Detail předmětu

Právo obchodních korporací

FP-UopPAk. rok: 2022/2023

Seznámení studentů se zákonem o obchodních korporacích jako základním předpisem upravujícím podnikatelské subjekty a vysvětlení základních pojmů práva obchodních korporací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni orientovat se v právních předpisech, osvojí si právní terminologii práva obchodních korporací, budou schopni pracovat s textem zákona.

Prerekvizity

Všeobecný přehled v rozsahu znalostí středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou dvouhodinových přednášek v každém týdnu výuky. Přednáška obsahuje výklad základních pojmů a principů a ilustrativní příklady z praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet není udělován.
Zkouška probíhá písemnou formou. Písemná zkouška se skládá z 20 otázek, které jsou jak uzavřené (testové s variantami odpovědí, přičemž správně může 0-4 odpovědi). Ověřovány jsou znalosti probrané látky. Klasifikace probíhá v souladu se směrnicí Podnikatelské fakulty VUT. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba minimálně 50 % bodů. Účast na zkoušce je povinná.

Osnovy výuky

Základní pojmy – podnikání, podnikatel, obchodní firma
Veřejný rejstřík
Obchodní korporace – základní pojmy, jednotlivé typy obchodních společností, jejich založení, vznik, orgány, osoby oprávněné jednat, ručení za závazky společnosti, zrušení, zánik; likvidace
Osobní společností
Společnost s ručením omezeným
Akciová společnost
Družstvo
Spolek
Evropská společnost
Hospodářská soutěž
Nekalá soutěž

Učební cíle

Cílem předmětu je blíže seznámit studenty jednotlivými formami obchodních korporací a dále s právem upravujícím hospodářskou soutěž.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu výuky kontrola neprobíhá.
Výuka je realizována formou přednášek, na nichž není účast studentů povinná.

Základní literatura

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (CS)
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (CS)

Doporučená literatura

MADAR, Z. a kol.: Slovník českého práva 1. a 2. díl: A-O a P-Z. 1. vydání. Praha. Linde 1995. 1390 s. ISBN: 80-85647-62-1 (CS)
HENDRYCH,D. a kol.: Právnický slovník. 2. rozšířené vydání. Praha. C.H.BECK 2003. 1340 s. ISBN 80-7179-740-5 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-UAD-D , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do nauky (pojem, předmět, systém, vývoj).
Podnikatelé.
Jednání podnikatelů.
Podnik jako předmět právních vztahů. Obchodní tajemství.
Firemní právo.
Obchodní rejstřík.
Úvod do soutěžního práva.
Nekalá soutěž. Nedovolené omezování soutěže.
Korporace obchodního práva (celkový přehled).
Obecná ustanovení o společnostech.
Osobní společnosti.
Společnost s ručením omezeným.
Akciová společnost.
Evropská společnost.
Insolvenční řízení a likvidace.