Detail předmětu

Komunikace v řízení

FP-SkrKAk. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu jsou relevantní psychologické poznatky nezbytné pro efektivní řízení podniku a zvyšování jeho výkonnosti. Důraz je kladen na rozvíjení a zdokonalování sociálně manažerských a podnikatelských dovedností studentek a studentů především v oblasti vnitropodnikové sociální komunikace a na trénink v hledání a nacházení aplikačních alternativ účinných v současné i budoucí ekonomické praxi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět prohlubuje, rozšiřuje a rozvíjí relevantní psychologické znalosti a dovednosti v klíčové oblasti sociální způsobilosti a kompetence manažera. Studentům a studentkám poskytuje zdokonalení především v těchto dovednostech: identifikovat komunikační cíle, aktivně naslouchat, srozumitelně formulovat požadavky a stanoviska, analyzovat komunikační problémy, volit relevantní komunikační strategie a taktiky a úspěšně je aplikovat, předcházet nedorozuměním v běžných i náročných pracovních situacích a tvořivou komunikací podporovat a zvyšovat výkonnost individuální, týmovou i organizační.

Prerekvizity

Znalost poznatků obsahující následující publikace:
KONEČNÁ, Z. Základy komunikace. Základy komunikace. 1. Brno: Akademické nakladatesltví CERM, 2009. s. 1-151. ISBN: 978-80-214-3891- 0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky poskytují vhled do principů a pravidel pro účinné řešení komunikačních situací v manažerské praxi.

Způsob a kritéria hodnocení

Kritéria pro pozitivní hodnocení a úspěšné absolvování předmětu:
Celkové hodnocení a úspěšné absolvování předmětu sestává z:
• 35% seminární práce
• 20% prezentace a odpovědí v rámci diskuze
• 45% závěrečné písemné zkoušky.
K úspěšnému absolvování předmětu je nutno vypracovat semestrální práci, tuto prezentovat a zodpovědět otázky v diskuzi v průběhu předposlední vyučovací jednotky. Semestrální práce je písemná a musí splňovat stanovené obsahové i formální náležitosti. Témata pro zpracování jsou vybírána a schvalována vyučujícím na začátku semestru.

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu: význam interpersonální komunikace pro práci manažera. Koncepce předmětu, jeho základní témata a jejich návaznosti. Přehled studijní literatury základní a doporučené. Stanovení požadavků k zápočtu. Výběr témat pro zpracování semestrální práce.
2. Vymezení procesu interpersonální komunikace a význam komunikační kompetence pro manažerskou praxi. Modely procesu komunikačního procesu a jejich efektivní aplikace v manažerské praxi.
3. Sebepoznání a poznávání osobnosti druhých jedinců jako účinný nástroj efektivní komunikace manažera.
4. Zákonitosti sociální percepce a jejich důsledky pro poznávání sebe sama a druhých. Aplikace zákonitostí sociální percepce v manažerské praxi.
5. Zásady účinné verbální komunikace v manažerské praxi. Efektivní překonávání bariér ve verbální komunikaci.
6. Aktivní naslouchání jako nedílná součást účinné komunikace.
7. Účinná neverbální komunikace. Formy neverbální komunikace a jejich efektivní aplikace v manažerské praxi.
8. Specifika a zásady správného vedení rozhovoru
9. Zásady úspěšné prezentace a její nácvik.
10. Zásady efektivního vedení porad.
11. Základy teoretických modelů sociální komunikace (asertivita a transakční analýza) a možnosti jejich aplikace při zvyšování účinnosti sociální komunikace.
12. Efektivní komunikace v mezinárodním prostředí
13. Závěrečná sumarizace získaných poznatků a vyhodnocení získaných dovedností a zkušeností.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s relevantními poznatky sociální komunikaci jako klíčového nástroje vedení lidí v podniku. Důraz je kladen na rozvíjení manažerských kompetencí potřebných pro efektivní vedení lidí, a to především tréninkovou formou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních povinná a kontrolovaná.

Základní literatura

MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. Nakladatel: Grada 2015. ISBN 9788024742212.
ČAKRT M. Typologie osobnosti pro manažery. Manažerské styly rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-201-7.

Doporučená literatura

EVANGELU, J. E. Krizová komunikace - Efektivní zvládání krizových a zátěžových situací. Ostrava, Key Publishing, 2013. ISBN: 978-80-7418-175-7.
PLAMÍNEK J. Komunikace a prezentace. Grada : Praha, 2012, ISBN 9788024744841.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning