Detail předmětu

Podnikové informační systémy 2

FP-Ipis2KAk. rok: 2022/2023

Předmět koncepčně navazuje na kurz Podnikové informační systémy, který je vyučován v bakalářském studijním programu Systémové inženýrství a informatika. Poskytuje přehled hlavních trendů, přístupů řízení a způsobu uplatnění podnikových informačních systémů a nových technologií vedoucích ke zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti organizace. Principy jejich využití budou studentům demonstrovány na případových studiích zpracovaných vyučujícími přímo z praxe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají podrobný přehled o hlavních trendech, přístupech řízení a způsobu uplatnění podnikových informačních systémů a nových technologií vedoucích ke zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti organizace. Principy jejich využití budou studentům demonstrovány na případových studiích zpracovaných vyučujícími přímo z praxe.

Prerekvizity

Znalosti informatiky, operačních, databázových systémů, kancelářských a internetových aplikací na úrovni bakalářského studia informatiky. Znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, obchodu a řízení financí na úrovni bakalářského studia ekonomiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.


Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné zpracování semestrální práce na vybrané téma. Práce je hodnocena 0-100 body, pro získání zápočtu je nutné získat minimálně 50 bodů.

Zkouška má písemnou (50%) a ústní část (50%). Písemná část je tvořena testem se 4 otevřenými otázkami. Na ústní části zkoušky jsou diskutována témata z přednášek.

Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Požadavky na ukončení: Získání zápočtu a absolvování zkoušky.

Osnovy výuky

1. Úvod do podnikových informačních systémů
2. Integrace podnikových aplikací
3. Intelligent Automation
4. Robotic Process Automation
5. Data Intelligence
6. Process Intelligence
7. Solution Development
8. Industry 4.0
9. Cloud computing
10. Blockchain and Smart Contracts
11. Řízení IT projektů pomocí PRINCE2
12. Úvod do auditu informačních systémů
13. Standardy a postupy auditu

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je získání širokých znalostí z oblasti podnikových informačních systémů a nejnovějších přístupů a technologií a jejich aplikace v klíčových podnikových oblastech. Součástí bude získání teoretických poznatků i prakticky uplatnitelných znalostí potřebných pro provedení analytických prací, specifikaci požadavků, realizaci výběru, implementace a provoz podnikových aplikací. Absolventi kurzu budou schopni podílet se na řízení implementačních projektů.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude upřesněno vyučujícím.

Základní literatura

SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2 aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Computer Press, 2010. 500 s. ISBN 978-80-251-2878-7
VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha : Management Press. 2006. s. 234. ISBN 978-80-85943-40-9
POUR, J.; GÁLA, L.; ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika 2. přepracované a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1
GOLDRATT, E.; SCHRAGENHEIM, E.; PTAK, C. Necessary But Not Sufficient. The North River Press Publishing, 2000. ISBN 978-0884271703Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 07458, 2006. ISBN 0-13-230461-9

Doporučená literatura

VOŘÍŠEK, J. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6
LAUDON K. C.; LAUDON J. P. Management information systems. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 07458, 2006. ISBN 0-13-230461-9
MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-7169-410-X
UČEŇ, P. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2472-0
CVIS.CZ. Dostupné z www: http://www.cvis.cz. ISSN 1214-4991

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášky:
1. Úvod do podnikových informačních systémů
2. Integrace podnikových aplikací
3. Intelligent Automation
4. Robotic Process Automation
5. Data Intelligence
6. Process Intelligence
7. Solution Development
8. Industry 4.0
9. Cloud computing
10. Blockchain and Smart Contracts
11. Řízení IT projektů pomocí PRINCE2
12. Úvod do auditu informačních systémů
13. Standardy a postupy auditu

eLearning