Detail předmětu

Management

FP-manPAk. rok: 2022/2023

Získání poznatků o pojmu management a jeho různých interpretacích. Jádrem předmětu je seznámení s jednotlivými funkcemi managementu, které jsou uspořádány v obvyklé struktuře: plánování, organizování, leadership a kontrola. Jednotlivým funkcím je věnován podrobný výklad. Pozornost je dále zaměřena na výklad důležitých přístupů aplikovaných v současné praxi organizací jako je např. systematický přístup, procesní přístup, řízení změn.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí základní přístupy managementu a jeho funkce plánování, organizování, leadership a kontrola.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti ekonomiky podniku, podnikové funkce, hospodaření a výsledky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu disciplíny, obsahu, termínů, struktury a metod. Cvičení jsou zaměřena na praktickou stránku přednášených témat.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Pro udělení zápočtu je (kromě jiného) požadována aktivní účast na cvičeních při presentaci a následné diskusi k seminárních pracím.
V průběhu semestru jsou jednotlivé aktivity na cvičeních hodnoceny bodovým systémem, který je aktualizován pro každý semestr podle typů úkolů.

Student pro udělení zápočtu musí získat alespoň 60% bodů.

Studenti mají možnost získat body za:
• semestrální práci
• presentaci semestrální práce
• zpracování otázek z případových studií
• zpracování dotazníku - dobrovolná činnost (nad rámec bodového hodnocení).
Požadavky ke zkoušce: znalost přednášené látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky písemná, o ústní zkoušce rozhoduje zkoušející na základě nerozhodného výsledku písemné zkoušky.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS, pro její úspěšné absolvování je třeba získat alespoň 50% bodů. Do celkového hodnocení předmětu se započítává  hodnocení práce v průběhu celého semestru.
Požadavky na ukončení předmětu (váha)
Splnění podmínek pro získání zápočtu 60%
Absolvování závěrečné zkoušky 40%
Celkem 100%

Zakončení předmětu pro studenty s ISP:
1) vypracování a odevzdání semestrálního projektu
2) zkouška

Zakončení předmětu v případě vyhlášení distanční formy:

analogické podmínky jako pro prezenční formu:

 • zpracování a odevzdání semestrální práce
 • presentace semestrální práce
 • zpracování otázek z případových studií
 • zpracování dotazníku - dobrovolná činnost (nad rámec bodového hodnocení)
 • zkouška

Osnovy výuky

Získání poznatků o pojmu management a jeho různých interpretacích. Jádrem předmětu je seznámení s jednotlivými funkcemi managementu, které jsou uspořádány v obvyklé struktuře: plánování, organizování, leadership a kontrola. Jednotlivým funkcím je věnován podrobný výklad. Pozornost je dále zaměřena na výklad důležitých přístupů aplikovaných v současné praxi organizací, jako je např. systematický přístup, procesní přístup, řízení změn a řízení rizik.
1. Management, jeho význam, definice managementu používané hlavními představiteli.
2. Některé současné přístupy k analýze managementu - manažerská věda, manažerské role, 7S, kontingenční přístup, kontingenční proměnné, Demingův cyklus.
3. Funkce v managementu – plánování, Henri Fayol, pohled na management z hlediska funkcí, plánování - definice, hierarchie plánů, priorita plánování, druhy plánů.
4. Postup plánování – Koontz, řízení podle cílů, praxe stanovování cílů, konflikty mezi cíli, oblasti pro určování cílů.
5. Organizování, definice, vztahy nadřízenosti a podřízenosti, delegování pravomoci, organizační struktura.
6. Organizování - pravidla byrokratické správy, organizační dimenze, dělba práce, rozsah řízení, principy organizování.
7. Leadership, definice, vedení vs. řízení, manažerské role, manažerská osobnost, vlastnosti, dovednosti.
8. Leadership - Evropský standard manažerských kompetencí, stimulace a motivace.
9. Kontrolování, význam kontroly jako manažerské funkce, kroky kontrolního procesu – měření, srovnání, opatření, typy kontroly – předběžná, souběžná, následná.
10. Rozhodování, typy problémů, programované a neprogramované rozhodnutí, rozhodovací proces, hodnocení alternativ, přístupy k rozhodování, styly rozhodování.
11. Procesní přístup, definice, systém managementu, principy managementu orientovaného na kvalitu.
12. Procesní přístup - procesní model, náležitosti procesního řízení, měření procesů, metriky – oblast procesů realizačních a zákaznických.
13. Řízení změny, situace pro realizaci změny, vědomí naléhavosti, koalice pro změnu, transformační vize a její komunikace, delegování, využití výsledků.

Učební cíle

Seznámit posluchače se základy managementu, jeho pojmy, obsahem, strukturalizací a metodami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků semestrální práce, výsledků řešení případových studií.
V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Základní literatura

VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualiz. vyd. Praha, Management Press, 2014, 734 s. ISBN 978-80-726-1274-1.
BLAŽEK, L. Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-4429-2.
ROBBINS, S.P.; COULTER, M. Management. Praha, Grada Publishing, 2004. 600 s. ISBN 80-247-0495-1.
BĚLOHLÁVEK, F.; ŠULEŘ, O.; KOŠŤAN, P. Management. Brno, Computer Press, 2006, 724 s. ISBN 80-251-0396-X.
DONNELLY, J.H., GIBSON, J.L., IVANCEVICH, J.M.: Management. Praha, Grada Publishing, 1997. 821s. ISBN 80-7169-422-3.
MAYLOR, H.; BLACMON, K.L. Researching business and management. New York, Palgrave Macmillan, 2005. 466 s. ISBN 0-333-96407-1.

Doporučená literatura

GERBER, M. E.: Podnikatelský mýtus: proč většina malých firem do roka zkrachuje a co proti tomu dělat. Praha, Management Press, 2004. 223 s. ISBN 80-7261-092-9
VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha, Management Press, 2013. 359 s. ISBN 978-80-7261-232-1.
VÁCHAL J.; VOCHOZKA M. Podnikové řízení. Praha, Grada, 2013. 685 s. ISBN 978-80-247-4642-5.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BAK-EP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BAK-PM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BAK-UAD bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod, co je to management, jeho význam
Funkce v managementu - plánování
Organizování
Leadership
Kontrolování
Rozhodování
Procesní přístup
Řízení změny

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat, zpracování a presentace semestrálních prací a případových studií (individuálně i skupinově).

eLearning