Detail předmětu

Odborná praxe 2

FP-Uopx2PAk. rok: 2022/2023

Zařazení odborných praxí do studijního programu je motivováno poskytnutím prostoru pro získání zkušeností studentů s aplikacemi studijních poznatků v praxi. Fakulta podnikatelská se vždy profilovala jako škola se silnou vazbou na ekonomické prostředí a potenciální zaměstnavatele svých studentů a absolventů. Ústav financí podporuje a sleduje vytváření vztahu studentů s jednotlivými podniky a organizacemi v rámci praxí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Odbornou praxí získá student možnost ověřit studiem získané teoretické znalosti při řešení konkrétních zadání v podnicích. Po absolvování praxe dojde k propojení teoretických znalostí a praktických dovedností.

Prerekvizity

Předmět navazuje na všechny dosud studované předměty z problematiky ekonomie, účetnictví, právo a daně.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Odborné praxe slouží k prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem a k ověření jejich aplikace v praxi; slouží též k doplnění znalostí a k seznámení se s metodami práce zejména v mimoškolních institucích.

Způsob a kritéria hodnocení

Standardní výuka: Zápočet je udělen za písemnou práci v rozsahu cca 10 stran (podrobné zadání viz Aktuality předmětu).

Studenti s ISP: Požadavky k zápočtu jsou stejné jako v případě standardní výuky.

Osnovy výuky

Odborná praxe 2 navazující na předcházející předmět Odborná praxe 1 probíhá individuálně na základě smluv uzavřených s příslušnou organizací. V této organizaci student řeší úkoly dle pokynů vedoucího praxe zároveň už i vedoucího bakalářské práce. Podle vybraného předběžného zadání bakalářské práce se zaměřuje buď na organizační strukturu, informační systém nebo používané informační technologie v souvislosti s problematikou účetnictví, zdanění, financování a finanční analýzy. V ideálním případě je odborná praxe 2 základem pro zpracování praktické části bakalářské práce.

V závěrečné zprávě z Odborné praxe 2 se student zaměří zejména na následující otázky a úkoly:
1. Jak funguje financování společnosti? Uveďte hlavní zdroje.
2. S jakými problémy se subjekt nejčastěji potýká při běžném provozu?
3. Popište vlastní činnost v organizaci v oddělení/pracovní pozici, která je součástí problematiky řešené v bakalářské práci.
4. Upřesněte cíl řešení bakalářské práce.
5. Uveďte přínosy praxe pro bakalářskou práci.
6. Vymezte okruhy problémů, které budete řešit v bakalářské práci.
7. Napište seznam minimálně deseti informačních zdrojů k tématu bakalářské práce včetně zahraničních.

Strukturovanou zprávu z odborné praxe odevzdávají studenti v IS VUT v Brně, v části e-learning.

Učební cíle

Cílem odborné praxe je ověřit teoretické znalosti v konkrétních podmínkách podnikatelské sféry či legislativního okolí. Měla by vyjít z obecných metod jako je např. pozorování,srovnávání, analogie a na jejich základě zpracovat písemnou zprávu dle přiloženého zadání.
Zároveň je cílem odborné praxe studentů získání kontaktů a znalostí potřebných pro zpracování bakalářské práce, seznámení s okruhem potenciálních problémů vhodných pro řešení v bakalářských, případně později diplomových pracích. Kontakty s odborníky z praxe jsou také přínosem pro rozšíření potenciálních oponentů závěrečných prací.
Podmínkou pro úspěšné ukončení předmětu je odevzdání zpracované závěrečné zprávy a potvrzení organizace, ve které byla praxe vykonávána.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Garant praxe může kontrolovat skutečné vykonávání praxe u příslušného subjektu.

Základní literatura

EVANGELU, J. E. a F. van BOMMEL a O. JUŘIČKA. Efektivita vzdělávání: jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 135 s. ISBN: 978-80-7418-197-9
MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Wolters Kluwer , 2012, 263 s. 1. Vyd. ISBN: 978-80-7357-738-4

Doporučená literatura

SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha Grada Publishing, 2010. s. 432. ISBN 978-80-247-3339-5.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-UAD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

120 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášky nejsou rozvrhovány. Cvičení nejsou rozvrhována. Odborná praxe 2 je vykonávána v rozsahu 120 hodin.

eLearning