Course detail

Management

FP-manPAcad. year: 2022/2023

Achiving knowledges of the term management. Core of the topic is structuralization of management according to the functions. Detailed explanation of individual functions. Planning, organisation, leadership and control.

Learning outcomes of the course unit

Students will have a clear idea of modern approaches in management and its functions of planning, organising, leadership and control.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Literature

VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualiz. vyd. Praha, Management Press, 2014, 734 s. ISBN 978-80-726-1274-1.
GERBER, M. E.: Podnikatelský mýtus: proč většina malých firem do roka zkrachuje a co proti tomu dělat. Praha, Management Press, 2004. 223 s. ISBN 80-7261-092-9
VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha, Management Press, 2013. 359 s. ISBN 978-80-7261-232-1.
BLAŽEK, L. Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-4429-2.
ROBBINS, S.P.; COULTER, M. Management. Praha, Grada Publishing, 2004. 600 s. ISBN 80-247-0495-1.
BĚLOHLÁVEK, F.; ŠULEŘ, O.; KOŠŤAN, P. Management. Brno, Computer Press, 2006, 724 s. ISBN 80-251-0396-X.
VÁCHAL J.; VOCHOZKA M. Podnikové řízení. Praha, Grada, 2013. 685 s. ISBN 978-80-247-4642-5.
DONNELLY, J.H., GIBSON, J.L., IVANCEVICH, J.M.: Management. Praha, Grada Publishing, 1997. 821s. ISBN 80-7169-422-3.
MAYLOR, H.; BLACMON, K.L. Researching business and management. New York, Palgrave Macmillan, 2005. 466 s. ISBN 0-333-96407-1.

Planned learning activities and teaching methods

Teaching consists of lectures, which consist of an explanation of discipline, content, terms, structure and methods. The exercises are aimed at the practical side of the lectured topics.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Zakončení předmětu:
Pro udělení zápočtu je požadováno úspěšné zpracování semestrální práce v předem určeném termínu a aktivní účast na cvičeních při presentaci a následné diskusi k seminárních pracím.
V průběhu semestru jsou jednotlivé aktivity na cvičeních hodnoceny bodovým systémem, který je aktualizován pro každý semestr podle typů úkolů.

Student pro udělení zápočtu musí získat alespoň 60% bodů.

Studenti mají možnost získat body za:
• semestrální práci
• presentaci semestrální práce
• zpracování otázek z případových studií
• zpracování dotazníku - dobrovolná činnost (nad rámec bodového hodnocení).
Požadavky ke zkoušce: znalost přednášené látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky písemná, o ústní zkoušce rozhoduje zkoušející na základě nerozhodného výsledku písemné zkoušky.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS, pro její úspěšné absolvování je třeba získat alespoň 50% bodů. Do celkového hodnocení předmětu se započítává  hodnocení práce v průběhu celého semestru.
Požadavky na ukončení předmětu (váha)
Splnění podmínek pro získání zápočtu 60%
Absolvování závěrečné zkoušky 40%
Celkem 100%

Zakončení předmětu pro studenty s ISP:
1) vypracování a odevzdání semestrálního projektu
2) zkouška

Zakončení předmětu v případě vyhlášení distanční formy:

analogické podmínky jako pro prezenční formu:

 • zpracování a odevzdání semestrální práce
 • presentace semestrální práce
 • zpracování otázek z případových studií
 • zpracování dotazníku - dobrovolná činnost (nad rámec bodového hodnocení)
 • zkouška

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Získání poznatků o pojmu management a jeho různých interpretacích. Jádrem předmětu je seznámení s jednotlivými funkcemi managementu, které jsou uspořádány v obvyklé struktuře: plánování, organizování, leadership a kontrola. Jednotlivým funkcím je věnován podrobný výklad. Pozornost je dále zaměřena na výklad důležitých přístupů aplikovaných v současné praxi organizací, jako je např. systematický přístup, procesní přístup, řízení změn a řízení rizik.
1. Management, jeho význam, definice managementu používané hlavními představiteli.
2. Některé současné přístupy k analýze managementu - manažerská věda, manažerské role, 7S, kontingenční přístup, kontingenční proměnné, Demingův cyklus.
3. Funkce v managementu – plánování, Henri Fayol, pohled na management z hlediska funkcí, plánování - definice, hierarchie plánů, priorita plánování, druhy plánů.
4. Postup plánování – Koontz, řízení podle cílů, praxe stanovování cílů, konflikty mezi cíli, oblasti pro určování cílů.
5. Organizování, definice, vztahy nadřízenosti a podřízenosti, delegování pravomoci, organizační struktura.
6. Organizování - pravidla byrokratické správy, organizační dimenze, dělba práce, rozsah řízení, principy organizování.
7. Leadership, definice, vedení vs. řízení, manažerské role, manažerská osobnost, vlastnosti, dovednosti.
8. Leadership - Evropský standard manažerských kompetencí, stimulace a motivace.
9. Kontrolování, význam kontroly jako manažerské funkce, kroky kontrolního procesu – měření, srovnání, opatření, typy kontroly – předběžná, souběžná, následná.
10. Rozhodování, typy problémů, programované a neprogramované rozhodnutí, rozhodovací proces, hodnocení alternativ, přístupy k rozhodování, styly rozhodování.
11. Procesní přístup, definice, systém managementu, principy managementu orientovaného na kvalitu.
12. Procesní přístup - procesní model, náležitosti procesního řízení, měření procesů, metriky – oblast procesů realizačních a zákaznických.
13. Řízení změny, situace pro realizaci změny, vědomí naléhavosti, koalice pro změnu, transformační vize a její komunikace, delegování, využití výsledků.

Aims

The objective of the course is to provide students with knowledge of fundamentals of management, its terms, content, structuralization and methods.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Kontrola výsledků semestrální práce, výsledků řešení případových studií.
V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Classification of course in study plans

 • Programme BAK-UAD Bachelor's, 1. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory
 • Programme BAK-EP Bachelor's, 1. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory
 • Programme BAK-PM Bachelor's, 1. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory
 • Programme BPC-IBE Bachelor's, 2. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory

 • Programme IT-BC-3 Bachelor's

  branch BIT , 2. year of study, winter semester, 5 credits, elective

 • Programme BIT Bachelor's, 2. year of study, winter semester, 5 credits, elective
 • Programme BIT Bachelor's, 2. year of study, winter semester, 5 credits, elective

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

eLearning