Detail předmětu

Praxe

FP-PRAAk. rok: 2022/2023

Praxe 1 je povinnou součástí studijního programu v délce trvání 75 hodin v letním semestru 2. ročníku
Organizaci a termín vykonání praxe si zajišťují studenti sami. Praxe je určena k seznámení s reálným podnikatelským prostředím, používanýmí IS a prostředky ICT.
Vykonání praxe studenti prokazují potvrzením o vykonané praxi.
Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání powerpointové prezentace z průběhu praxe, která obsahuje:
- předmět podnikání
- organizační strukturu, případně její vztahy k vyšší organizační jednotce
- popis informačních toků ve firmě
- zhodnocení informačních technologií ve firmě (hardware, software, datové soubory, přenos informací, ochrana dat apod.)
- problémy se kterými firma nejčastěji potýká v běžném provozu, případně návrh řešení
- popis pracovní činnost ve firmě

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Powerpointová prezentace na následující otázky:
1. Právní forma, organizační struktura, případně její vztahy k vyšší organizační jednotce.
2. Předmět podnikání, silné a slabé stránky firmy, možnosti a příležitosti firmy vzhledem k předmětu podnikání
3. Informační systém firmy a informační toky ve firmě.
4. Informační technologie používanou ve firmě (hardware, software, datové soubory, přenos informací, ochrana dat apod.).
5. S jakými problémy v oblasti ICT se firma nejčastěji potýká při běžném provozu?
6. Popis pracovní činnost ve firmě.
7. Zaměření předpokládaného řešení bakalářské práce.

Prerekvizity

Žádné prerekvizity.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Praxe v podniku.

Způsob a kritéria hodnocení

Podle úrovně zprávy z praxe.

Osnovy výuky

Praxe 1 je povinnou součástí studijního programu v délce trvání 75 hodin v letním semestru 2. ročníku.
Organizaci a termín vykonání praxe si zajišťují studenti sami. Praxe je určena k seznámení s reálným podnikatelským prostředím, používanými IS a prostředky ICT.
Vykonání praxe studenti prokazují potvrzením o vykonané praxi.
Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání zprávy o praxi ve formě powerpointové prezentace z průběhu praxe, která obsahuje:
- předmět podnikání
- organizační strukturu, případně její vztahy k vyšší organizační jednotce
- popis informačních toků ve firmě
- zhodnocení informačních technologií ve firmě (hardware, software, datové soubory, přenos informací, ochrana dat apod.)
- problémy se kterými firma nejčastěji potýká v běžném provozu, případně návrh řešení
- popis pracovní činnost ve firmě
Dokumenty o praxi odevzdávají studenti prostřednictvím IS VUT v Brně, v části e-learning.

Učební cíle

Seznámit se s organizační strukturou, případně její vztahy k vyšší organizační jednotce a předmětu podnikáni, popis informačních toků ve firmě

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání potvrzení o praxi

Základní literatura

Firemní literatura

Doporučená literatura

SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha Grada Publishing,2010. s. 432. ISBN 978-80-247-3339-5.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

100 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning