konkurenceschopnosti v dnešním globalizovaném tržním měnícím se prostředí při digitalizaci.
Pro řešení těchto problémů vytvořit znalost modelové a optimalizační techniky při použití systémové teorie a procesního řízení. Dotvořit kreativní řešení na základě kvantitativních nástrojů managementu s využitím IT. Naučit principy transformace vstupních dat na požadované výstupní informace, které umožní volbu optimálních rozhodnutí a to v čase i prostoru.
Hodnotový řetězec a oběhová (cirkulární) ekonomika.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Každý student dostane individuální téma zadání pro zpracování seminární práce v rozsahu cca 15 stran k ověření a realizaci teoretických vědomostí a poznatků.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti:
Ekonomických teorií
Systémové teorie, Procesního řízení, Podnikové ekonomiky, Optimalizačních metod, Statistiky, Řízení výroby a Podnikové logistiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška s použitím moderních didaktických metod.
Semináře formou kolektivní účasti všech studentů.
Konzultace individuální - komunikace mezi učitelem a studentem.

Způsob a kritéria hodnocení

Zhodnocení písemné seminární práce - 50 % hodnocení,
ústní zkouška z teoretických poznatků, konzultovaných na povinných přednáškách - 50 %.

Osnovy výuky

1. Produkční systémy, jejich okolí, manažérské koncepce a typy produkčních systémů, analýza produkčních systémů.
2. Výkonnost produkčních systémů,, modelové možnosti
3. Modely navrhování produkčních systémů při uplatnění hledisek logistických řetězců
4. Modely řízení produkčních systémů
- Total productive Maintenance,
- Total Quality Control,
- The New Seven
- Kanban,
- Just in Time
- Supply Chain Management
5. Procesy globalizace při řízení materiálových toků v sítích
- otevřená ekonomika
- logistické plánování a strategie
- hodnotový řetězec
- oběhová ekonomika

Učební cíle

Sestavit postupy pro analýzy a modelování produkčních systémů a logistických sítí pro realizaci v českém prostředí s otevřenou tržní ekonomikou, která je vystavena světovému tlaku environmentálnímu, ekonomickému i kulturnímu.
Předmět má za úkol realizovat přístupy změn v řízení průmyslových organizací v rámci logistických sítí s vazbou na oběhovou ekonomiku a hodnoptový řetězec..

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky a konzultace v průběhu vyznačeného semestru. Kontrola pochopení zadané problematiky formou odevzdání písemné seminární práce 14 dnů před termínem ústní části závěrečného hodnocení.

Základní literatura

KOTTER,R.S. Vedení procesů změny. Přel. Škapová,H., Praha Management Press 2000, s. 192, ISBN 80-7261-014-5 (CS)
BOSSIDY,I.CHARAN,N., BURK,CH. Řízení realizačních procesů. Přel.Grusová,I. Praha Management Press 2004, s.224, ISBN 80-7261-118-6 (CS)
JOHNSON,G.SCHOLES,K. Cesty k úspěšnému podniku. Přel. Strnad,Z. Praha Computer Press 2000, s. 801, ISBN 80-7226-220-3 (CS)
BLAŽEWICZ,J.,ECKER,K.H.PESCH,E.,SCHMIDT,G.,WEGLARZ,J. Scheduling Computer and Munifacturing Processes. Berlin Springer 2001, 485s., ISBN3-540-41931-4 (EN)
STADTLER,H., KILGER,CH. Supply Chain Management and Advanced Planning. New York Heidelberg Berlin Springer 2005, ISBN 3-540-22065-8 (EN)
JUROVÁ,M. a kol. Výrobní procesy řízené logistikou. 1.vyd. Praha Albatros Media 2013, 260s. ISBN 978-80-265-0059-9 (CS)
JUROVÁ, Marie a kol. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: GRADA Publishing, 2016, 256 s. ISBN 978-80-271-9330-1. (CS)

Doporučená literatura

JUROVÁ,M. Production Management. 1.vyd, Brno, VUT FP 2003, 196s., ISBN 80-214-2359-5 (CS)
STADTLER,H., KILGER,CH. Supply Chain Management and Advanced Planning. New York Heidelberg Berlin Springer 2005, ISBN 3-540-22065-8 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program DSP-KS doktorský

  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Produkční systémy, jejich okolí, manažérské koncepce a typy produkčních systémů, analýza produkčních systémů.
2. Výkonnost produkčních systémů,, modelové možnosti
3. Modely navrhování produkčních systémů při uplatnění hledisek logistických řetězců
4. Modely řízení produkčních systémů
- Total productive Maintenance,
- Total Quality Control,
- The New Seven
- Kanban,
- Just in Time
- Supply Chain Management
5. Procesy globalizace při řízení materiálových toků v sítích
- otevřená ekonomika
- logistické plánování a strategie